Algemene voorwaarden

WWW.ENERGEIA.NL
WWW.ENERGYTRACKER.NL

Energeia B.V.
Prins Bernhardplein 173, 1097 BL Amsterdam
Postbus 216, 1000 AE Amsterdam
www.energeia.nl / www.energytracker.nl
KvK-nummer: 34119495
 

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Diensten: één of meerdere abonnementen/gebruiksrechten die toegang leveren tot de websites www.energeia.nl / www.energytracker.nl van Energeia, of andere op basis van de Overeenkomst aan Afnemer toegankelijk gestelde diensten, waaronder het ter beschikking stellen van nieuwsbrieven.

Producten: de op/middels de websites www.energeia.nl / www.energytracker.nl geplaatste of toegankelijk gemaakte inhoud.


Advertentie: een reclame-uiting die in het kader van of bij de Diensten en/of de Producten openbaar wordt gemaakt.


Energeia: de aanbieder en uitgever van de Diensten.


Afnemer: de afnemer van de Diensten waaronder begrepen haar werknemers.


Gebruiker: de natuurlijke persoon die zich namens de Afnemer toegang verschaft tot de Producten.


Overeenkomst: de abonnementsovereenkomst.


Partijen: Energeia en Afnemer gezamenlijk.


Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Partijen, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden worden tevens geacht te zijn aanvaard door de Gebruiker die gebruikt maakt van de Diensten en/of zich op welke wijze dan ook toegang verschaft tot de Producten.

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Afnemer of Gebruikers wordt door Partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Energeia en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde zo nodig nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Energeia gemaakte aanbiedingen en offertes zijn geldig voor een duur van dertig (30) dagen na de dag van bekendmaking, tenzij anders aangegeven. Energeia is slechts aan de aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële afnemer schriftelijk en binnen deze dertig (30) dagen worden aanvaard, tenzij anders is aangegeven.

2. Een overeenkomst tussen Partijen komt pas tot stand nadat deze door zowel Afnemer als Energeia uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

3. Indien de aanvaarding door Afnemer (op al dan niet ondergeschikte punten) afwijkt van een in een aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Energeia daaraan niet gebonden, tenzij Energeia schriftelijk anders aangeeft.


Artikel 4 Prijzen
1. De levering van de Diensten vindt plaats tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Energeia gehanteerde prijzen. Energeia heeft te allen tijde het recht de prijzen voor de Diensten te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden in principe vanaf het moment dat zij door Energeia worden ingevoerd. Energeia zal Afnemer hier tijdig van op de hoogte brengen. Bij een verhoging van de prijzen van meer dan 7% heeft Afnemer het recht de Overeenkomst tussentijds, maar met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen op te zeggen.

2. De prijzen in aanbiedingen en offertes van Energeia zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder communicatie-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Energeia niet tot het leveren van een gedeelte van de nieuwsdiensten en nieuwsproducten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten tot het leveren van nieuwsdiensten en/of nieuwsproducten.


Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op het door Energeia opgegeven rekeningnummer. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien Afnemer in gebreke blijft bij de betaling binnen de geldende termijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment kan Energeia aanspraak maken op de wettelijke rente en is zij gerechtigd Afnemer de toegang tot de Diensten op te schorten en de abonnementsovereenkomst te ontbinden. Vanaf het moment van verzuim is Afnemer rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van Energeia op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

4. Energeia heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Energeia kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Energeia kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Indien betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geschiedt zal door Energeia geen toeslag in rekening worden gebracht.


Artikel 6 Incassokosten
1. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. In elk geval is Afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien Energeia hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking, evenals de eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten.

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Energeia zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap naleven en zal zich ertoe inspannen dat Afnemer non-stop toegang heeft tot de Diensten. Met het oog hierop zal noodzakelijk onderhoud zoveel mogelijk buiten kantoortijden worden uitgevoerd.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Energeia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Energeia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn - of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn - voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Energeia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Energeia zijn verstrekt, heeft Energeia het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventuele extra kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

4. Energeia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Energeia is uit gegaan van door de Afnemer of de Gebruiker verstrekte (als gevolg van wijzigingen aan de zijde van Afnemer) onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Energeia evident kenbaar behoorde te zijn.

5. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van de Diensten en het zich verschaffen van toegang tot de Diensten. Na het sluiten van de Overeenkomst zal Energeia de Afnemer indien noodzakelijk voor het verkrijgen van toegang in het bezit stellen van een of meerdere 'accounts', door verstrekking van één of meerdere e-mail adressen (gebruikersnamen) en wachtwoorden.

6. De Diensten en Producten worden langs elektronische weg ter beschikking gesteld (via internet en/of e-mail).

7. Energeia is te allen tijde gerechtigd Afnemer nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies ten aanzien van de Diensten en de Producten te verstrekken. Afnemer verbindt zich er jegens Energeia toe deze aanwijzingen zorgvuldig na te leven.

8. Ieder afzonderlijk account is persoons- en IP-gebonden. Per etmaal kan slechts vanaf twee IP-adressen worden ingelogd: één IP-adres behorend aan een computer en één IP-adres behorend aan een smart phone of tablet. Wanneer er op één dag vanaf andere IP-adressen dan deze twee IP-adressen met eenzelfde gebruikersnaam wordt ingelogd, wordt het inlogrecht voor die dag geblokkeerd.

9. Afnemer en Gebruikers zijn slechts gerechtigd tot normaal gebruik van de Diensten dat de (verdere) exploitatie daarvan niet in gevaar brengt noch schade toebrengt aan Energeia.

10. Dit normaal gebruik omvat nadrukkelijk niet meer dan de navolgende handelingen:
a. Het inladen, in beeld brengen, raadplegen en doen functioneren van de Producten.
b. Het uitprinten en/of kopiëren van informatieve onderdelen van de Producten.
c. Het kopiëren naar een tekstbestand van gedeelten van informatieve onderdelen van de Producten en het uitprinten van dat tekstbestand.

11. Het maken van prints en/of kopieën van de Producten is slechts toegestaan voor zover sprake is van in kwantitatief of kwalitatief opzicht niet-substantiële onderdelen daarvan voor eigen studie, oefening of gebruik.

12. De hiervoor onder 10 genoemde handelingen mogen uitsluitend worden verricht in het kader van de eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Afnemer. Desalniettemin mogen deze activiteiten niet tot gevolg hebben dat de Diensten en (gedeelten van) de Producten op enigerlei wijze door Afnemer of een derde al dan niet commercieel worden geëxploiteerd.

13. Het is Afnemer niet toegestaan de Producten geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met publicaties, programmatuur, knipselkranten of andere gegevensverzamelingen van derden of van Afnemer zelf.

14. Afnemer staat er voor in dat de verstrekte account, waaronder de gebruikersnaam en het wachtwoord niet aan derden bekend wordt gemaakt, dan wel door derden wordt gebruikt.

15. Afnemer en Gebruikers zullen geen ongeautoriseerd gebruik maken van enig Product of Dienst van Energeia, of technische beschermingsmiddelen van de Diensten (trachten te) omzeilen of dit te faciliteren. Daarnaast zullen Afnemer en Gebruikers de websites www.energeia.nl / www.energeia.be / www.energytracker.nl niet (trachten te) hacken.

16. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Energeia de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17. Afnemer vrijwaart Energeia voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Afnemer toerekenbaar is.


Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Producten en/of Diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Energeia de Afnemer hierover tijdig en van tevoren inlichten.

3. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Energeia geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde.

4. Energeia is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde:
a. in verband met de incasso van openstaande vorderingen;
b. in verband met overdracht van (een deel van) de activiteiten van Energeia.


Artikel 9 Contractsduur
1. De Overeenkomst tussen Energeia en een Afnemer wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Na verloop van het eerste en ieder daaropvolgende abonnementsperiode wordt het abonnement steeds stilzwijgend tot wederopzegging met telkens één zelfde periode tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs verlengd.

3. Voor het opzeggen van een abonnement geldt een opzegtermijn van dertig (30) dagen voorafgaand aan het aflopen van een abonnementsperiode.


Artikel 10 Kwaliteit Diensten en Producten
1. Energeia behoudt zich te allen tijde het recht voor zelf de vorm en de inhoud van haar Diensten en Producten te bepalen en daarin naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen.

2. Voor Energeia is onpartijdigheid in nieuwsvoorziening uitgangspunt en richtlijn; dat wil zeggen dat er wordt gestreefd naar een onbevooroordeelde, zakelijke en evenwichtige selectie, inhoud, formulering, volgorde en presentatie van nieuwsfeiten en hun toelichting c.q. verklaring.

3. Energeia stelt de Producten onder eigen redactionele verantwoordelijkheid samen; Afnemer en Gebruiker mogen hierin geen wijzigingen aanbrengen of anderszins ingrijpen op een wijze waardoor feiten, inhoud of strekking worden gewijzigd in vorm, geest of anderszins op een zodanige wijze dat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan de goede naam of integriteit van Energeia, de door haar vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen, alsmede aan de Diensten en/of Producten zelf. In geval van schending van het hier bepaalde is Energeia gerechtigd zonder sommatie en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

4. Klachten over de Diensten en/of Producten dienen door Afnemer zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen tien (10) werkdagen na het ontstaan of kenbaar worden daarvan, schriftelijk en met duidelijke omschrijving daarvan aan Energeia te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid jegens Energeia ter zake van eventuele gebreken van de geleverde Diensten en/of Producten vervalt.

5. Na ontvangst van de klacht zal Energeia zich er voor zover nodig zo veel mogelijk toe inspannen hieraan tegemoet te komen.


Artikel 11 Beëindiging Overeenkomst
1. Energeia behoudt zich het recht voor de Overeenkomst na verloop van een lopende abonnementsperiode zonder opgave van redenen niet te verlengen.

2. Energeia is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Afnemer op te schorten indien en zolang Afnemer niet aan al haar (betalings)verplichtingen voldoet.

3. Indien Energeia de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Overeenkomst.

4. Energeia heeft het recht de Overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke in kennisgeving en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a. Afnemer tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, of handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.
b. na het sluiten van de Overeenkomst aan Energeia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen.
c. er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
d. er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.

5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Energeia op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder in ieder geval begrepen: auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkenrechten en handelsnaamrechten) ter zake van of met betrekking tot de door Energeia aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking en/of ter kennis gestelde Diensten en/of Producten, dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden komen uitsluitend toe aan Energeia of aan de door haar vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen of aan haar licentiegevers. Een en ander leidt slechts uitzondering voor zover dit door Energeia uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven.

2. Energeia is licentieneemster van het Benelux-merk 'Nieuwsbureau Energeia'.

3. Afnemer is niet gerechtigd om de aan haar in het kader van de Overeenkomst geleverde of ter beschikking of kennis gestelde informatie, goederen of producten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Energeia, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij in deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

4. Indien Energeia aan Afnemer toestemming heeft verleend tot het (doen) openbaar maken en/of (doen) vermenigvuldigen van de Diensten, omvat dat uitsluitend een niet-exclusieve toestemming tot gebruik op de overeengekomen wijze en ten behoeve van het omschreven doel en met inachtneming van de persoonlijkheidsrechten, zoals omschreven in art. 25 Auteurswet.

5. De Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden strekken niet tot enige gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als hiervoor in lid 1 omschreven, tenzij Partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

6. Afnemer erkent de in lid 1 omschreven rechten van Energeia en zal deze respecteren door zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten te onthouden.

7. Ieder gebruik van de Diensten en/of Producten dat niet is overeengekomen vormt een inbreuk op de rechten van Energeia of op de door Energeia vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen. In dergelijke gevallen komt aan Energeia of de door Energeia vertegenwoordigde personen, zonder overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de voor Energeia gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

8. Indien Afnemer constateert dat een derde inbreuk maakt op de in lid 1 omschreven rechten, is zij gehouden dit direct schriftelijk ter kennis te brengen van Energeia. Afnemer zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Energeia op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Energeia besluit om in of buiten rechte tegen mogelijk inbreukmakende derden op te treden, is Afnemer gehouden daar op het eerste verzoek van Energeia haar volledige medewerking aan te verlenen.

9. Het is Afnemer niet toegestaan om de inhoud van de aan haar geleverde of ter kennis of beschikking gebrachte Producten, een en ander in de ruimste zin des woords, te (doen) aanpassen of anderszins aan te (doen) tasten.

10. Energeia is te allen tijde gerechtigd haar Diensten en Producten of soortgelijke diensten en producten als die aan Afnemer worden verstrekt, evenzeer ter beschikking te stellen aan derden.


Artikel 13 Rechten van derden
1. Energeia heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het voor de Producten gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op (gedeelten van) de Producten kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog richten tot Energeia.

2. Energeia maakt gebruik van (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en informatie van derden. Deze derden zijn door Energeia te goeder trouw geselecteerd. Energeia heeft geen controle, invloed of zeggenschap over dergelijke website, hun inhoud, beleid en andere kenmerken daarvan en kan dienaangaande in geen geval aansprakelijk worden gehouden. Dit geldt ook voor de wijze waarop derden met uw persoonsgegevens en privacy omgaan. Hiertoe verwijst Energeia naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy statements.
 

Artikel 14 Aansprakelijkheid en schade
1. Onverminderd het elders in deze Algemene voorwaarden bepaalde is Energeia niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade welke voor Afnemer dan wel enige derde is ontstaan als gevolg van een verwijtbare tekortkoming in de nakoming van enige andere verplichting jegens Afnemer die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Energeia noch krachtens wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de daadwerkelijk door Afnemer geleden, directe schade, of als dat minder is een bedrag van maximaal de hoogte van de laatste aan Afnemer verzonden factuur.

2. Energeia is niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of door enige derde van de door Energeia geleverde Diensten en/of Producten.

3. Energeia stelt de Producten op zorgvuldige wijze samen, maar staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid, dan wel het up to date zijn daarvan of het geschikt zijn voor een bepaald doel. Energeia en haar werknemers, alsook anderen handelend in opdracht van Energeia zijn dan ook niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van of eventuele fouten, onvolledigheden of vertragingen in (de toegang tot) de Diensten en/of Producten dan wel onnauwkeurigheden of nalatigheden ten aanzien daarvan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Aan de inhoud van de Producten kunnen geen rechten worden ontleend.

4. De mededelingen en meningen vervat in de Producten komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door Energeia.

5. Van een toerekenbare tekortkoming door Energeia in de nakoming van de Overeenkomst kan niet eerder sprake zijn dan nadat Afnemer Energeia deugdelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Energeia ook na het verstrijken van de door Afnemer gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten.

6. Enig gebrek geeft Afnemer nimmer het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Energeia op te schorten of te verrekenen.

7. Bij ontbinding van de Overeenkomst door Energeia is zal geen restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden plaatsvinden.
 

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Energeia geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Energeia niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Energeia worden daaronder begrepen, evenals gebreken in de netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen.

3. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, behoudens het bepaalde in art. 6:78 BW inzake ongerechtvaardigde verrijking.
 

Artikel 16 Algemene bepalingen
1. Energeia behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen. Dergelijke wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht.
 

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht
1. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen. Energeia heeft te allen tijde het recht een geschil tussen Partijen voor te leggen aan de op basis van de wet bevoegde rechter.

2. Op elke Overeenkomst tussen Partijen, waaronder deze Algemene voorwaarden en het Privacystatement is bij uitsluiting van ieder ander recht Nederlands recht van toepassing.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.