Auteur

David Duijnmayer

'Aanpassing SDE++ nodig om RES-aanpak te ondersteunen'

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de kansen die projecten uit de regionale energiestrategiën maken in de subsidieregeling SDE++. Terwijl het RES-proces bedoeld is om plannen te maken waarin alle lokale belangen worden afgewogen, kijkt de SDE++ vervolgens alleen naar kostenefficiëntie. Dat wringt, stelt de VNG in een position paper.

Enduris kan geen congestiemanagement toepassen in noorden Zeeland

Het gebrek aan transportcapaciteit op de Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland en Tholen kan niet worden opgelost met congestiemanagement. De congestie in de 50 kV-ring op de twee eilanden zal daardoor naar verwachting tot 2025 aanhouden.

ACM blijft overtuigd van de juistheid van de warmtetarieven 2020

De ACM gaat niet mee in de bezwaren die de warmtesector heeft tegen de maximumtarieven voor het lopende kalenderjaar. Dat blijkt uit een beslissing op bezwaar, die de toezichthouder deze vrijdag heeft gepubliceerd.

Liander neemt eerste groengasbooster in regionale gasnet in gebruik

Netbeheerder Liander heeft in Zeewolde een groengasbooster in gebruik genomen. Met de installatie wordt groen gas op een hogere druk gebracht, zodat het via een bovenliggend gasnet in een groter gebied gedistribueerd kan worden. Dat is nodig, omdat de lokale vraag naar gas in de zomer lager is dan de groengasproductie.

Voor het eerst meer dan 90% van alle nieuwbouw zonder gasaansluiting

Iets minder dan 10% van de nieuwbouwwoningen krijgt nog een gasaansluiting, blijkt uit nieuwe cijfers van netbeheerders Liander, Enexis en Stedin. In het derde kwartaal was ruim 90% van de aansluitverzoeken bedoeld voor een gasloze nieuwbouwwoning.

Ollongren: Geen MER-plicht voor regionale energiestrategie

Minister Ollongren vindt niet dat de energieregio's verplicht moeten worden een Milieu-effectrapport op te stellen voor de regionale energiestrategie. Wel vindt zij dat de effecten op het milieu in een vroeg stadium aandacht moeten krijgen, maar een verplichting van bovenaf ziet zij niet zitten.

Afnemers met gevoelige apparatuur beter beschermd tegen spanningsdips

Vanaf deze dinsdag zijn stroomnetbeheerders verplicht het aantal spanningsdips in de midden- en hoogspanningsnetten binnen de perken te houden. Dat volgt uit een codebesluit van de ACM, waarin nieuwe normen voor spanningsdips zijn vastgelegd én een resultaatverplichting voor netbeheerders is opgenomen.

Alliander wil plattere organisatie worden en schrapt 200 banen

Alliander gaat zo'n tweehonderd arbeidsplaatsen schrappen. Dat blijkt uit een reorganisatieplan dat het netwerkbedrijf aan de ondernemingsraad heeft voorgelegd. De vraag naar technische mensen blijft onverminderd groot, maar Alliander verwacht wel te kunnen snijden in het aantal managementlagen.

Enexis kan voor kleine PV-installatie geen uitzondering maken als net vol is

Netbeheerder Enexis hoeft geen transportcapaciteit aan te bieden aan een sociaal werkbedrijf in Stadskanaal, dat de stroom van zijn zonnepanelen op het dak wil terugleveren aan het net. Volgens de rechtbank Oost-Brabant heeft Enexis afdoende aangetoond dat ook voor deze kleine installatie geen ruimte is op het net.

Politieke partijen worstelen met gebrek aan alternatieven voor ongewenste biomassa

Een rondetafelgesprek over biomassa in de Tweede Kamer leverde deze woensdag geen nieuwe inzichten op, maar toonde vooral de worsteling van de politiek met het onderwerp.

Engie zet Nederlandse leveringstak in de etalage

Energiebedrijf en technisch dienstverlener Engie zoekt een koper voor zijn energieleveringsactiviteiten in Nederland. De verkoop van stroom en gas aan particulieren en zakelijke klanten past volgens het bedrijf niet meer in de strategie van het bedrijf.

Tweede Kamer wil inzicht in stroomverbruik datacenters en vraagt om routekaart datawarmte

De Tweede Kamer wil meer inzicht hebben in het elektriciteitsverbruik van datacenters en in de mogelijkheden om deze sector te verduurzamen. Dat blijkt uit twee moties die deze dinsdag door de Kamer zijn aangenomen. Ook spreekt de Kamer een aantal wensen uit over de verdere uitwerking van de regionale energiestrategieën.

Alliander wil van dichtbij meekijken met onderzoek naar elektrische CCU-technieken

Een consortium van bedrijven en kennisinstellingen onder leiding van Alliander wil onderzoek doen naar elektrische technieken om CO₂ af te vangen, op te slaan en te gebruiken. Alliander heeft daartoe een subsidie-aanvraag gedaan in de Mooi-regeling, zo maakte het netwerkbedrijf vorige week bekend.

Kosten regionaal gas- en stroomnetbeheer omhoog, mede door stijgende Tennet-tarieven

De tarieven voor gas- en elektriciteitsdistributie stijgen volgend jaar, blijkt uit de tarievenvoorstellen van de regionale netbeheerders. Vooral bij elektriciteit gaan de tarieven gemiddeld flink omhoog, wat grotendeels veroorzaakt wordt door hogere transporttarieven bij Tennet die doorwerken in de inkoopkosten van de regionale netbeheerders.

Laadpaalexploitanten worden verplicht actuele prijsinformatie te delen

Exploitanten van publieke laadpalen worden vanaf 1 juli volgend jaar verplicht om real time informatie aan te bieden over de prijzen en beschikbaarheid van hun laadpunten. Die informatie moet ook beschikbaar gesteld worden aan derden, zoals appbouwers.

Tennet-tarieven voor grootste stroomverbruikers stijgen volgend jaar met 11%

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet wil volgend jaar gemiddeld zo'n 6% meer inkomsten kunnen genereren uit de gereguleerde tarieven. Dat blijkt uit het tarievenvoorstel voor 2021 dat Tennet bij de ACM heeft ingeleverd. De tarieven in het extrahoogspanningsnet (220 kV en hoger) stijgen het meest.

Afnemer op distributienet mag Tennet ter verantwoording roepen voor stroomstoring

Bedrijven die niet rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet, maar wel hinder ondervinden van een stroomstoring waarvan de oorzaak in dat net ligt, mogen een klacht bij de ACM indienen over Tennet. Dat heeft het Hof van Justitie van de EU deze donderdag bepaald in een zaak die was aangespannen door papierfabrikant Crown van Gelder.

Kamer wil meer betrokkenheid van burgers bij regionale energiestrategie

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het draagvlak voor de plannen in de regionale energiestrategieën (RES'en). Lokale overheden zitten in een spagaat tussen het vinden van kostenefficiënte oplossingen en het vinden van draagvlak, en de Kamer wil van minister Wiebes weten hoe het nu verder moet met de RES'en. De inzet van burgerpanels zou volgens Wiebes een rol kunnen spelen.

Solarfields wil eigen stroomnet en transformator bouwen voor 500 MW aan zonneparken

Projectontwikkelaar Solarfields wil in de omgeving van het Groningse Meeden een eigen transformatorstation bouwen om meerdere zonneparken op aan te sluiten. Dat station zou direct aangesloten moeten worden op het hoogspanningsnet, zodat de capaciteitsproblemen in het net van Enexis omzeild worden.

Limburg wil profiteren van wind op zee door aansluiting op 380 kV-net

Het industriecluster Chemelot en Zuid-Limburg moeten in de toekomst worden aangesloten op het 380 kV-hoogspanningsnet van Tennet. Dat is een van de conclusies van een systeemstudie naar het energiesysteem in de provincie Limburg.

Na vier jaar studie naar net op zee komt het nu aan op politieke wil en samenwerking

Om een grensoverschrijdend hoogspanningsnet op zee te realiseren, is vooral politieke wil van belang. Daarnaast moeten snel concrete pilotprojecten van de grond komen. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van een Europees consortium dat de afgelopen vier jaar onderzoek heeft gedaan naar het net op zee. De technologie is er klaar voor, stellen de onderzoekers.

Alliander bestelt elektrolyser uit Denemarken voor waterstofpilot Oosterwolde

Het Deense bedrijf Green Hydrogen Systems mag de elektrolyser leveren voor een waterstofpilot van Alliander in Oosterwolde. De elektrolyser wordt geplaatst bij een zonnepark van Groenleven om ervaring op te doen met lokale waterstofproductie als middel om het elektriciteitsnet te ontlasten.

Stedin-CEO Marc van der Linden vertrekt in 2021

Marc van der Linden, CEO van netwerkbedrijf Stedin, legt zijn functie halverwege volgend jaar neer. Dat maakte Stedin deze woensdag bekend tijdens een aandeelhoudersvergadering.

CBS stelt aandeel hernieuwbare energie iets naar boven bij

Het aandeel hernieuwbare energie was vorig jaar 8,7%, blijkt uit het jaarrapport Hernieuwbare Energie in Nederland 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een kleine bijstelling naar boven ten opzichte van voorlopige cijfers die afgelopen voorjaar werden gepubliceerd. Biomassa is nog altijd de belangrijkste bron van duurzame energie, maar zonne-energie groeit het snelst.

Aandeelhouders Stedin willen 'onder voorwaarden' financieel bijspringen

De aandeelhouderscommissie van Stedin is in beginsel positief over een kapitaalstorting, maar wil in ruil daarvoor wel meer invloed kunnen uitoefenen op het netwerkbedrijf. Ook wil de commissie alleen een besluit nemen over een kapitaalstorting voor de korte termijn, omdat zij de spelregels van de nieuwe reguleringsperiode, die in 2022 ingaat, wil afwachten.

Congestie is een blijvertje, maar hier en daar worden knelpunten ook weer opgelost

De ACM waarschuwde eerder deze week dat de congestieproblemen in de elektriciteitsnetten de komende jaren eerder zullen toe- dan afnemen. Lokaal kan het beeld er echter anders uit zien. Op verschillende plekken waar eerder het net 'vol' was, is weer capaciteit beschikbaar.

'Aansluittermijn van achttien weken is voor kleine aansluitingen absolute plicht'

Netbeheerder Liander heeft in hoger beroep twee zaken verloren over de wettelijke aansluittermijn van achttien weken. Volgens het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB) mag voor aansluitingen tot 10 MVA nooit van deze termijn afgeweken worden.

Energiecoöperaties tevreden met hogere subsidie voor postcoderozen

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft in een definitief advies de subsidiebedragen voor postcoderoosprojecten naar boven bijgesteld, naar aanleiding van kritiek die energiecoöperaties hadden op een conceptadvies van afgelopen zomer. Koepelorganisatie Energie Samen is blij met de aanpassingen.

ACM: Congestieproblemen nemen komende jaren verder toe

Op basis van de investeringsplannen van de netbeheerders verwacht de ACM dat de capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnet de komende jaren verder zullen toenemen. Dat geldt vooral voor het hoogspanningsnet van Tennet en de regionale netten van Liander, Enexis en Enduris.

Alfen mag laadpalen leveren aan Vattenfall in Brabant en Limburg

De Nederlandse specialist in opslag- en laadtechnologie Alfen mag 2.000 laadpalen leveren voor plaatsing in Limburg en Noord-Brabant. Vattenfall won eerder deze maand een aanbesteding van de twee provincies en heeft nu Alfen geselecteerd als leverancier van de hardware.