Auteur

David Duijnmayer

Kans op stroomtekort in deel van Europa, maar geen winterse problemen in Nederland

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet verwacht komende winter in Nederland geen problemen met de leveringszekerheid van elektriciteit. Europees gezien zijn de risico's op stroomonderbrekingen deze winter wel hoger dan gebruikelijk, met name door onzekerheid over de beschikbaarheid van kerncentrales en steenkool. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde Winter Outlook van Entso-E, een jaarlijkse analyse van de leveringszekerheid van elektriciteit in de winter.

Subsidie voor verduurzaming mkb gaat in 2023 weer open

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) is van plan de subsidieregeling Verduurzaming Mkb in maart 2023 weer open te stellen. Deze subsidie, waarmee kleine en middelgrote bedrijven advies kunnen krijgen over het nemen van verduurzamingsmaatregelen, werd afgelopen zomer tijdelijk stopgezet omdat sommige adviseurs er misbruik van maakten.

Regionale netwerkbedrijven en Rijk maken afspraken over voorwaarden staatsdeelname

Het kabinet heeft met Alliander, Enexis en Stedin een “afsprakenkader” opgesteld voor toetreding van het Rijk als aandeelhouder tot de regionale netwerkbedrijven. Hierin is vastgelegd onder welke voorwaarden een kapitaalstorting en daarmee staatsdeelname in de regionale netwerkbedrijven mogelijk is. Stedin heeft al een toetredingsverzoek gedaan om de Staat als aandeelhouder te verwelkomen.

ACM keurt tarievenstijgingen bij netbeheerders goed

De Autoriteit Consument & Markt heeft de tariefvoorstellen van Tennet en de regionale netwerkbedrijven voor 2023 goedgekeurd. Dat betekent dat de transporttarieven voor het elektriciteits- en gasnet fors stijgen, met name door de hoge investeringen in uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten en de hogere kosten voor het inkopen van energie.

Stedin hoopt binnen een jaar zijn drietrapsraket voor financiering te hebben afgerond

Netwerkbedrijf Stedin verwacht in het derde kwartaal van volgend jaar duidelijkheid te hebben over het toetreden van nieuwe provinciale en gemeentelijke aandeelhouders. Naast kapitaalstortingen van bestaande aandeelhouders en het Rijk als nieuwe aandeelhouder, is dit de derde noodzakelijke stap die volgens CFO Danny Benima gezet moet worden om extra eigen vermogen aan te trekken.

Tennet mag geen kosten in rekening brengen voor verplaatsen van aansluiting Twence

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet mag de aansluiting van afvalverwerker Twence eenzijdig verplaatsen naar een ander hoogspanningsstation, maar mag hiervoor bij Twence geen kosten in rekening brengen. Dat oordeelt toezichthouder ACM in een geschilbesluit.

ACM draagt garageparkbeheerder op om illegale gasnetten buiten werking te stellen

De firma Bos, beheerder van verschillende garageboxparken in Friesland, is door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gesommeerd om te stoppen met het beheer van de private gasnetten op die parken. Deze netten zijn volgens de ACM illegaal en Bos komt niet in aanmerking voor een ontheffing om ze zelf te beheren. Het bedrijf heeft toegezegd de gasnetten buiten werking te stellen.

Kabinet ziet beperkte meerwaarde in EU-noodverordening om procedures te versnellen

Het kabinet is overwegend positief over het voorstel van de Europese Commissie om via een noodverordening de vergunningverlening van duurzame-energieprojecten te versnellen. Tegelijkertijd verwacht Nederland geen wonderen van de verordening, die in eerste instantie voor de duur van een jaar zal worden ingesteld. Volgens minister Jetten is het voorstel in de huidige vorm van beperkte meerwaarde voor de Nederlandse situatie.

Tennet houdt niet langer geld over uit veilingen op grensverbindingen voor tariefverlagingen

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet verwacht in 2022 ongeveer €330 mln kwijt te zijn aan redispatch-kosten, zo'n 10% meer dan in 2021. Volgend jaar lopen deze kosten verder op naar €470 mln. Door de oplopende redispatch-kosten blijft er uit de veilingen van grensoverschrijdende transportcapaciteit geen geld over dat gebruikt kan worden om de stijging van de transporttarieven te dempen.

Hoogspanningsnet slibt verder dicht, Tennet start landelijke zoektocht naar flexibel vermogen

Tennet maakt deze donderdag bekend dat voor grote delen van Nederland de maximale capaciteit van het hoogspanningsnet zo goed als bereikt is. Vooral elektrificatieplannen van bedrijven zorgen voor een hausse aan nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Tegelijkertijd start Tennet samen met de regionale netbeheerders een landelijke marktconsultatie om ook voor gebieden waar nog geen congestie is alvast in kaart te brengen hoeveel flexibel vermogen er beschikbaar is.

Warmtepomp niet langer voorbehouden aan nieuwbouwwoningen

De markt voor warmtepompen in de bestaande bouw is dit jaar voor het eerst echt van de grond gekomen. Het aantal nieuw geïnstalleerde warmtepompen stijgt in 2022 naar verwachting met 37% ten opzichte van vorig jaar, en die groei is grotendeels toe te schrijven aan de bestaande bouw. Dat blijkt uit het Nationaal Warmtepomp Trendrapport dat deze woensdag is gepubliceerd.

Rechter: app bouwen om kabels en leidingen zichtbaar te maken is wettelijke taak Kadaster

De rechtbank Rotterdam bevestigt dat het Kadaster gratis software en apps mag aanbieden om de ligging van kabels en leidingen onder de grond zichtbaar te maken. Meerdere softwarebedrijven zagen dit als concurrentievervalsing, omdat het Kadaster zich als overheidsorganisatie in commercieel vaarwater zou begeven. Het ontwikkelen van de app valt echter onder de wettelijke taak van het Kadaster, vindt de rechter.

Europese Commissie wil met 'noodmaatregel' procedures duurzame energie versnellen

De Europese Commissie heeft woensdag een voorstel gedaan voor een tijdelijke noodmaatregel om de vergunningverlening voor duurzame-energieprojecten te versnellen. Met name de installatie en aansluiting van warmtepompen en kleinere zonne-energieprojecten zouden daardoor sneller moeten verlopen.

Zomers overschot aan groen gas kan helpen de bouw te verduurzamen

Het Arnhemse bedrijf Powercrumbs wil zomerse overschotten aan groen gas inzetten als brandstof voor aggregaten op bouwplaatsen. Met dit idee won de start-up een innovatiechallenge van netwerkbedrijf Alliander; de prijs bestaat uit een budget van €60.000 om het concept verder uit te werken en toe te passen in een pilot.

EU-raad en EP bereiken politiek akkoord over reductiedoelen voor non-ETS-sectoren

De EU-raad en het Europees Parlement zijn het dinsdagavond eens geworden over de nationale reductiedoelen voor sectoren die niet onder het Europese emissiehandelssysteem ETS vallen. Het reductiedoel voor Nederland (48%) is gelijk aan het voorstel uit het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie, maar de lidstaten en het EP hebben ook afgesproken dat er enige flexibiliteit is in de manier waarop dit doel behaald mag worden.

Batterij-exploitanten en grootverbruikers staan niet te springen om flexibele transportrechten

Brancheverenigingen EnergyStorageNL en VEMW, die de belangen behartigen van respectievelijk batterij-exploitanten en energiegrootverbruikers, zijn kritisch op het voorstel van de ACM om contractvormen mogelijk te maken waarin transportcapaciteit niet meer gegarandeerd is. Netbeheerders willen dit graag om het net efficiënter te kunnen gebruiken, maar netgebruikers vrezen dat onzekerheid over wanneer zij netcapaciteit kunnen gebruiken een nadelig effect kan hebben op hun businesscase.

N&M: houd bij industriebeleid rekening met 'zevende cluster', de bedrijven van de toekomst

Bij verduurzaming van de industrie moet het kabinet niet alleen rekening houden met de industrie die er nu is, maar ook met bedrijven die in de toekomst een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economie. Marjolein Demmers, directeur van Natuur&Milieu, pleit daarom voor een team binnen EZK dat zich specifiek gaat richten op een fictief “zevende cluster”: nieuwe, deels nog niet bestaande industrie waarvoor ook ruimte, infrastructuur en energiedragers beschikbaar moeten zijn.

SeaQurrent haalt miljoenen op voor doorontwikkeling van onderwatervlieger

Het bedrijf SeaQurrent, dat zich richt op elektriciteitsproductie uit getijdenstroming, heeft €4,8 mln opgehaald bij een financieringsronde. Het geld is afkomstig van EIT InnoEnergy, PMH Investments, Invest-NL, Fonds voor Friese bedrijven (FOM) en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), die als nieuwe aandeelhouders in het bedrijf investeren.

Hoogweg Aardwarmte mag in elk geval twee jaar lang extra warmte winnen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft ingestemd met een winningsplan voor een uitbreiding van het aardwarmtesysteem van paprikakweker en aardwarmteproducent Hoogweg. Het nieuwe winningsgebied ligt direct naast twee bestaande aardwarmtesystemen in Luttelgeest, een dorp in de Noordoostpolder.

ACM weigert opnieuw leveringsvergunning af te geven voor E-Bascuul

Aspirant-energieleverancier E-Bascuul is er opnieuw niet in geslaagd om vergunningen te krijgen voor het leveren van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Nadat een eerdere aanvraag meerdere keren door de ACM was teruggestuurd wegens onvolledigheid, heeft de ACM vorige maand ook een nieuwe aanvraag afgewezen.

Netgebruikers vragen ACM om aansluittermijn niet te baseren op huidige lange wachttijden

In een gezamenlijke zienswijze zijn Holland Solar, NWEA, Energie Samen, Energie-Nederland en VEMW kritisch op het voorstel van de ACM om de maximale aansluittermijn voor grootverbruikers vast te stellen op veertig weken. Die termijn is gebaseerd op de huidige lange doorlooptijden, terwijl het streven volgens de brancheverenigingen juist zou moeten zijn om de wachttijd voor een aansluiting korter te maken dan die nu is.

Gemeenten die Gazprom-klant waren hoeven aankomende winter nog niet over te stappen

Overheidsorganisaties die een energiecontract hebben bij Sefe Energy, het voormalige Gazprom, hoeven deze contracten in elk geval tot 31 maart 2023 niet op te zeggen, schrijft minister Jetten. Op basis van Europese sancties hadden contracten met Russische bedrijven voor 10 oktober opgezegd moeten worden, maar het kabinet is er niet meer zeker van of de contracten wel of niet onder die sancties vallen.

Tennet haalt miljarden op met groene obligaties en EIB-lening

Netwerkbedrijf Tennet heeft deze week in totaal €3 mrd opgehaald met de uitgifte van groene obligaties. Dit geld kan worden gebruikt voor netuitbreidingsprojecten die nodig zijn voor het invoeden of transporteren van groene stroom. Ook ontving Tennet deze week een lening van €450 mln van de Europese Investeringsbank (EIB) voor een netuitbreidingsproject in de Duitse deelstaat Beieren.

Minder transportindicaties door netcongestie, zorgen om scheve verhouding zon en wind

Voor subsidieaanvragen via de SDE++ zijn dit jaar bij de netbeheerders ruim vierduizend aanvragen binnengekomen voor een transportindicatie. Het grootste deel daarvan (84%) kon ook worden afgegeven. Het percentage aanvragen dat kon worden gehonoreerd is daarmee vergelijkbaar als vorig jaar, maar het totaal aantal aanvragen ligt wel beduidend lager.

RWE zet EV-batterijen in voor netbalancering en streeft naar 3 GW opslagcapaciteit in 2030

Energiebedrijf RWE gaat in Moerdijk een batterijsysteem van 7,5 MW plaatsen. De opslaginstallatie wordt opgebouwd uit gebruikte accu's van elektrische bussen van busmaatschappij VDL. RWE wil met de batterij vanaf volgend jaar balanceringsdiensten leveren aan Tennet.

Noord-Holland maakt prioriteringskader voor netuitbreidingen

De provincie Noord-Holland heeft samen met netbeheerders Liander en Tennet een afwegingskader gemaakt voor netinvesteringen, waarmee prioriteit gegeven kan worden aan de netuitbreidingen die de meeste maatschappelijke meerwaarde hebben. Het afwegingskader is onderdeel van een pilot, waarin drie regio's voor de lange termijn een regionale energievisie en een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) maken.

Tempo energietransitie in EU versnelt door oorlog Oekraïne, maar vertraagt elders

De oorlog in Oekraïne en de daaraan gerelateerde energiecrisis zal de energietransitie in Europa versnellen, verwacht advies- en onderzoeksbureau DNV. Tegelijkertijd zullen de hoge energieprijzen in andere delen van de wereld wel een remmend effect hebben op klimaat- en energie-investeringen, waardoor het tempoverschil tussen Europa en de rest van de wereld groter wordt.

OM verdenkt NAM van milieudelicten bij verwerking van productiewater gaswinning

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen. Het OM verdenkt de NAM van het zonder vergunning mengen en in de diepe ondergrond injecteren van productiewater dat afkomstig is van gaswinning op de Noordzee.

Netbeheerders: rigide aansluittermijn gaat ten koste van netuitbreidingen

Netbeheer Nederland is geen voorstander van het opnemen van vaste maximale aansluittermijnen in de Netcode Elektriciteit. Dat schrijft de branchevereniging in reactie op een consultatie van de ACM over vaste aansluittermijnen voor groot- en kleinverbruikers. Volgens de netbeheerders helpen vaste termijnen niet bij het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare mensen en middelen.

ACM breidt veiligheidseisen laagspanning uit naar bestaande netten

De veiligheidsnormen waaraan netbeheerders zich sinds 2018 moeten houden bij het ontwerp van nieuwe laagspanningsnetten, gaan ook gelden voor laagspanningsnetten die al voor dat jaar zijn aangelegd. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerd codebesluit van de ACM. Op verzoek van de netbeheerders is de eis om alle laagspanningsnetten “kortsluitvast” te maken in het definitieve besluit geschrapt.