Auteur

David Duijnmayer

Rechter vernietigt EZK-besluit over doorberekening toezichtkosten aan Gasunie

Gasunie heeft met succes de rekening aangevochten die het staatsbedrijf moest betalen voor het toezicht in 2019. De kosten die een toezichthouder - in dit geval SODM - maakt voor het toezicht op een netbeheerder worden jaarlijks doorberekend aan die netbeheerder. Maar de rekening die Gasunie hiervoor kreeg was niet goed onderbouwd en in strijd met het profijtbeginsel, oordeelt de rechtbank Noord-Nederland.

Alliander krijgt gewenste kapitaalinjectie van €600 mln van aandeelhouders

De publieke aandeelhouders van Alliander hebben ingestemd met een lening aan het netwerkbedrijf van €600 mln. Dat hebben zij donderdag besloten tijdens een aandeelhoudersvergadering. De formele uitgifte van de lening zal plaatsvinden op 15 december.

Borssele en Maasvlakte kunnen 6 van de 10 GW aan extra windstroom verwerken

Van de 10 GW aan extra offshore windvermogen die het kabinet wil ontwikkelen, ziet staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius voor 6 GW een goede kans om deze uiterlijk in 2030 aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet bij Borssele en de Maasvlakte. Voor de andere potentiële aansluitlocaties - Geertruidenberg en de Eemshaven- ziet zij grote technologische en ecologische uitdagingen. Zij mikt daarom op aansluiting van de resterende 4 GW in 2031.

'Netbeheerders moeten beter uitleggen welke investeringen zij niet doen, en waarom niet'

Verschillende brancheverenigingen uit de energiesector zijn kritisch op de investeringsplannen die Tennet en de regionale netbeheerders een maand geleden hebben gepubliceerd. Volgens marktpartijen hebben de stroomnetbeheerders te veel gekeken naar wat haalbaar is, in plaats van naar wat nodig is aan netuitbreiding en -verzwaring.

EZK: moeilijk te zeggen wat convenanten precies bijdroegen aan energie-efficiëntie

Bedrijven die deelnamen aan het MJA3-convenant hebben de afgesproken energie-efficiëntiedoelen voor de periode 2017-2020 ruimschoots gehaald. Bedrijven die onder het ETS vallen en deelnamen aan het MEE-convenant, hebben iets minder goed gescoord. Dat blijkt uit een overzicht van de behaalde resultaten van beide convenanten. Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius is nog met de industrie in gesprek over een eventueel vervolg van de convenanten.

Grootaandeelhouder Gelderland gaat akkoord met kapitaalinjectie Alliander

De provincie Gelderland heeft als grootste aandeelhouder definitief ingestemd met een lening van maximaal €335 mln aan netwerkbedrijf Alliander. Daarmee is Alliander al verzekerd van meer dan de helft van de gevraagde €600 mln.

Gemeenteraad ligt dwars bij structurele netversterking in congestiegebied Neerijnen

Netbeheerder Liander loopt in de gemeente West-Betuwe waarschijnlijk flinke vertraging op bij een stationsuitbreiding, omdat de gemeenteraad het daarvoor benodigde bestemmingsplan heeft afgekeurd. Als Liander op zoek moet naar een nieuwe locatie kunnen nieuwe bedrijven en woonwijken op zijn vroegst in 2026 worden aangesloten, terwijl de capaciteitsuitbreiding eigenlijk in 2023 klaar had moeten zijn.

Gebruik van energieverbruiksmanagers neemt toe, maar relatie met besparing blijft beperkt

Het aantal mensen met een slimme meter dat gebruikmaakt van een energieverbruiksmanager is vorig jaar licht gestegen. En wie een energieverbruiksmanager heeft, kijkt er ook steeds vaker op. Maar de bijdrage van slimme meters en energieverbruiksmanagers aan energiebesparing blijft beperkt, constateert RVO in de Marktbarometer Slimme Meters over 2020.

Tennet en VEMW willen industriële flexibiliteit hoger op de agenda

Flexibiliteit bij industriële elektriciteitsverbruikers is een onmisbare bouwsteen in een toekomstig CO₂-vrij elektriciteitssysteem, betogen Tennet en VEMW in een nieuw discussiedocument. Het stimuleren van industriële vraagsturing en opslag verdient daarom net zo veel aandacht als bijvoorbeeld waterstof en CCS op dit moment krijgen, vinden de twee partijen.

Veel projecten mét transportindicatie lopen risico alsnog achter het stroomnet te vissen

Van alle aanvragen die voor de afgelopen SDE++-openstelling zijn gedaan voor een transportindicatie, hebben de netbeheerders 15% moeten afwijzen. Veel projectontwikkelaars die wel een transportindicatie kregen, moeten echter vrezen dat zij alsnog geen transportcapaciteit kunnen krijgen, omdat in veel regio's bijna alle transportcapaciteit vergeven is.

Zeeuwse aandeelhouders zetten waterbedrijf Evides apart van energiebedrijf PZEM

De publieke aandeelhouders van het Zeeuwse energiebedrijf PZEM nemen het waterbedrijf Evides over van PZEM. Dat hebben zij deze donderdag besloten tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering. De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten die eigenaar zijn van PZEM, betalen €367 mln voor de aandelen in Evides.

Energieleveranciers voldoen aan eis van volledige transparantie op stroometiket

Energieleveranciers hebben de introductie van full disclosure, de verplichting om van alle geleverde stroom de herkomst te vermelden, goed opgepakt. Vrijwel alle elektriciteit die in 2020 in Nederland is geleverd, is via groenestroom- of grijzestroomcertificaten te herleiden tot een specifieke energiebron. Dat concludeert toezichthouder ACM na controle van de stroometiketten over 2020, het eerste jaar waarin dit verplicht was.

'Internationale windhubs nog geen oplossing voor aansluiten van extra 10 GW tot 2030'

Als de kabinetsplannen voor wind op zee in de huidige vorm doorgaan, beschikt Nederland in 2030 over 21 GW aan offshore windcapaciteit. Om dit allemaal tijdig aan te kunnen sluiten op het landelijke hoogspanningsnet, zal tegenover dit aanbod een veel grotere industriële elektriciteitsvraag moeten staan dan nu het geval is. Tegelijkertijd komt 2030 te vroeg om de elektriciteit via internationale windhubs elders kwijt te kunnen.

Europa stuurt aan op strengere toelatingseisen voor leveranciers van primaire reserve

Partijen die aan Tennet primair reservevermogen willen leveren met behulp van batterijen, zullen in de toekomst waarschijnlijk aan strengere minimumeisen moeten voldoen. Op dit moment geldt als eis dat installaties de levering minimaal 15 minuten vol moeten kunnen houden, maar dit zal worden opgehoogd tot 30 minuten.

ACM: app om kabels en leidingen zichtbaar te maken is onderdeel van publieke taak Kadaster

Het Kadaster mag mobiele en online apps ontwikkelen om informatie over de ligging van kabels en leidingen eenvoudig toegankelijk te maken. Dat blijkt uit een besluit van de ACM op een bezwaar dat acht softwarebedrijven hadden ingediend over de nieuwste versie van de Klic-viewer. De bedrijven vonden dat het Kadaster zich met deze app in hun commerciële vaarwater begaf.

InEnergie blaast Alliander-platforms BackHoom en Omons nieuw leven in

InEnergie neemt de online platforms Omons en BackHoom over van netwerkbedrijf Alliander. De twee platforms, beide gericht op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, zijn vorig jaar stopgezet en krijgen onder de vleugels van InEnergie een herstart.

Stedin haalt €500 mln op voor aansluiten van wind- en zonneparken

Netwerkbedrijf Stedin heeft voor de tweede keer dit jaar €500 mln opgehaald met de uitgifte van obligaties. Dit keer gaat het om een groene obligatie, waarvan de opbrengst alleen kan worden ingezet voor investeringen in projecten die aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen.

Advies aan Hoge Raad: Gemini mag afnamecontract met PZEM niet beëindigen

Een lagere credit rating van PZEM geeft offshore windpark Gemini niet zonder meer het recht om het stroomafnamecontract met PZEM te beëindigen. Dat concludeert de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad in een advies, nadat eerder ook het gerechtshof Den Haag al in het voordeel van PZEM oordeelde.

'Leveranciers en industrie moeten samen contracten opstellen die flexibiliteit belonen'

Industriële bedrijven kunnen tot 30% besparen op hun energierekening als zij er in slagen hun elektriciteitsvraag mee te laten bewegen met het aanbod van wind- en zonne-energie. Maar het besef dat flexibiliteit ook in hun eigen belang is, is nog niet altijd aanwezig in de industrie, blijkt uit een nieuwe studie naar de kansen en belemmeringen voor industriële vraagsturing, uitgevoerd in opdracht van Tennet.

Raad van State: financiën voor ontmanteling Dodewaard zijn nog niet op orde

De Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN), de vergunninghouder van de voormalige kerncentrale Dodewaard, kan nog altijd niet aantonen dat zij de ontmanteling van de centrale in 2045 kan betalen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat keurde in 2019 een financiële onderbouwing van de ontmantelingskosten af. Terecht, oordeelt de Raad van State deze woensdag.

'Meerwaarde groen gas is het grootst als het ingezet wordt in gebouwde omgeving'

Groen gas heeft de meeste maatschappelijke waarde als het ingezet wordt voor verwarming van woningen in oude binnensteden. Ten opzichte van de inzet van groen gas voor zeescheepvaart of de industrie, zijn de additionele kosten per vermeden ton CO₂ lager in de gebouwde omgeving. Dat blijkt uit een studie van CE Delft in opdracht van Enexis.

Investeringsplannen moeten overzicht en inzicht bieden in werk netbeheerders

De energienetbeheerders moeten de komende tien jaar vele miljarden investeren in vervanging en uitbreiding van hun netten. Met hun investeringsplannen, die deze maandag ter consultatie gelegd zijn, willen zij transparant maken waar en wanneer aan het net wordt gewerkt.

Welkom Energie eerste leverancier die omvalt door hoge gasprijzen

De ACM heeft de leveringsvergunningen van energieleverancier Welkom Energie ingetrokken, omdat Welkom Energie in de financiële problemen is gekomen door de hoge energieprijzen. Eneco neemt de klanten over.

EEW mag derde verbrandingslijn nog niet gebruiken, maar houdt zicht op nieuwe vergunning

De Raad van State vindt dat de vergunning van afvalverwerker EEW voor een derde verbrandingslijn in Delfzijl vorig jaar terecht is vernietigd door de rechtbank Noord-Nederland. De Raad van State komt echter op andere gronden tot die conclusie dan de rechtbank vorig jaar, waardoor EEW zicht houdt op de mogelijkheid dat de provincie alsnog een vergunning verleent die wel stand houdt.

Eneco zint op overname energieleverancier Welkom Energie

Eneco wil energieleverancier Welkom Energie overnemen. Dat hebben de twee bedrijven afgelopen vrijdag kenbaar gemaakt aan toezichthouder ACM. Details over de overnameplannen geeft Eneco niet, omdat de gesprekken nog gaande zijn.

Nu nieuw subsidiebesluit uitblijft, wil Tennet kosten voor net op zee verrekenen via tarieven

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet verwacht in 2022 een kleine €250 mln aan kosten te maken voor het aansluiten van windparken op zee. Een klein deel van deze kosten heeft al betrekking op windparken die vanaf 2024 worden gebouwd, maar voor deze fase heeft het kabinet nog geen besluit genomen over de manier waarop Tennet deze kosten vergoed krijgt.

Gerechtshof mag recht op smartengeld voor Groningers baseren op groepskenmerken

De Hoge Raad heeft deze vrijdag bevestigd dat Groningers die door de gaswinning fysieke schade aan hun huis hebben, in sommige gevallen ook recht hebben op een vergoeding voor vermogensschade en/of immateriële schade. In geding was of het gerechtshof gedupeerden hiertoe mocht indelen in categorieën, of elk geval individueel had moeten beoordelen.

Energie-Nederland vangt bot bij rechter met klacht over nieuwe heffing voor GTS-klanten

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) ziet geen bezwaren tegen de neutraliteitsheffing die gebruikers van het landelijke gasnet vanaf dit jaar moeten betalen. Dat blijkt uit een uitspraak in een zaak die was aangespannen door Energie-Nederland. Met de heffing kan GTS onder meer wanbetaling door een individuele netgebruiker verrekenen met alle andere afnemers.

ACM wil toekomstige tariefstijging Tennet alvast in 2022 laten neerslaan

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet verwacht volgend jaar een daling van zijn transporttarieven, maar voor 2023 juist een zeer forse tariefstijging. De Autoriteit Consument & Markt is daarom van plan de verwachte tariefstijgingen uit te smeren over 2022 en 2023.

Netbeheerder is niet verplicht om storingsreserve los te laten voor verzwaren van klantaansluiting

Netbeheerder Stedin is niet verplicht om de storingsreserve van een transformatorstation te gebruiken voor het verzwaren van de aansluiting van een klant. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag in een zaak tussen Stedin en glasfabrikant O-I, die tevens een gesloten distributienet beheert.