Auteur

David Duijnmayer

Wanbetaling en energiecrisis geen geldige redenen om tarieven eenzijdig aan te passen

Een zakelijke energieleverancier mag niet eenzijdig besluiten over te schakelen van vaste naar variabele tarieven, ook niet als de afnemer zijn facturen herhaaldelijk te laat betaalt. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald in een kort geding tussen energieleverancier Nieuw-Hollands Energiebedrijf (NHE) en een restaurant.

Tweede Kamer vraagt minister Kaag om opheldering over verkoop Tennet Duitsland

De Tweede Kamer wil opheldering van minister Sigrid Kaag (Financiën) over de mogelijke verkoop van Tennet Duitsland. Het kabinet zou volgens berichtgeving van NRC in vergevorderde onderhandelingen zijn met Duitsland over de verkoop van een meerderheidsaandeel of zelfs het volledige belang in de Duitse tak van Tennet, terwijl tot nu toe altijd is gezegd dat het de voorkeur heeft om een minderheidsaandeel te verkopen.

Rekenkamer: kabinet biedt onvoldoende inzicht in klimaatuitgaven

Het kabinet geeft de Eerste en Tweede Kamer geen eenduidige en complete informatie over hoeveel geld wordt uitgegeven aan het klimaatbeleid. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat deze woensdag aan de beide Kamers is gestuurd. Minister Rob Jetten belooft beterschap.

Vattenfall en Eneco winnen concurrentiestrijd om opsporingsvergunning aardwarmte Amsterdam

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan verschillende bedrijven opsporingsvergunningen voor aardwarmte verleend voor in totaal zeven gebieden in Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht. Met de verleende vergunningen is een groot aaneengesloten gebied in de driehoek Amsterdam, Almere en Aalsmeer aangemerkt als nieuw zoekgebied voor aardwarmte.

Enexis: nog altijd te veel zon en te weinig wind in de RES'en

De verhouding tussen wind- en zonne-energie in de regionale energiestrategieën is ook in de concept-versies van de RES 2.0 nog niet optimaal. Dat concludeert netbeheerder Enexis na een analyse van de meest recente plannen in haar werkgebied.

Net Liander loopt vol, geen capaciteit voor grootverbruikers rond Leiden

Liander heeft in de omgeving van Leiden geen netcapaciteit meer beschikbaar voor grootverbruikers van elektriciteit. Bedrijven kunnen daardoor voorlopig geen extra transportcapaciteit krijgen voor nieuwe vestigingen of uitbreiding van bestaande activiteiten. Ook in Noord-Holland, Gelderland, Friesland en Flevoland heeft het net van Liander op verschillende plekken zijn maximale capaciteit bereikt.

Greenchoice neemt minderheidsaandeel in Zeeuws installatiebedrijf

Energieleverancier Greenchoice heeft een minderheidsaandeel genomen in de Saman Groep, een Zeeuws installatiebedrijf dat vooral actief is in Zuidwest-Nederland. Met de investering van Greenchoice hoopt het bedrijf door te groeien tot een landelijk dekkend installatie- en servicebedrijf van onder meer zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen.

Tennet: meer opslag en flexibiliteit nodig om huidig niveau leveringszekerheid te behouden

Zonder voldoende investeringen in opslag en vraagsturing kan in 2030 voor het eerst een overschrijding optreden van de leveringszekerheidsnorm voor elektriciteit. Dat blijkt uit het deze donderdag gepubliceerde rapport Monitoring Leveringszekerheid van Tennet, een jaarlijkse analyse van de leveringszekerheid van elektriciteit op de lange termijn.

Lagere straffen in hoger beroep Rendo-fraudezaak, straf hoofdpleger blijft gelijk

De straf van voormalig Rendo-directeur Stephan V., in 2018 veroordeeld voor oplichting van zijn werkgever, valt in hoger beroep lager uit. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt strafvermindering op zijn plaats vanwege de lange duur van de procedure. Voor hoofdpleger en initiator van de oplichting Richard W. is er geen sprake van strafvermindering: zijn onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar blijft gehandhaafd.

Tennet sluit contracten ter waarde van €800 mln voor kabelwerkzaamheden

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft vorige week langjarige contracten gesloten met zes partijen voor kabelwerkzaamheden. Het is de laatste van een serie aanbestedingen die Tennet dit jaar heeft gedaan voor gespecialiseerde werkzaamheden aan het elektriciteitsnet.

Stroomstoring Flevoland kwam door opeenstapeling van fouten en technische problemen

De stroomstoring die begin september plaatsvond in Lelystad is veroorzaakt door een “unieke samenloop van omstandigheden”, waarbij zowel menselijke fouten als technische problemen een rol speelden. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van DNV, dat in opdracht van netbeheerders Tennet en Liander een onderzoek uitvoert naar de oorzaken van de stroomstoring.

Tweede Kamer wil onderzoek naar kleine kernreactoren in de regio en industriegebieden

De Tweede Kamer heeft donderdag een reeks moties aangenomen die de regering oproept kernenergie een prominentere rol te geven in het energiebeleid. Zo wil de Kamer dat kernenergie onderdeel wordt van de topsector Energie en dat onderzocht wordt welke rol kleine, modulaire kernreactoren na 2030 kunnen spelen in de regionale energiestrategieën en bij de industrieclusters.

STEMMING Zacht weer met aantrekkende wind is kerstrecept voor lagere prijzen

Het zachte weer en de naderende kerstvakantie zorgen voor een lagere energievraag en dalende prijzen op de Europese energiemarkten.

Actieprogramma netcongestie bundelt en organiseert maatregelen tegen vol stroomnet

De rijksoverheid, netbeheerders, marktpartijen en de ACM hebben deze woensdag het Landelijk Actieprogramma Netcongestie gepresenteerd, waarin afspraken worden gemaakt over de aanpak van de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet.

Eneco contracteert alle capaciteit van toekomstige persluchtopslag Zuidwending

Eneco gaat de volledige opslagcapaciteit afnemen van het persluchtopslagproject bij het Groningse Zuidwending. Het energiebedrijf heeft daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend met Corre Energy, de initiatiefnemer van het project. De bedoeling is dat de opslagfaciliteit eind 2026 gebruiksklaar is.

Energie-Nederland vangt weer bot bij ACM met klacht over neutraliteitsheffing

De ACM heeft opnieuw een bezwaar van Energie-Nederland afgewezen tegen de neutraliteitsheffing die in 2021 werd opgelegd aan de klanten van gasnetbeheerder GTS. Via deze heffing verrekende GTS €16 mln aan kosten voor het oplossen van onbalans die werd veroorzaakt door een malafide gashandelaar. Energie-Nederland vindt dat GTS bij dat incident eerder had moeten ingrijpen, maar de ACM blijft bij zijn standpunt dat GTS niets te verwijten valt.

Netbeheerders doen voorstel voor flexibele netinpassing van grootschalige batterijen

Branchevereniging Netbeheer Nederland heeft een richtlijn opgesteld voor de netinpassing van grote batterijen. De netbeheerders krijgen de laatste tijd veel aanvragen voor het aansluiten van batterijsystemen, en met het netinpassingskader willen zij ervoor zorgen dat deze batterijen kunnen bijdragen aan het oplossen van netcongestie in plaats van het probleem te verergeren.

Netbeheerders krijgen meer ruimte voor gebruik van vluchtstrook elektriciteitsnet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de mogelijkheid om de storingsreserve van het hoogspanningsnet te gebruiken voor het transport van duurzame energie verder uitbreiden. Ook wordt het gebruik van de zogenoemde vluchtstrook definitief vastgelegd in de Netcode Elektriciteit.

Kabinet neemt tijdelijk financiële risico's van CCS-project Porthos over

Het kabinet is van plan voor maximaal €175 mln garant te staan voor CCS-project Porthos. Dat project staat op losse schroeven door een tussenuitspraak van de Raad van State, waarin de bestuursrechter een streep zet door de bouwvrijstelling voor de stikstofuitstoot. Met de garantie wil het kabinet voorkomen dat het project, dat een belangrijke bijdrage moet leveren aan de klimaatdoelen, vertraging oploopt.

STEMMING Winters weer en gebrek aan wind stuurt energieprijzen de hoogte in

De temperaturen in Europa liggen deze en volgende week lager dan gemiddeld voor de tijd van het jaar, en tegelijkertijd is er weinig wind. Die combinatie zorgt voor een grotere vraag naar steenkool en gas voor elektriciteitsproductie en verwarming, met prijsstijgingen over de hele linie tot gevolg. Alleen de oliemarkt houdt zich afzijdig van dit stierige sentiment.

Kamer wil verduurzaming industrie versnellen met 'bijmengverplichting' groene goederen

De Tweede Kamer wil dat de regering in Europees verband gaat onderzoeken of een “bijmengverplichting” voor groen geproduceerde goederen mogelijk is. Dat zou de industrie meer zekerheid geven dat zij na verduurzaming van hun processen een afzetmarkt hebben voor hun producten. Een motie van deze strekking is dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen.

Jetten wijst olie- en gasbedrijven aan als essentiële dienstverleners

Vanaf 2023 worden alle bedrijven die actief zijn in de productie, opslag en behandeling van olie en gas aangemerkt als “aanbieder van een essentiële dienst”, wat betekent dat hun processen gezien worden als vitaal voor de Nederlandse samenleving. Door deze aanwijzing krijgen olie- en gasbedrijven de wettelijke plicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen op het gebied van cyberveiligheid.

RvS: verduidelijk of gemeente bevoegd of verplicht is om wijk van gas te halen

Het voorstel voor de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, die het voor gemeenten mogelijk moet maken wijken aan te wijzen die van het gasnet afgekoppeld worden, moet op een aantal punten verduidelijkt worden. Dat schrijft de Raad van State in een advies. Het is bijvoorbeeld niet helder of de wet alleen een bevoegdheid schept om wijken van het gas te halen, of ook een verplichting.

Kans op stroomtekort in deel van Europa, maar geen winterse problemen in Nederland

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet verwacht komende winter in Nederland geen problemen met de leveringszekerheid van elektriciteit. Europees gezien zijn de risico's op stroomonderbrekingen deze winter wel hoger dan gebruikelijk, met name door onzekerheid over de beschikbaarheid van kerncentrales en steenkool. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde Winter Outlook van Entso-E, een jaarlijkse analyse van de leveringszekerheid van elektriciteit in de winter.

Subsidie voor verduurzaming mkb gaat in 2023 weer open

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) is van plan de subsidieregeling Verduurzaming Mkb in maart 2023 weer open te stellen. Deze subsidie, waarmee kleine en middelgrote bedrijven advies kunnen krijgen over het nemen van verduurzamingsmaatregelen, werd afgelopen zomer tijdelijk stopgezet omdat sommige adviseurs er misbruik van maakten.

Regionale netwerkbedrijven en Rijk maken afspraken over voorwaarden staatsdeelname

Het kabinet heeft met Alliander, Enexis en Stedin een “afsprakenkader” opgesteld voor toetreding van het Rijk als aandeelhouder tot de regionale netwerkbedrijven. Hierin is vastgelegd onder welke voorwaarden een kapitaalstorting en daarmee staatsdeelname in de regionale netwerkbedrijven mogelijk is. Stedin heeft al een toetredingsverzoek gedaan om de Staat als aandeelhouder te verwelkomen.

ACM keurt tarievenstijgingen bij netbeheerders goed

De Autoriteit Consument & Markt heeft de tariefvoorstellen van Tennet en de regionale netwerkbedrijven voor 2023 goedgekeurd. Dat betekent dat de transporttarieven voor het elektriciteits- en gasnet fors stijgen, met name door de hoge investeringen in uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten en de hogere kosten voor het inkopen van energie.

Stedin hoopt binnen een jaar zijn drietrapsraket voor financiering te hebben afgerond

Netwerkbedrijf Stedin verwacht in het derde kwartaal van volgend jaar duidelijkheid te hebben over het toetreden van nieuwe provinciale en gemeentelijke aandeelhouders. Naast kapitaalstortingen van bestaande aandeelhouders en het Rijk als nieuwe aandeelhouder, is dit de derde noodzakelijke stap die volgens CFO Danny Benima gezet moet worden om extra eigen vermogen aan te trekken.

Tennet mag geen kosten in rekening brengen voor verplaatsen van aansluiting Twence

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet mag de aansluiting van afvalverwerker Twence eenzijdig verplaatsen naar een ander hoogspanningsstation, maar mag hiervoor bij Twence geen kosten in rekening brengen. Dat oordeelt toezichthouder ACM in een geschilbesluit.

ACM draagt garageparkbeheerder op om illegale gasnetten buiten werking te stellen

De firma Bos, beheerder van verschillende garageboxparken in Friesland, is door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gesommeerd om te stoppen met het beheer van de private gasnetten op die parken. Deze netten zijn volgens de ACM illegaal en Bos komt niet in aanmerking voor een ontheffing om ze zelf te beheren. Het bedrijf heeft toegezegd de gasnetten buiten werking te stellen.