Auteur

David Duijnmayer

Liander experimenteert met aansturing laadpalen via congestieplatform Gopacs

Netbeheerder Liander en laadpalenexploitant TotalEnergies voeren deze zomer een pilot uit met het benutten van laadpalen voor congestiemanagement. In Haarlem worden 120 publieke laadpunten via het congestieplatform Gopacs aangestuurd, zodat de behoefte aan flexibiliteit van de netbeheerder bepaalt hoe snel er geladen wordt.

Provincie Friesland daagt Alliander voor de rechter vanwege opzeggen lening

De provincie Friesland onderneemt juridische stappen tegen netwerkbedrijf Alliander vanwege een dertig jaar oude leningsovereenkomst die door Alliander is opgezegd. Volgens de provincie is die eenzijdige opzegging niet rechtsgeldig, omdat de lening een onbepaalde looptijd had.

Provincies en gemeenten roepen rijk op werk te maken van gebouwgebonden financiering

In een brief aan ministers Rob Jetten, Sigrid Kaag, Hugo de Jonge en Hanke Bruins Slot vragen de twaalf provincies en een aantal gemeenten het kabinet om verduurzaming van woningen aantrekkelijker te maken voor woningeigenaren door te zorgen voor passende financieringsinstrumenten. Met name gebouwgebonden financiering zou nu echt snel mogelijk gemaakt moeten worden, vinden de overheden.

Stedin krijgt alsnog volledige eigendom gas- en elektriciteitsnet Nieuwland Parc

De private netbeheerder Rendant draagt per 1 juli het economische en juridische eigendom over van het gas- en elektriciteitsnetwerk op bedrijventerrein Nieuwland Parc in de Alblasserwaard. Daarmee komt na jaren een einde aan het juridische gesteggel rond het gesloten distributiesysteem.

Stedin moet schadevergoeding betalen voor overschrijding aansluittermijn

Netbeheerders kunnen zich bij het overschrijden van de wettelijke aansluittermijn van achttien weken niet beroepen op overmacht, ook niet als de wettelijke termijn niet gehaald wordt als gevolg van procedures of onderzoeken waar de netbeheerder zelf geen controle over heeft. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam in een geschil tussen Stedin en een fruitbedrijf.

Privaat laden moet de norm worden om snelle groei elektrische auto's bij te houden

Om te zorgen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur de groei van het aantal elektrische auto's de komende jaren kan bijbenen, wil het kabinet meer gaan inzetten op het stimuleren van privaat laden. Volgens een “ladder voor het laden” zullen EV-rijders in de toekomst alleen in de openbare ruimte laden als er geen andere mogelijkheden zijn.

Vaste afstandsnorm voor magneetveldzone is niet zo makkelijk vast te stellen

De afmetingen van een magneetveldzone rond hoogspanningsstations kunnen van plek tot plek zeer verschillend zijn. Dat maakt het lastig om een vaste afstand te hanteren tussen hoogspanningsstations en gevoelige objecten, concludeert het RIVM. Mocht het Rijk toch een vaste afstandsnorm willen gebruiken, dan is meer onderzoek nodig of moet uit voorzorg een ruime marge gehanteerd worden.

Consument blijft zitten waar ie zit en vertrouwt op eigen energieleverancier

Het aantal overstappers liet afgelopen jaar voor het eerst in tien jaar een forse daling zien als gevolg van de hoge energieprijzen en het daaruit volgende gebrek aan aanbiedingen van leveranciers. Opvallend is dat het vertrouwen van consumenten in energieleveranciers te midden van deze ontwikkelingen juist is gestegen. Dat blijkt uit de Energiemonitor 2022 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Waterschap zet zoutwaterbatterij in voor opslag zonnestroom

Waterschap Rivierenland neemt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Gorinchem een batterij in gebruik die werkt op basis van water en tafelzout. De batterij is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf AquaBattery en zal gebruikt worden om elektriciteit op te slaan van een zonnepark op het RWZI-terrein, zodat eigen opwek en verbruik op elkaar afgestemd kunnen worden.

NAM mag olie blijven winnen in Rotterdam, maar in 2035 moet het klaar zijn

Staatssecretaris Vijlbrief heeft ingestemd met het gewijzigde winningsplan van de NAM voor oliewinning in Rotterdam. Wel beperkt Vijlbrief de looptijd van de nieuwe vergunning tot 2035. Zijn voorganger Stef Blok was nog van plan om toe te staan dat de NAM tot 2050 zou doorgaan met het winnen van olie uit het reservoir onder Rotterdam-Zuid.

Netbeheerders willen snel aan de slag met nieuwe regels congestiemanagement

Netbeheerder Liander gaat op vier locaties een pilot uitvoeren om ervaring op te doen met de nieuwe spelregels voor congestiemanagement, die de ACM eind mei heeft gepubliceerd. Netbeheerders hoeven die regels officieel pas vanaf eind november toe te passen, maar willen er waar mogelijk zo snel mogelijk mee aan de slag.

Jetten kiest voor afnameverplichting groene waterstof om afzetmarkt te stimuleren

Het kabinet wil een afnameverplichting voor groene waterstof in de industrie vanaf 2026. Dit zou nodig zijn om te zorgen dat Nederland kan voldoen aan de verplichting uit het Fit-for-55-pakket dat van alle waterstof die de industrie in 2030 gebruikt, de helft met hernieuwbare energie geproduceerd moet zijn. Dat staat in het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat dat minister Rob Jetten deze donderdag heeft gepubliceerd.

ACM kan Rendant niet dwingen privaat net volledig aan Stedin over te dragen

De private netbeheerder Rendant is volgens de ACM niet wettelijk verplicht om het juridisch eigendom van zijn elektriciteits- en gasnet over te dragen aan Stedin. Eerder oordeelde de rechter dat Rendant wel het economisch eigendom moet overdragen, maar volgens Stedin is het van belang om het volledige eigendom over de netten te krijgen.

ACM akkoord met bevoegdheid gemeenten om wijken van het aardgas af te halen

De wetswijziging die het voor gemeenten mogelijk maakt om wijken aan te wijzen die aardgasvrij moeten worden, is volgens de ACM uitvoerbaar en handhaafbaar. Wel wil de ACM dat expliciet in de wet wordt opgenomen dat afnemers pas van het aardgas af mogen als zij met zekerheid op een alternatieve warmtevoorziening kunnen overstappen.

ACM stemt in met aanleg privaat net voor 500 MW aan zonneparken in Groningen

Zonneparkontwikkelaars Solarfields en Solar Proactive mogen in de provincie Groningen een privaat stroomnet aanleggen en beheren, waar uiteindelijk acht verschillende zonneparken op aangesloten kunnen worden. De ACM verleent de zonneparkbouwers daarvoor een ontheffing.

ACM verlaagt drempels congestiemanagement met langverwachte nieuwe spelregels

Netbeheerders kunnen eind dit jaar van start gaan met congestiemanagement 'nieuwe stijl'. In een codebesluit heeft de ACM deze woensdag de nieuwe spelregels vastgesteld voor dit systeem waarmee schaarse transportcapaciteit verdeeld kan worden over afnemers. Nieuw is onder meer dat netbeheerders ook bilaterale overeenkomsten mogen sluiten met aangeslotenen in een congestiegebied.

Gopacs vergroot pool van flex-aanbieders door samenwerking met Epex Spot

Elektriciteitsbeurs Epex Spot en het netbeheerdersplatform voor congestiemanagement Gopacs gaan samenwerken. Door het handelsplatform van Epex te koppelen aan het Gopacs-platform, komt de flexibiliteit van marktpartijen die actief zijn op Epex beschikbaar voor congestiemanagement door netbeheerders.

Vol stroomnet houdt juridisch stand als afwijzingsgrond voor subsidie

De voorwaarde dat producenten van duurzame energie moeten beschikken over een transportindicatie van de netbeheerder om subsidie te kunnen krijgen, houdt stand bij de rechter. Dat blijkt uit een zaak die zeven zonneparkontwikkelaars bij het CBB hadden aangespannen tegen het ministerie van EZK nadat hun subsidie-aanvraag was afgewezen.

Rekenkamer: voorrang verlenen op het stroomnet is best mogelijk binnen EU-regels

De Algemene Rekenkamer verwacht dat er onder Europese wet- en regelgeving meer mogelijkheden zijn voor het verdelen van schaarse netcapaciteit dan minister Jetten nu aanneemt. Jetten zei eerder in de Tweede Kamer dat prioritering op het niveau van aansluitingen niet mogelijk is vanwege Europese regels, maar de Rekenkamer betwijfelt dat.

Van LNG tot zon-op-dakverplichting: zo denkt de EC in 2027 zonder Russisch gas te kunnen

De Europese Commissie denkt in 2027 onafhankelijk te kunnen zijn van Russische fossiele brandstoffen. Hiertoe wil Brussel de ambities voor energiebesparing en duurzame energie uit het Fit for 55-pakket verhogen. Financiering van de plannen zou onder meer uit het coronaherstelfonds en het veilen van extra ETS-rechten moeten komen. Het Europees Parlement en de lidstaten gaan zich nu over het voorstel buigen.

Systeemstudie: Friesland maakt het zichzelf moeilijk door wind op land te weren

Het beleid van de provincie Friesland om geen extra windturbines op land toe te staan, bemoeilijkt de eigen ambitie om energieneutraal te worden. Dat schrijven onderzoeksbureaus Berenschot en Ekwadraat in een systeemstudie naar het Friese energiesysteem. De grote hoeveelheid zonne-energie die nodig is als er geen wind op land bijkomt, zal zorgen voor meer knelpunten op het elektriciteitsnet.

TNO: nieuwe flexibele stroomverbruikers worden dominant in energiesysteem

Nieuwe technologieën die zich goed lenen voor grootschalige vraagsturing, zoals elektrolyse, industriële elektrische boilers en elektrisch vervoer, kunnen al in 2030 ongeveer 20% van de elektriciteitsvraag vertegenwoordigen. In 2050 kan dit zijn opgelopen tot 65%. Dat concludeert TNO op basis van twee studies naar het potentieel en de barrières voor vraagsturing in de elektriciteitsmarkt.

Rendo en Cogas nemen oefennet voor waterstofdistributie in gebruik

Netwerkbedrijven Rendo en Cogas en infrabedrijf BAM Energie & Water hebben woensdag een test- en opleidingsnet voor waterstofdistributie geopend. Het waterstofnet is onderdeel van het energie-onderzoeksterrein Entrance in Groningen, en kan gebruikt worden door technici om ervaring op te doen met het beheer en onderhoud van waterstofdistributienetten.

Ocap krijgt SDE++ voor hergebruik CO₂ in glastuinbouw

Gidara Energie en CO₂-leverancier Ocap krijgen maximaal €110 mln SDE++-subsidie voor afvang en hergebruik van CO₂ (CCU). De CO₂ zal worden afgevangen bij een nog te bouwen methanolfabriek van Gidara in Amsterdam en wordt geleverd aan de glastuinbouw. Dat hebben Gidara en Ocap woensdag bekendgemaakt.

Energieleverancier Om start service voor het terugdraaien van ongewenste switch

Energieleverancier Om is een “terugswitchservice” begonnen voor consumenten die tegen hun wil zijn overgestapt naar een andere leverancier als gevolg van agressieve of misleidende wervingspraktijken. De service is gratis en staat open voor alle consumenten, niet alleen voor gekaapte Om-klanten.

Openbaar snellaadstation op eigen terrein is vergunningplichtig, oordeelt rechter

Voor het plaatsen van een of enkele laadpalen op eigen terrein hoeft een hotel geen vergunning te hebben, maar de oprichting van een grootschalig snellaadstation inclusief transformatoren is wel degelijk vergunningplichtig. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in een zaak die door omwonenden van een hotel in Breda was aangespannen.

ACM wil veiligheidsnormen voor oude en nieuwe laagspanningsnetten gelijktrekken

De veiligheidsnormen waaraan netbeheerders zich sinds 2018 moeten houden bij het ontwerp van nieuwe laagspanningsnetten, gaan ook gelden voor laagspanningsnetten die al voor dat jaar zijn aangelegd. Dat blijkt uit een ontwerp-codebesluit van de ACM.

ACM: netbeheerder moet transportcapaciteit onvoorwaardelijk beschikbaar houden

Netbeheerder Enexis mag in aansluit- en transportovereenkomsten niet de voorwaarde opnemen dat het gecontracteerde transportvermogen verlaagd wordt als het gedurende een bepaalde periode niet volledig gebruikt wordt. Zo'n use it or lose it-clausule is in strijd met de huidige wet- en regelgeving, oordeelt de ACM in een geschil tussen Enexis en een zonneparkontwikkelaar.

Tennet haalt recordbedrag van €3,85 mrd op met uitgifte groene obligaties

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft met een nieuwe uitgifte van groene obligaties een recordbedrag van €3,85 mrd opgehaald. Het kapitaal kan worden ingezet voor de aansluiting van offshore windparken in Nederland en Duitsland en voor nieuwe transportverbindingen op land die nodig zijn voor het transport van groene stroom.

Nijmeegse chipfabrikant NXP vecht Tennet-facturen tevergeefs aan

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet krijgt ook in hoger beroep gelijk in een geschil met chipfabrikant NXP over aansluit-, transport- en systeemdiensten. Volgens NXP had Tennet deze diensten jarenlang ten onrechte bij NXP in rekening gebracht, omdat de chipmaker stelde helemaal niet op het elektriciteitsnet van Tennet aangesloten te zijn.