Auteur

Jeroen Savelkouls

Kabinet wil verdere versoepeling staatssteunregels voor klimaatprojecten

Het kabinet pleit in Brussel voor een verdere versoepeling van de staatssteunregels voor klimaat- en energieprojecten. Recente voorstellen van de Europese Commissie op dit gebied zijn positief ontvangen, maar Den Haag wil meer armslag om initiatieven op het gebied van vooral waterstof te kunnen ondersteunen.

Eerste persluchtproject Nederland binnen vijf jaar operationeel

Corre Energy start komende week met een reeks informatieavonden voor omwonenden om plannen voor de ondergrondse opslag van perslucht in Zuidwending kenbaar te maken. Het project is waarschijnlijk in 2026 operationeel. De initiatiefnemers hebben hoge verwachtingen van de bijdrage van deze techniek aan de energietransitie, ook al denkt de rijksoverheid daar anders over.

Rutte: eis Kamer over gaswinning Groningen wekt mogelijk valse verwachtingen

De Tweede Kamer eist dat het kabinet alles op alles zet om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk terug te schroeven naar nul. Premier Rutte benadrukt dat dit streven al lang kabinetsbeleid is en zelfs wettelijk is verankerd. Daarmee wekt de oproep in zijn ogen verwachtingen die mogelijk niet kunnen worden waargemaakt.

NAM levert onjuiste gegevens injectie productiewater aan

De NAM leverde enige tijd onjuiste gegevens aan over de injectie van productiewater in Twente. Door een technisch mankement zijn er afgelopen najaar meldingen van waterinjectie gemaakt, terwijl het proces op dat moment juist stilstond. Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt alert hierop te zijn.

Wintershall: zonder CCS redden we het niet

De Duitse gasindustrie roept de nieuwe regering op om in de strijd tegen klimaatverandering de potentiële bijdrage van blauwe waterstof en CCS niet te vergeten. “De energietransitie slaagt alleen als we geen enkele techniek negeren”, zegt topman Mario Mehren van Wintershall DEA.

Groningen dreigt met rechtszaak als kabinet gasplannen doorzet

De voltallige gemeenteraad van Groningen vindt dat het college van b&w naar de rechter moet stappen indien het kabinet vasthoudt aan het plan dit jaar meer gas te winnen dan oorspronkelijk beoogd. Volgens de lokale politici houdt Den Haag zich niet aan de afspraken. Ook de provincie roept op af te zien van een hogere gasproductie.

Provincie Utrecht betreurt stopzetten geothermieproject Lean

Als het aan de provincie Utrecht had gelegen, was geothermieproject Lean in Nieuwegein niet geschrapt. Het initiatief had waardevolle informatie kunnen opleveren over de ondergrond en bovendien zijn er in de omgeving volop mogelijkheden voor de afzet van warmte.

NAM wil productiewater liever in Drenthe opslaan

De NAM onderzoekt de mogelijkheid om het productiewater voor de oliewinning in Schoonebeek voortaan in Drenthe op te slaan. Dat meldt het olie- en gasbedrijf deze woensdag in een persverklaring. Nu gebeurt dit nog in lege gasvelden in de omgeving van het Twentse Rossum, dik veertig kilometer verderop.

Gaswinningsdossier is kaartenhuis van verwachtingen in zware storm

Vrijdag werd bekend dat de gaswinning minder snel omlaag kan dan eerder gedacht. Een belangrijke reden is vertraging van de uitbreiding van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Dezelfde uitbreiding die een paar jaar geleden nog op de lange baan werd geschoven, omdat die onnodig zou zijn. Gewekte verwachtingen op het Groningendossier lijken vaker niet dan wel realiteit te worden.

Justitie verdenkt NAM van overtreding met lossen afval

Het Openbaar Ministerie verdenkt de NAM van het overtreden van de vergunningsvoorschriften voor de verwerking van afval afkomstig van de gasbehandelingsinstallatie in Den Helder. Na controle van een schip dat onderweg was naar een NAM-locatie in Delfzijl heeft justitie besloten het lossen van de lading aldaar tegen te houden.

CO₂-opslagverplichting als oplossing voor klimaat én olie- en gassector

Hoewel er inmiddels grote projecten in de pijplijn zitten, staat de opslag van CO₂ vooralsnog in de kinderschoenen. Dat moet anders, vindt onderzoeker Margriet Kuijper. De klimaatdoelen zijn anders simpelweg niet haalbaar. Een nieuw boekhoudkundig systeem dat producenten van fossiele brandstoffen noopt tot afvang en opslag kan de oplossing zijn.

Opnieuw problemen voor windturbine GE, nu in Duitsland

Burgerwind Gronau Epe heeft ook de tweede turbine van een windpark net over de Duitse grens bij Enschede stilgezet. Eerder deze week brak een wiek van de andere molen af. Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn met dit type van fabrikant GE Renewable Energy.

Ervaren econoom wordt chef afbouw mijnbouw

Met de vele miljarden extra die in het vooruitzicht zijn gesteld, koesteren de bewindslieden van Rutte IV ongetwijfeld hoge verwachtingen over wat zij de komende jaren kunnen opbouwen. Als aanstaand staatssecretaris Mijnbouw krijgt Hans Vijlbrief (D66) vooral de taak zaken af te bouwen. Met de parlementaire enquête over de Groningse gaswinning op de agenda is het bovendien de vraag of hij zijn termijn wel kan volmaken.

Blok blokkeert Friese uitbreidingsplannen Vermilion

Vermilion krijgt geen toestemming voor het opschroeven van de productie uit een aantal gasvelden rondom Tietjerk. Volgens minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) zijn de mogelijke gevolgen voor de waterhuishouding en de effecten daarvan op gebouwen en infrastructuur te groot.

Aandeel hernieuwbaar groeit naar 12,5%, nog niet voldoende voor 2023-doel

De productie van hernieuwbare energie groeide dit jaar met 13% ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl. Het aandeel groen komt nu uit op 12,5%. De helft van alle hernieuwbare energie is afkomstig uit biomassa.

Tennet installeert eerste transformatorstation Hollandse Kust (zuid)

Transmissienetbeheerder Tennet heeft het eerste transformatorstation van het offshore windgebied Hollandse Kust (zuid) geïnstalleerd. Deze zogenoemde topside maakt het mogelijk om het park te verbinden met het hoogspanningsnet op land. Begin komend jaar wordt het tweede station geïnstalleerd.

Glastuinbouw worstelt met energieprijzen

Glastuinders passen hun teeltplannen aan vanwege de gestegen energieprijzen. De sector vreest dat bedrijven failliet gaan als de huidige situatie lang aanhoudt. Het kabinet heeft een interdepartementale taskforce opdracht gegeven de gevolgen van het hoge prijsniveau op huishoudens en bedrijven in kaart te brengen.

Mestfabriek van Twence in maart eindelijk van start

De nieuwe mestverwerkingsinstallatie van Twence in Zenderen wordt in maart opgestart. Het bedrijf heeft nu 80% van de beschikbare capaciteit gecontracteerd en verwacht eind volgend jaar vollast te kunnen draaien. Daarmee lijkt er een einde te zijn gekomen aan de problemen voor dit project.

Gazprom zet export via Yamal stil, prijzen gasmarkt naar ongekend niveau

De gasprijzen zijn opnieuw naar ongekende hoogte gestegen nu Gazprom de levering aan Duitsland via de Yamal-pijplijn volledig heeft stilgelegd. Het voorste maandcontract op de Nederlandse handelsbeurs TTF overschreed deze dinsdagmiddag de €187 per MWh. “Er is echt paniek op de gasmarkt.”

Bij ernstige gascrisis trekt EZK oorlogswet uit de kast

De juridische basis onder het crisisplan voor gastekorten wordt rond de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. Tot die tijd kan er in geval van echte nood slechts worden teruggegrepen op een wet uit 1939, opgesteld voor oorlogssituaties. Dat zegt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Intussen blijven de prijzen van gascontracten stijgen, ook voor levering in 2022 en 2023.

Brussel treft voorbereidingen voor ordening waterstofmarkt

De Europese Commissie zet met een nieuw pakket maatregelen de eerste stappen naar een gereguleerde grensoverschrijdende waterstofmarkt. Ook presenteert het plannen voor de aanpak van methaanverliezen in verschillende sectoren. “We moeten de bladzijde van fossiele brandstoffen omslaan”, aldus klimaatcommissaris Frans Timmermans.

Twee moties tegen productiewaterinjectie, meerderheid is in zicht

Acht fracties in de Tweede Kamer roepen het kabinet per motie op onmiddellijk te stoppen met de injectie van productiewater in Twente. Hoewel zij samen niet over een meerderheid beschikken, is het goed denkbaar dat er donderdag bij de stemmingen voldoende steun blijkt te zijn voor een verbod. De vraag is dan of het kabinet de motie kan en wil uitvoeren.

Kabinet wil kleinere rol Gasunie in grote waterstofprojecten

Het kabinet wil dat Gasunie zijn rol in het grootschalig waterstofproject NortH2 beperkt tot de opbouw en deling van kennis. Hiermee moet voorkomen worden dat de toekomstige rol van het bedrijf als onafhankelijk beheerder van het transportnet voor waterstof in het geding komt, zo blijkt uit een brief van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamer overweegt moratorium op injectie productiewater in Twente

Drie van de vier coalitiepartijen zinspelen op een moratorium op de injectie van productiewater in Twente. CDA, ChristenUnie en D66 willen dat minister Blok de financiële gevolgen hiervan in kaart brengt. Een groot deel van de oppositie wil sowieso af van deze praktijk.

Coalitie wil actuele cijfers in SDE++ omdat geld dreigt te blijven liggen

De voltallige coalitie vreest dat veel duurzame energieprojecten die subsidie zouden kunnen krijgen in de SDE++, toch buiten de boot zullen vallen omdat het rijk gedateerde gegevens gebruikt bij het verdelen van het budget. De coalitie wil dat het kabinet de systematiek tegen het licht houdt en zo mogelijk nog aanpast bij besluiten over de aanvragen in de laatste ronde deze herfst.

Glastuinbouwgemeenten koersen op aansluiting Warmtelinq

Een groot aantal partijen in het Westland en het Oostland hebben in twee afzonderlijke convenanten afgesproken toe te werken naar aansluiting op het nog aan te leggen warmtetransportnet Warmtelinq. Onder de partijen bevinden zich de provincie Zuid-Holland, diverse gemeenten en projectontwikkelaar Energie Transitie Partners. Ook de ministeries van EZK en LNV en gasinfrastructuurbedrijf Gasunie hebben handtekeningen gezet.

'Geothermie is fundament voor warmtetransitie gebouwde omgeving'

Zonder een flinke opschaling van de productie van aardwarmte is de verduurzaming van de gebouwde omgeving niet goed denkbaar. Dat betoogt Herman Exalto van EBN in gesprek met Energeia. “Het is de meest stabiele langetermijnbron.”

Unesco zinspeelt op schrappen Waddenzee van werelderfgoedlijst wegens gasplannen

Het plan van de NAM om bij Ternaard een gasveld onder de Waddenzee aan te boren, kreeg deze week van twee instanties stevige kritiek. Unesco acht het voornemen onverenigbaar met de werelderfgoedstatus van het gebied. En volgens de Commissie voor de MER vertoont het verplichte milieueffectrapport tal van gebreken.

Rijksvastgoedbedrijf: tien grootschalige zonneprojecten in pijplijn

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht de komende jaren een stuk of tien grootschalige zonneparken mogelijk te kunnen maken. De betreffende locaties zijn veelal in bezit van Rijkswaterstaat en worden in erfpacht aangeboden ten behoeve van de energietransitie.

Rechter wijst schorsing gedoogplicht voor aanleg hoogspanningsverbinding van de hand

Een omwonende van de nog aan te leggen hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland zal waarschijnlijk werkzaamheden op zijn percelen moeten toestaan. De voorzieningenrechter van de Raad van State wees deze dinsdag een verzoek tot opheffing van de opgelegde gedoogplicht van de hand. Later volgt er nog een bodemprocedure.