Auteur

Joep Westerveld

NEA: biomassa uit Estland voldoet aan eisen, verbeteringen mogelijk

De misstanden die Somo constateerde bij duurzaam bosbeheer in Estland, hebben vrijwel zeker geen betrekking op biomassa-leveringen aan Nederland. Ook zijn er geen aanwijzingen dat Ests bos structureel niet duurzaam beheerd wordt, concludeert de Nederlandse Emissieautoriteit na onderzoek. Wel kan de certificering van biomassa transparanter.

Kamer vraagt kabinet uit Energiehandvestverdrag te stappen

Als het aan de Tweede Kamer ligt, stapt Nederland hoe dan ook uit het Energiehandvestverdrag (Energy Charter Treaty). Minister Jetten prefereert het verdrag in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs, en wil eerst het resultaat afwachten van de onderhandelingen daarover. Een meerderheid van de Kamer wil daar niet op wachten.

Jetten verdedigt productiebeperking kolencentrales in Kamer

Het gas dat Nederland bespaart met het schrappen van de productiebeperking voor kolencentrales komt niet een-op-een in de gasbergingen terecht. Toch zal de extra ruimte op de gasmarkt het makkelijker maken een wintervoorraad aan te leggen. Dat zei minister Jetten deze woensdag op vragen van Kamerleden. Linkse partijen verweten hem een “fossiele reflex” door ruimte te geven aan kolencentrales.

North Sea Port krijgt subsidie voor onderzoek naar CCS

Het Vlaams-Zeeuwse havenbedrijf North Sea Port krijgt €150.000 subsidie van het rijk voor onderzoek naar “optimalisatiemogelijkheden” voor CO₂-opslag en afvang (CCS). Voor dat bedrag zijn onder meer locaties in kaart gebracht voor CO₂-terminals. De bedoeling is dat in 2025 of '26 de eerste CO₂ wordt verscheept naar de opslag.

Kabinet roept eerste fase gascrisis uit

Het kabinet activeert de eerste fase van het Bescherm en Herstelplan Gas: 'vroegtijdige waarschuwing.' Kolencentrales mogen bovendien per direct weer op volle toeren draaien. De productiebeperking door een plafond van 35% op de CO₂-uitstoot is ingetrokken. Dat zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) deze maandag tijdens een persconferentie.

Kabinet laat tarief ongewijzigd bij aanscherping CO₂-heffing

Vanaf 2023 wordt de CO₂-heffing op twee belangrijke punten aangescherpt. Ten eerste wordt de heffing gebaseerd op strengere ETS-benchmarks, die bepalend zijn voor hoeveel dispensatierechten bedrijven krijgen. Ten tweede wordt het aantal dispensatierechten versneld afgebouwd tot aan 2030. Een verhoging van het tarief van de heffing, is vooralsnog niet aan de orde.

Na twintig jaar is TNO's nieuwe CO₂-afvangtechniek klaar voor de markt

Bijna twintig jaar geleden begonnen wetenschappers van TNO te experimenteren met een nieuwe techniek om CO₂ af te vangen, en tegelijkertijd waterstof te produceren. Na drie pilotprojecten staat de techniek nu op het punt zijn commerciële doorbraak te maken. De onderzoekers claimen 28% goedkoper te zijn dan de huidige best beschikbare afvangtechniek. Daarnaast is het mogelijk 100% van de CO₂ af te vangen.

OCI sorteert voor op waterstofeconomie en vergoot ammoniakterminal Rotterdam

Chemiebedrijf OCI gaat de capaciteit van zijn ammoniakterminal in Rotterdam verdriedubbelen naar 1,2 megaton per jaar. De uitbreiding moet in 2023 gereed zijn. In eerste instantie speelt OCI hiermee in op de vraag naar ammoniak vanuit de bestaande industrie. Op de middellange termijn sorteert het bedrijf hiermee voor op de verwachte vraag naar schone ammoniak als waterstofdrager.

Certifhy zet nieuwe stap richting Europabrede waterstof-GVO's

Certifhy bereikt “een belangrijke mijlpaal” in de implementatie van Europabrede garanties van oorsprong (GVO's) voor waterstof, nu leden van het projectconsortium goedkeuring hebben gegeven aan wijzigingen die het certificeringssysteem in overeenstemming brengen met de Europese regelgeving.

Nieuw college Rotterdam laat optie open voor kerncentrale op Maasvlakte

Mocht het kabinet aankloppen bij de gemeente Rotterdam voor de bouw van een kerncentrale in de haven, dan gaat het nieuwe college “daarover met het Rijk in gesprek omdat onderzoek van alternatieve energiebronnen hoort bij de energietransitie”. Die belofte staat opgenomen in het vrijdag gepresenteerde Rotterdamse coalitieakkoord.

Utrecht wil vervanging gasnet alsnog deels voorkomen in Overvecht-Noord

De gemeente Utrecht wil vervanging van een deel van het gasnet in de wijk Overvecht-Noord voorkomen, door bewoners te helpen met kosteloos overstappen op inductiekoken. Het aanbod geldt voor 36 appartementencomplexen die voor hun warmtevoorziening zijn aangesloten op een warmtenet, maar nog een gasaansluiting hebben om op te koken.

Liander voor acht jaar in zee met infra-aannemers

Netbeheerder Liander en waterbedrijf Vitens hebben een achtjarige samenwerking getekend met zes aannemers voor de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en een stukje Noord-Holland. De samenwerking betreft zogenoemde combi-werkzaamheden voor het gelijktijdig aansluiten van gas, water en licht.

Kabinet wil besparingsplicht in lijn brengen met werkelijke energieprijzen

Het kabinet wil de energieprijzen die ten grondslag liggen aan de energiebesparingsplicht periodiek gaan aanpassen. Tot 2023 zijn deze prijzen vastgepind op het relatief lage niveau van 2019, met als gevolg dat besparingsmaatregelen op papier een relatief lange terugverdientijd hebben, terwijl ze zich in werkelijkheid sneller terugverdienen.

Kabinet onderkent belang negatieve emissies

Het kabinet onderkent het belang van negatieve emissies om in Nederland te komen tot een klimaatneutrale energievoorziening. Dat schrijft minister Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet werkt op dit moment uit hoe die negatieve emissies bereikt moeten worden.

NAM mag injectie productiewater nog niet hervatten, nader onderzoek nodig

Onderzoek van de NAM heeft aangetoond dat de drie resterende injectieputten voor productiewater in Twente intact zijn. Toch krijgt het bedrijf geen goedkeuring van SODM om de waterinjectie te hervatten. De toezichthouder wil eerst aanvullend onderzoek naar pekel die is aangetroffen aan de buitenkant van één van de putten, en wat dit betekent voor de waterinjectie.

Geothermiebron en warmtenet Delft stap dichterbij na toekenning SDE++

TU Delft, Aardyn, Shell en EBN hebben er vertrouwen in dat eind 2022 de eerste geothermieput een feit zal zijn op de campus van de technische universiteit. Een SDE++-beschikking geeft de partijen genoeg financiële zekerheid om de boringen te starten.

Vanaf 14 juni subsidie mogelijk voor vullen gasopslag Bergermeer

Energiebedrijven kunnen op 30 mei en 7 juni subsidie aanvragen voor het vullen van de gasopslag Bergermeer. Het doel is de gasopslag voor minimaal 68% gevuld te hebben aan het begin van het komende winterseizoen. Ook staatsbedrijf EBN krijgt een vergoeding om een deel van de opslag te vullen. Het kabinet trekt hier in totaal €623 mln voor uit.

Gemeente Houten moet dwangsom betalen om Windpark Goyerbrug

De gemeente Houten krijgt een boete omdat het niet op tijd duidelijk heeft gemaakt of Windpark Goyerbrug alsnog een omgevingsvergunning krijgt. Dat heeft de Raad van State bepaald. Afgelopen zomer had de hoogste bestuursrechter van Nederland de vergunning vernietigd, omdat die gebaseerd was op landelijke normen. Houten krijgt twintig weken om alsnog een besluit te nemen, onder druk van een nieuwe dwangsom.

Vattenfall bouwt waterstofproducerende windmolen op Schotse Noordzee

Vattenfall gaat een bestaande windmolen op de Schotse Noordzee uitrusten met een elektrolyser, om waterstof op zee te produceren. Het bedrijf wil onderzoeken “hoe fossielvrije waterstof veilig en tegen lage kosten kan worden geproduceerd om zo de weg naar grootschalige uitrol en commerciële productie te versnellen”.

Deal over snellere aanscherping ETS-doel in Europees Parlement

De milieucommissie van het Europees Parlement wil het reductiedoel voor het emissiehandelssysteem EU-ETS aanscherpen naar 67% in 2030, ten opzichte van 1990. Dat is strenger dan het voorstel van de Europese Commissie in het Fit for 55-pakket, dat inzet op 61%.

Milieucommissie Europarlement stemt voor aanscherping CO₂-grensheffing

De milieucommissie van het Europees Parlement is het eens over een aanscherping van de EU-plannen voor een CO₂-grensheffing (CBAM). De aanscherping houdt onder meer in dat gratis ETS-rechten eerder worden uitgefaseerd, en dat meer sectoren onder de grenstaks zullen vallen dan aanvankelijk gepland.

'Goede maatwerkafspraken van belang voor halen klimaatdoelen Nobian'

Nobian wil in 2040 CO₂-neutraal zijn. Goede maatwerkafspraken met de overheid zullen belangrijk zijn om dat doel te kunnen halen, zegt directeur duurzaamheid Marco Waas, die verkennende gesprekken voert met het ministerie. “De vergunningverlening duurt op dit moment gewoon te lang.”

Ørsted richt vizier op Nederlandse start-ups

Ørsted gaat Nederlandse start-ups op het gebied van duurzame energie ondersteunen. Het idee is dat deze bedrijven sneller kunnen groeien met behulp van technische expertise en geld van Ørsted en partners, en doordat veelbelovende technieken sneller in de praktijk getest kunnen worden. In 2020 opende Ørsted een vergelijkbare 'innovatiehub' in het Amerikaanse Providence.

Kabinet verlengt steun vergroening waterstof in raffinage tot en met 2030

Raffinaderijen kunnen tot en met 2030 het gebruik van groene waterstof in hun processen meetellen voor de verduurzaming van transportbrandstoffen. Aanvankelijk kon dit alleen in 2023 en 2024, maar het kabinet heeft de maatregel verlengd om de productie van groene waterstof een stimulans te geven.

Rotterdamse haven verhoogt raming voor waterstofaanvoer in 2030

De haven van Rotterdam kan Europa in 2030 voorzien van ten minste 4,6 Mton aan groene en blauwe waterstof. Dat aanbod deed het havenbedrijf dinsdag samen met zo'n zeventig bedrijven en overheden aan Eurocommissaris Frans Timmermans (Green Deal). Vorig jaar ging de haven nog uit van 1,5 Mton.

Afvalenergiecentrales importeren minder maar verbranden meer, en stoten meer CO₂ uit

De import van restafval voor Afvalenergiecentrales (AEC’s) nam in 2020 af met 459 kiloton ten opzichte van jaar eerder. Vanaf dat jaar gold een importheffing van €32,63 per ton. De totale hoeveelheid verbrand afval nam in 2020 juist toe met 187 kton (2,5%), doordat er meer Nederlands afval werd verbrand.

Initiatiefnemer geothermie Leeuwarden krijgt investeerder Parcom aan boord

Investeerder Parcom heeft heeft goedkeuring gekregen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de overname van Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD). De toezichthouder ziet geen mededingingsbezwaren voor een overname van BGDD, dat bekendstaat als initiatiefnemer van een groot geothermieproject in Leeuwarden.

Brussel wil nog dit jaar embargo op Russische olie

Na een verbod op steenkool koerst de Europese Commissie op een importverbod op Russische olie. Ook wil Brussel dat Europese olietankers en verzekeraars geen diensten meer verlenen aan de Russische olie-industrie, wat het voor Rusland aanzienlijk moeilijker zou maken om zijn olie te verkopen in andere delen van de wereld. De gasimport blijft vooralsnog buiten schot.

EU gaat sanctiebeleid rond gasbetalingen verduidelijken

De Europese Commissie gaat de komende dagen verhelderen wat bedrijven wel en niet kunnen doen onder de sancties tegen Rusland. Dit om onduidelijkheid weg te nemen over de Russische eis om gasbetalingen in roebels af te rekenen. Het openen van een 'roebelrekening' bij Gazprombank is volgens Brussel in elk geval “een schending van de sancties die niet geaccepteerd kan worden”.

'Waterstof kan aanvullende rol spelen in verduurzaming glastuinbouw'

Waterstof kan een rol spelen in de verduurzaming van de glastuinbouw, als aanvulling op bestaande verduurzamingsroutes als geothermie, elektrificatie, biomassa en lokale restwarmte. Waterstof is echter geen grootschalige vervanger van aardgas in de sector, en de rol die het kan spelen zal sterk afhangen van de prijsontwikkeling en beschikbare volumes.