Auteur

David Duijnmayer

Gasverlater mocht verwijderen van gasaansluiting niet uitstellen tot dit gratis was

Een klant van Stedin die in mei 2020 van het gas af ging, moet van de rechtbank Noord-Holland een schadevergoeding van €75 aan Stedin betalen omdat hij niet meewerkte aan het verwijderen van zijn gasaansluiting. De particulier reageerde pas op de herhaalde verzoeken van Stedin nadat het kabinet besloot dat de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting gesocialiseerd zouden worden.

Hoge ETS-prijs doet Kamer twijfelen aan nut van CO₂-bodemprijs voor stroomopwek

Veel fracties in de Tweede Kamer betwijfelen of de introductie van een bij wet vastgelegde minimum CO₂-prijs voor elektriciteitsopwek nog wel zin heeft nu de ETS-prijs veel hoger is dan twee jaar geleden voorzien was. Staatssecretaris Vijlbrief is niet van plan de bodemprijs nu aan te passen, maar vindt het wel nuttig de wet sneller te evalueren.

Stedin: financiële prikkels om stroomstoringen terug te dringen werken averechts

Netbeheerder Stedin en de TU Delft vinden dat de ACM een andere methode moet hanteren om de kwaliteit van netbeheerders te bepalen. De kwaliteitsfactor (Q-factor) die de ACM nu gebruikt, zorgt volgens Stedin voor “perverse prikkels” en “onjuiste, absurde uitkomsten”.

EU-raad schrapt steun voor grensoverschrijdende olie- en gasinfrastructuur

Brussel zal geen subsidie meer verlenen aan nieuwe grensoverschrijdende infrastructuurprojecten op het gebied van olie en gas. Groene waterstof, inclusief de productie ervan, wordt een van de speerpunten in het nieuwe stimuleringsbeleid. Dat heeft de Raad van de EU afgelopen vrijdag besloten tijdens een Energieraad in Luxemburg. De uitkomst is waar Nederland op hoopte.

Tennet verwacht tot 2028 transportschaarste in hoogspanningsnet Friesland

Tennet verwacht in het westen en zuiden van Friesland structurele congestie in het 110 kV-net. Dit netwerk zal daarom verzwaard worden, maar het zal naar verwachting tot 2028 duren totdat de transportproblemen helemaal zijn opgelost. De hoogspanningsnetbeheerder is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen.

Marktpartijen hielden rekening met eclips, Tennet hoeft niet in te grijpen

De gedeeltelijke zonsverduistering die deze donderdag plaatsvond in Noordwest-Europa heeft geen noemenswaardige problemen veroorzaakt voor het elektriciteitsnet. Op het midden van de dag viel een flink deel van de zonnestroomproductie weg door de eclips. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet was voorbereid en had extra regelvermogen bij gascentrales ingekocht. Dat bleek niet eens nodig.

Komend najaar geen SDE++-subsidie voor lagetemperatuurwarmte uit biomassa

Het kabinet stopt tijdelijk met subsidiëring van houtige biomassa voor lagetemperatuurwarmte. De subsidiestop is van kracht totdat er een concrete planning is voor de uitfasering van energieopwek met houtige biomassa. Het demissionaire kabinet kan dat afbouwpad nu niet opstellen, omdat de Tweede Kamer het onderwerp controversieel heeft verklaard.

Voldoende animo onder Stedin-gemeenten voor aankoop extra aandelen

Het ziet er naar uit dat Stedin kan rekenen op de gewenste versterking van het eigen vermogen met €200 mln. De gemeenteraad van grootaandeelhouder Rotterdam is akkoord met de aankoop van extra aandelen ter waarde van maximaal €100 mln, en ook een flink aantal andere gemeenten heeft inmiddels een positief besluit genomen over een bijdrage.

Liander wint kort geding over transportcapaciteit in Noordoostpolder

Netbeheerder Liander heeft terecht geweigerd om voor het ombouwen van een bedrijfsverzamelgebouw tot een hotel extra transportcapaciteit beschikbaar te stellen. De rechtbank Gelderland oordeelt in een kort geding dat Liander voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van fysieke congestie op de kabels waarop het pand is aangesloten.

Aantal graafschades wil maar niet dalen, Agentschap Telecom kondigt onderzoek aan

Het aantal graafschades is in 2020 opnieuw gestegen. Toezichthouder Agentschap Telecom wil gaan onderzoeken waarom het, ondanks afspraken en campagnes om graafschade tegen te gaan, maar niet lukt om het aantal graafschades te laten dalen.

'ACM gebruikt verouderd model voor kapitaalkosten netbeheerders'

De ACM baseert de kapitaalkostenvergoeding die de elektriciteitsnetbeheerders vanaf 2022 zullen ontvangen op een verouderd model. Dat stelt voormalig hoogleraar corporate finance and governance Kees Cools. Netbeheer Nederland pleit mede op basis van een rapport van Cools voor een hogere kapitaalkostenvergoeding in de volgende reguleringsperiode.

Gemeente Haarlemmermeer stemt na zes jaar in met locatie transformatorstation

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft donderdagavond ingestemd met de bouw van een transformatorstation op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Daarmee hebben Liander en Tennet na een zoektocht van zes jaar een definitieve locatie gevonden voor het station, dat nodig is om de congestie in het gebied te verhelpen. Inmiddels is een zoektocht begonnen voor nóg een transformatorstation.

GTS-tarieven omhoog door afnemende gasexport

De transporttarieven van landelijk gasnetbeheerder GTS stijgen volgend jaar met gemiddeld 18%. Dat staat in het tarievenbesluit voor 2022 dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) deze vrijdag heeft gepubliceerd. De belangrijkste oorzaak van de stijging is de afname van gasexport: daardoor worden de kosten die GTS maakt verdeeld over een kleiner aantal klanten.

Tennet haalt recordbedrag van €1,8 mrd op met groene obligaties

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft €1,8 mrd opgehaald met een nieuwe uitgifte van groene obligaties. Dat is het hoogste bedrag dat de hoogspanningsnetbeheerder tot nu toe aan groene schuldpapieren uitgaf.

CBB herhaalt: fouten van Tennet leidden tot grote stroomstoring Diemen in 2015

Papierproducent Crown van Gelder kan een schadeclaim gaan indienen bij Tennet naar aanleiding van een grote stroomstoring in 2015. Dat volgt uit een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBB), waarin de rechter bevestigt dat Tennet niet alles heeft gedaan wat in zijn vermogen lag om de storing te voorkomen. Het CBB trok diezelfde conclusie eerder al in een identieke procedure die door Tata Steel was aangespannen.

Deltawind en Zeeuwind zien af van volledige teruggave van leges windpark Krammer

De gemeente Schouwen-Duiveland en windpark Krammer hebben een akkoord bereikt over het terugbetalen van ruim €2,1 mln aan leges die de gemeente eerder in rekening bracht voor de omgevingsvergunning. De gemeentelijke belastingaanslag is vorig jaar vernietigd door de rechter. De twee partijen spreken nu af dat Krammer alsnog €500.000 aan leges betaalt voor de vergunning en dat bovendien ruim een half miljoen in een omgevingsfonds wordt gestort.

Kabinet zet route uit voor aanleg van energie-infrastructuur voor de industrie

Het kabinet heeft de regie over de aanleg van energie-infrastructuur opnieuw iets verder naar zich toegetrokken. Donderdag publiceerde de rijksoverheid een plan van aanpak voor het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (Pidi). Doel van dit programma is om de besluitvorming over de aanleg van energie-infrastructuur voor de industrie te versnellen.

Nader onderzoek naar aansluitopties voor windparken boven de Wadden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat het komende halfjaar nader onderzoek doen naar het aansluiten van toekomstige windparken boven de wadden. Aanleiding is de onrust die de afgelopen weken is ontstaan over een kabel die over Schiermonnikoog is gepland. Die kabelroute blijft vooralsnog wel het voorkeursalternatief voor het eerste windpark van 700 MW.

Windkabel over Schiermonnikoog houdt gemoederen bezig, Tweede Kamer wil debat

Het Omgevingsberaad Waddenzee en de Tweede Kamer willen uitleg over het tracé van de stroomkabel die de elektriciteit van het toekomstige windpark ten noorden van de wadden aan land moet brengen. De gekozen route loopt mede op advies van de regio over Schiermonnikoog, maar de lokale onvrede over die keuze is groot.

Zutphen moet terug naar de tekentafel voor ruimtelijke inpassing windturbines

De Raad van State heeft het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor een windparkje bij Zutphen vernietigd vanwege een reeks slordigheden in het bestemmingsplan. De gemeente Zutphen moet nu opnieuw bedenken waar windturbines ruimtelijk aanvaardbaar zijn.

Spanningskwaliteit was goed in 2020, netbeheerders alert op groei zonne-energie

De spanningskwaliteit in het Nederlandse elektriciteitsnet was in 2020 goed en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dat concludeert Netbeheer Nederland in het jaarlijkse rapport over de spanningskwaliteit. De toename van zonnestroom in het laagspanningsnet kan in potentie wel zorgen voor oplopende spanning.

Utrecht krijgt eerste grootschalige vehicle2grid-systeem ter wereld

Het Utrechtse deelautobedrijf We Drive Solar en autofabrikant Hyundai hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om in de regio Utrecht een grootschalige test te gaan doen met bidirectioneel laden. Begin 2022 moeten in en rond Utrecht zo'n 150 elektrische deelauto's rondrijden die ook elektriciteit kunnen terugleveren aan het net.

Programma energiehoofdstructuur houdt rekening met mogelijkheid nieuwe kerncentrale

Een toekomstig energiesysteem waarin kernenergie een rol speelt, is een van de varianten waarmee rekening gehouden zal worden in het Programma Energiehoofdstructuur (PEH). Dat blijkt uit de concept-notitie reikwijdte en detailniveau voor het PEH die deze vrijdag is gepubliceerd.

Nyrstar ziet plan om onder Tennet-facturen uit te komen opnieuw mislukken

Metaalproducent Nyrstar is er ook in hoger beroep niet in geslaagd onder het betalen van aansluit- en transportkosten aan Tennet uit te komen. Volgens Nyrstar is de afnemer van elektriciteit niet de partij waarmee Tennet een aansluit- en transportovereenkomst heeft gesloten. Daarom zou geen van beide voor de kosten kunnen worden gefactureerd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakt korte metten met die denkwijze.

Enexis mag zonder betaling kabel diep onder andermans perceel doortrekken

Een kabelexploitatiemaatschappij is een bedrijf dat als verdienmodel heeft om vergoedingen te innen voor de aanleg van kabels en leidingen. Zo'n bedrijf heeft echter niet het recht om een stroomkabel tegen te houden als deze zo diep ligt dat gebruik van de grond er niet door belemmerd wordt. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.

Aanleg infrastructuur voor energietransitie 'raakt aan grenzen van uitvoerbaarheid'

Het aanleggen van alle infrastructuur die nodig is voor de energietransitie is alleen mogelijk als de meest schaarse middelen - mensen, geld en ruimte - slim worden ingezet. Dat blijkt uit een nieuwe systeemstudie van Tennet en Gasunie, waarin zij voor heel Nederland in kaart hebben gebracht welke infrastructuur nodig is voor de energietransitie.

Raad van State: geen subsidie voor energiezuinig maken van stal bij woonboerderij

Een bijgebouw dat deel uitmaakt van een woning maar daar fysiek los van staat, komt niet in aanmerking voor subsidie uit de regeling energiebesparing eigen huis. Dat is de uitkomst van een geschil tussen een particuliere huiseigenaar en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat tot aan de Raad van State is uitgevochten.

Noord-Nederlandse partijen nemen voortouw bij vergroenen van CCUS-technieken

New Energy Coalition en de Rijksuniversiteit Groningen leiden een internationaal consortium dat onderzoek gaat doen naar een innovatieve manier om CO₂ af te vangen en om te zetten in bruikbare chemicaliën voor de industrie. Het doel is de bouw van een verplaatsbare CCUS-installatie die bij verschillende soorten fabrieken zal worden ingezet.

HVC wil voor zonnepark van 100 MW cable poolen met windpark Noordoostpolder

Energie- en afvalbedrijf HVC gaat in de Noordoostpolder, tussen de turbines van het daar aanwezige windpark, een zonnepark van 100 MW bouwen. De bedoeling is dat het windpark en het zonnepark de bestaande netaansluiting gaan delen.

EZK overweegt rol voor het Rijk bij kapitaalvraag regionale netbeheerders

Demissionair minister Bas van 't Wout (EZK) wil samen met de aandeelhouders van de regionale netbeheerders onderzoeken hoe hun “kapitaalbasis” op de lange termijn versterkt kan worden. Hij sluit niet uit dat de rijksoverheid daarbij een rol zou moeten spelen, al laat hij in het midden wat voor rol dat zou kunnen zijn.