Auteur

David Duijnmayer

Aandeel hernieuwbare energie groeide in 2022 tot 15%

Het aandeel hernieuwbare energie kwam in 2022 uit op 15% van alle verbruikte energie, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. De groei kwam vooral van wind- en zonne-energie, het aandeel biomassa daalde voor het eerst in jaren.

'EZK moet duidelijkheid scheppen over rol EBN in nieuwe markten'

Onderzoeksbureau Ecorys constateert in een evaluatie van EBN dat de staatsdeelneming haar taken over het algemeen goed uitvoert. Wel adviseren de onderzoekers EZK om duidelijk te maken welke rol EBN wel en niet kan spelen bij geothermie, CCS en andere nieuwe markten.

Verlenging levensduur Borssele zonder einddatum onderwerp van onderzoek

Behalve een levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele met tien of twintig jaar, is ook een verlenging voor onbepaalde tijd niet uitgesloten. Dat blijkt uit een startnotitie voor de aanpassing van de Kernenergiewet die nodig is om de centrale na 2033 open te houden.

Utrecht stelt strenge geluidsnormen vast voor omstreden windturbines Rijnenburg

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan en de vergunningen voor vier windturbines in de polder Rijnenburg ter inzage gelegd. De gemeente heeft daarbij zelf lokale geluidsnormen opgesteld, die strenger zijn dan gebruikelijk.

Kaag: geen principiële bezwaren tegen privatisering Tennet Duitsland na verkoop

De Duitse regering overweegt om, na een eventuele overname van Tennet Duitsland, de aankoop gedeeltelijk te herfinancieren met private investeerders. Voor het kabinet is een gedeeltelijke privatisering van Tennet Duitsland na verkoop geen dealbreaker, zegt minister Kaag in antwoord op vragen van GroenLinks en PVDA.

Netbeheerders selecteren innovaties om netcapaciteit beter te benutten

Tennet en de regionale netbeheerders hebben in een innovatiewedstrijd drie ideeën geselecteerd die kunnen bijdragen aan het verminderen van netcongestie. Siemens Energy, KrakenFlex en N-Side mogen hun oplossing de komende maanden testen en opschalen.

Rijk stelt €180 mln beschikbaar voor verplichte walstroom bij zeehavens

Minister Mark Harbers (I&W) heeft met de vijf grote zeehavens afspraken gemaakt over de Europese verplichting tot uitbreiding van walstroominstallaties. In totaal stelt de rijksoverheid €180 mln beschikbaar om ervoor te zorgen dat in 2030 alle grote schepen die in de havens liggen aan de walstroom kunnen.

Stedin en Vitens sluiten zesjarig contract voor werkzaamheden aan Utrechtse netten

Netbeheerder Stedin heeft samen met waterbedrijf Vitens een nieuw raamcontract gesloten voor het aanleggen en vervangen van kabels en leidingen in de regio Utrecht. Met een van de uitverkoren aannemers ligt Stedin in de regio Zeeland Zuid juist in de clinch over een vergelijkbare aanbesteding.

ACM waarschuwt consumenten alert te zijn bij afsluiten energiecontract

De Autoriteit Consument & Markt ziet het aantal meldingen van agressieve en misleidende werving door energieleveranciers weer toenemen. De toezichthouder waarschuwt consumenten daarom alert te zijn, zeker als per 1 juni de nieuwe regels voor opzegvergoedingen ingaan.

Liander kan negen bedrijven aansluiten doordat er één het licht uitdoet in de winter

Netbeheerder Liander heeft met een kwekerij in Leimuiden afgesproken dat deze -tegen betaling- de lichten uitdoet als in de winter de stroomvraag piekt. Hierdoor ontstaat ruimte op het net voor negen bedrijven die op de wachtlijst stonden voor een aansluiting.

Producent met aansluiting op vluchtstrook krijgt bij uitval gemiste inkomsten vergoed

Elektriciteitsproducenten die via de vluchtstrook van het elektriciteitsnet worden aangesloten, krijgen hun gemiste inkomsten vergoed als zij afgeschakeld moeten worden. Dat heeft de ACM bepaald in een codebesluit over het gebruik van de enkelvoudige storingsreserve.

Warmtetransportleiding tussen Rotterdamse haven en Den Haag mag er komen

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen Warmtelinq ongegrond verklaard. De warmtetransportleiding van Vlaardingen naar Den Haag mag daarom aangelegd worden.

Wie meer netcapaciteit contracteert dan nodig loopt risico het kwijt te raken

Netgebruikers die meer transportcapaciteit hebben gecontracteerd dan zij in de praktijk gebruiken, zullen in de toekomst een deel van die capaciteit weer in moeten leveren. Dat is de strekking van een voorstel van Netbeheer Nederland.

Tennet gunt de levering van zeekabels voor 18 GW aan offshore windenergie

Tennet heeft met drie partijen een raamovereenkomst gesloten voor het leveren en installeren van de 525 kV-stroomkabels die nodig zijn voor het aansluiten van toekomstige windparken op zee. De contracten met een totaalwaarde van €5,5 mrd omvatten zes Duitse en drie Nederlandse offshore netaansluitingssystemen van 2 GW per stuk.

Aanbesteding Stedin vertraagd door fouten in gunningsprocedure

Netbeheerder Stedin en waterbedrijf Evides moeten de gunning van een raamovereenkomst voor werkzaamheden in Zeeland opnieuw doen. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald in een kort geding aangespannen door een aannemer die meende dat zijn inschrijving ten onrechte was afgewezen. Volgens de rechter hebben Stedin en Evides de eigen beoordelingssystematiek niet goed toegepast.

Minister opnieuw teruggefloten na intrekken van subsidie voor woningverduurzaming

De beslissing van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om een subsidie voor het verduurzamen van huurwoningen in Rijswijk volledig in te trekken, is voor een tweede keer teruggedraaid door de Raad van State. De subsidie-aanvraag bevatte weliswaar fouten, maar daar kon de verantwoordelijke woningstichting weinig aan doen.

Langdurige uitval NorNed-kabel in 2022 zorgt voor vijfde 'boete' op rij voor Tennet

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft in 2022 opnieuw een onvoldoende gescoord voor de beschikbaarheid van de NorNed-kabel, de zeekabel tussen Nederland en Noorwegen. Het is het vijfde jaar op rij dat Tennet voor de te lage beschikbaarheid een 'boete' moet betalen, waarvan de hoogte dit jaar uitkomt op ruim €1,6 mln.

Verkoopopbrengst Tennet Duitsland gaat direct naar Tennet, niet naar staatskas

Als Tennet Duitsland wordt verkocht aan de Duitse staat, zal de opbrengst daarvan ten goede komen aan Tennet Holding en niet direct aan de Nederlandse staat. Dat schrijft minister Kaag in de voorjaarsnota. Door de verkoop zal Tennet voldoende eigen vermogen hebben en zijn kapitaalstortingen door het Rijk niet meer nodig.

Vijf projecten van Tennet lopen risico op stikstofvertraging

Op dit moment bevinden vijf energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang zich “op het kritieke pad” om vertraging op te lopen als gevolg van de stikstofproblematiek. Dat schrijft minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten aan de Tweede Kamer. Drie van die vijf projecten moeten dit kwartaal een vergunning krijgen om geen vertraging op te lopen.

Tennet tekent voor aansluiten van 28 GW aan offshore windcapaciteit

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet heeft de bouw van de converterstations voor drie Duitse offshore windprojecten gegund aan de combinatie Siemens Energy/Dragados. De overeenkomst is het sluitstuk van de aanbesteding van veertien Nederlandse en Duitse offshore windparkaansluitingen van 2 GW per stuk, met een gezamenlijke contractwaarde van €30 mrd.

Kamer bezorgd over verlies synergie- en schaalvoordelen bij verkoop Tennet Duitsland

De Tweede Kamer lijkt in meerderheid geen principiële bezwaren te hebben tegen een volledige verkoop van Tennet Duitsland. Alleen GroenLinks en de PVDA zijn op dit moment uitgesproken tegenstander van deze voorkeursoptie waarover nu onderhandelingen plaatsvinden, bleek woensdagmiddag in een debat over de toekomst van Tennet Duitsland.

Giga Storage koopt privaat net op Aldel-terrein voor grootschalige batterijopslag

Energieopslagbedrijf Giga Storage wil grootschalige batterijsystemen gaan plaatsen op het terrein van de failliete aluminiumproducent Aldel in Delfzijl. Giga Storage heeft daartoe het private elektriciteitsnet op het bedrijfsterrein gekocht, zodat de geplande batterij direct beschikt over een aansluiting op het hoogspanningsnet.

EBN en TNO selecteren tien gebieden voor onderzoeksboring aardwarmte

EBN en TNO hebben Eindhoven als tiende regio toegevoegd aan het onderzoeksprogramma Scan, waarin zij de mogelijkheden voor aardwarmte in Nederland in kaart brengen. Met de selectie van Eindhoven zijn nu alle zoekgebieden binnen het programma bekend. Een eerste onderzoeksboring zal komend najaar plaatsvinden in de gemeente Ouder-Amstel.

Tennet ziet belangrijke rol voor gelijkstroom in toekomstig hoogspanningsnet

Hoogspannningsnetbeheerder Tennet heeft deze donderdag het Target Grid gepresenteerd, een visie van de netbeheerder op hoe het hoogspanningsnet er in 2045 uit zou kunnen zien in Nederland en Duitsland. Centraal in de toekomstige netkaart staan enkele gelijkstroomcorridors, die alle elektriciteit die op de Noordzee zal worden geproduceerd verder landinwaarts kunnen brengen.

Raad van State keurt eerste regionale windparknormen goed na 'Nevele'

Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding mag worden gebouwd. De normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die gemeente Eemsdelta en provincie Groningen opstelden, zijn goedgekeurd door de Raad van State. Lokale normen waren nodig omdat de raad in 2021 een streep had gezet door de toen geldende landelijke normen.

Stedin en Solarfields maken afspraken over inzet batterij voor lokaal elektriciteitsnet

Netbeheerder Stedin heeft een capaciteitssturingscontract getekend met zonneparkontwikkelaar Solarfields voor de netaansluiting van een 5 MW-batterij bij een zonnepark in Terneuzen. Het is de eerste keer dat zo'n contract wordt afgesloten in een gebied waar geen sprake is van congestie.

Na netbeheerders ook gemeenten overvallen door stortvloed aan batterij-aanvragen

Sinds vorig jaar hebben netbeheerders en gemeenten grote aantallen aanvragen binnengekregen voor grootschalige batterijsystemen, vaak projecten van honderden megawatten per stuk. Lokale overheden weten zich niet goed raad met al die plannen, en het ontbreekt nog aan landelijke sturing op waar batterijen wel en niet mogen komen.

Netbeheerders: We moeten nu keihard werken aan het eindbeeld van de energietransitie

In een geactualiseerde scenariostudie II3050 schetsen de gezamenlijke netbeheerders vier mogelijke routes naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Ten opzichte van twee jaar geleden voorzien zij nog meer elektrificatie, flexibiliteit in het energiesysteem, en duurzame energieproductie op de Noordzee.

Enexis weigerde terecht toestemming voor aansluiting in eigen beheer

Een zonneparkbouwer die de netaansluiting in eigen beheer realiseert, mag niet zomaar componenten toevoegen die niet functioneel noodzakelijk zijn en alleen een commercieel doel dienen. De netbeheerder kan in zo'n geval besluiten om niet in te stemmen met het technisch ontwerp. Dat oordeelt de rechtbank Oost-Brabant in een kort geding tussen Enexis en zonnepark Woudbloem in Slochteren.

ACM: lagere transporttarieven voor batterijen die het net ontlasten

Batterijen die aantoonbaar bijdragen aan efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet zouden een lager transporttarief moeten betalen. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een deze donderdag gepubliceerde notitie over de transporttarieven voor energieopslaginstallaties.