Auteur

Jeroen Savelkouls

Rechter wijst schorsing gedoogplicht voor aanleg hoogspanningsverbinding van de hand

Een omwonende van de nog aan te leggen hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland zal waarschijnlijk werkzaamheden op zijn percelen moeten toestaan. De voorzieningenrechter van de Raad van State wees deze dinsdag een verzoek tot opheffing van de opgelegde gedoogplicht van de hand. Later volgt er nog een bodemprocedure.

Gastransportnetbeheerders brengen methaanverliezen beter in kaart

Europese gastransportnetbeheerders onderzoeken gezamenlijk technieken om methaanverliezen beter in kaart te kunnen brengen. Het Nederlandse netwerkbedrijf Gasunie hoopt dat de uitkomsten een bijdrage kunnen leveren aan de eigen doelstelling van 50% reductie in 2030.

SODM ruimt afval failliet aardwarmteproject zelf op, kosten mogelijk voor rekening overheid

Staatstoezicht op de Mijnen heeft opdracht gegeven tot verwijdering van de resterende afvalstoffen op de locatie van het failliete geothermieproject CLG in Horst. Eerder legde het een last onder dwangsom op aan de bewindsvoerder, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Onduidelijk is nog wie voor de werkzaamheden gaat betalen.

Raad van State geeft weer groen licht voor Friese gasplannen van Vermilion

Vermilion mag zijn gaswinningsplannen voor de in Friesland gelegen velden De Blesse, Blesdijke en Blesdijke-East voortzetten. De Raad van State wees deze woensdag alle bezwaren tegen het instemmingsbesluit van toenmalig minister Wiebes van de hand. Vorige week deed de bestuursrechter hetzelfde voor het nabijgelegen gasveld Weststellingwerf.

Landsadvocaat ziet muizengaatje voor tegenhouden gaswinning Ternaard

De landsadvocaat bevestigt dat er juridische ruimte bestaat voor het kabinet om de NAM een natuurvergunning voor de gaswinning bij Ternaard te weigeren. Het gaat evenwel om een muizengaatje en de kans bestaat dat er een beleidswijziging voor nodig is én een schadevergoeding voor moet worden betaald.

Nieuw concept Energiewet klaar, maar werk is nog lang niet gedaan

De Energiewet is een stap dichterbij verzending aan de Tweede Kamer. Eerder deze maand verstuurde minister Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) een nieuw concept voor toetsing aan de betrokken toezichthouders, zo blijkt nu. Maar zelfs na invoering moeten beleidsmakers nog veel werk verzetten om de energietransitie in goede banen te leiden.

Coalitiepartijen willen gezamenlijke inkoop aardgas hoger op de agenda

Verschillende coalitiepartijen roepen het kabinet op om niet op voorhand Europese afspraken over de aanleg van strategische aardgasvoorraden uit te sluiten. Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius zegt toe hier met een open blik naar te zullen kijken, maar geeft vooralsnog de voorkeur aan andere instrumenten.

Raad van State ziet geen been in gasplannen Vermilion in Weststellingwerf

Vermilion mag zijn plannen met het Friese gasveld Weststellingwerf voorzetten. De Raad van State wees deze woensdag alle bezwaren van twee gemeenten, een belangenorganisatie en diverse omwonenden tegen het instemmingsbesluit van de minister van de hand.

Fusie Duitse groene-waterstofprojecten met Nederlandse inbreng

Twee grote groene-waterstofprojecten in Noord-Duitsland worden samengevoegd. De betrokken bedrijven, waaronder Gasunie en Tennet, hopen dat door de realisatie van productie, infrastructuur en opslag de Nedersaksische kustregio zodoende zal uitgroeien tot het eerste waterstofcluster van de Europese Unie.

Kabinet compenseert alsnog waardedaling van duizenden Groningers

Het kabinet trekt toch de portemonnee voor Groningers die in het verleden minder compensatie voor waardedaling hebben ontvangen dan waar zij op grond van de huidige regels recht op zouden hebben. Eerder werd die boot altijd afgehouden, maar minister Blok heeft nu “bij hoge uitzondering” besloten eenmalig €25 mln voor deze groep vrij te maken.

Yeşilgoz: Glasgow heeft geen rechtstreeks effect op Nederlands klimaatbeleid

De uitkomsten van de VN-top in Glasgow hebben niet direct invloed op het klimaat- en energiebeleid van de Europese en Unie van Nederland. Dat zei staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius woensdag in debat met de Tweede Kamer. Zij ziet de afspraken als ondersteuning van het al ingezette beleid. Linkse fracties hameren juist op extra maatregelen.

Beving in Groningen, SODM wil uitleg over overschrijding grenswaarde

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) eist tekst en uitleg van de NAM over de toegenomen seismiciteit in Groningen. Afgelopen nacht had er bij Garrelsweer een aardbeving plaats van 3,2 op de schaal van Richter. Eerder al werd de grenswaarde voor bevingen overschreden.

Besluit over Nord Stream 2 uitgesteld, aardgasprijzen stijgen opnieuw

De aardgasprijzen zijn deze dinsdagochtend met 10% gestegen in een reactie op het nieuws dat de Duitse toezichthouder een besluit over de certificering van Nord Stream 2 heeft uitgesteld. Het ligt in de lijn der verwachting dat de ingebruikname van de omstreden gaspijp, een initiatief van het Russische Gazprom, als gevolg van deze beslissing vertraging oploopt.

Bouw stikstofinstallatie vertraagd, mogelijk meer gas uit Groningen nodig dan gepland

De bouw van de stikstofinstallatie in Zuidbroek heeft enkele maanden vertraging opgelopen. Die tegenslag brengt mogelijk een verhoging van de gasproductie uit het Groningenveld ten opzichte van de huidige planning met zich mee, meldt minister Blok aan deze dinsdag aan de Tweede Kamer.

Aardwarmtecentrale Leyweg tijdelijk stil door problemen met coating

De aardwarmtecentrale aan de Leyweg in Den Haag ligt tijdelijk stil vanwege een probleem met de coating aan de binnenkant van een deel van de buizen. Naar verwachting kan de levering in de tweede helft van november weer worden opgestart.

Gasunie besluit definitief tot investering in Warmtelinq

De kogel is door de kerk: Gasunie investeert in de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. Het gasinfrastructuurbedrijf gaf al langer aan dat alle seinen voor een positief besluit over deelname aan dit Warmtelinq-project op groen stonden, maar pas deze maandag zijn de handtekeningen gezet. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat het nieuws bekend heeft gemaakt, draagt bij.

SGP pleit voor verlenging subsidieregeling LNG-trucks

De SGP dringt aan op een verlenging van de subsidieregeling voor LNG-trucks. Het kabinet zou volgend jaar €3 mln moeten uittrekken om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken de overstap te maken van diesel naar vloeibaar gemaakt gas, zo vindt de partij.

Kabinet en aandeelhouders NAM in overleg over 'passende zekerheden' na sluiting Groningen

Het kabinet start binnenkort gesprekken met Shell en ExxonMobil over betalingen voor schadeafhandeling en versterking na beëindig van de gaswinning in Groningen. De onderhandelingen hebben plaats onder een slecht gesternte: de uitvoering van bestaande afspraken zijn inmiddels uitgemond in een stevig juridisch gevecht.

Kabinet wil afspraken maken met gassector over energietransitie

Het kabinet wil afspraken maken met de olie- en gassector over de positie van de industrie in de energietransitie. Hierbij moet het dan onder meer gaan over een “verantwoorde afbouw” van de winning en een vermindering van de CO₂-uitstoot. Branche-organisatie Nogepa reageert verheugd op het voorstel.

Vergunningen binnen voor warmtelevering van Twence aan Grolsch

Afvalverwerker Twence in Hengelo zet definitief de schop in de grond voor de aanleg van een ondergrondse warmteleiding naar een fabriek van bierproducent Grolsch. Dat hebben de twee bedrijven deze maandag bekendgemaakt. De benodigde vergunningen voor zowel de leiding als de aanpassingen bij Grolsch zijn nu binnen.

Kamer en NAM botsen hard over onbetaalde facturen voor Groningen

De Tweede Kamer ligt op ramkoers met de NAM en diens aandeelhouders over de financiering van de schadeafhandeling en de versterkingsopgave in Groningen. Nagenoeg alle fracties zijn van mening dat het bedrijf de facturen die het kabinet stuurt zonder morren moet betalen. Sommige partijen vragen zich hardop af of aandeelhouder Shell nog wel een rol kan spelen in de ontwikkeling van de waterstofeconomie.

Nijpels wil veel en gedetailleerde klimaatafspraken in regeerakkoord

De formerende partijen moeten in het regeerakkoord gedetailleerd vastleggen hoe zij structureel gaan voldoen aan het Urgenda-vonnis. Dat zegt voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad. Ook moet bij de start van het nieuwe kabinet al duidelijk zijn hoe invulling wordt gegeven aan het Europese Fit for 55-pakket. “Het is ondenkbaar dat de klimaatparagraaf uit twintig regeltjes bestaat.”

Raad van State: schande als Nederland niet koerst op 55% CO₂-reductie

Nederland moet een CO₂-reductie van 55% in 2030 als hard doel opnemen in de Klimaatwet. Dat betoogt de afdeling advisering van de Raad van State. Daarnaast zijn er aanvullende klimaatmaatregelen en een strakkere regie op de uitvoering nodig.

PBL: CO₂-uitstoot daalt, maar onvoldoende voor bereiken doelstelling 2030

Het CO₂-reductiedoel van 49% in 2030 ligt nog altijd buiten bereik. Met name op het gebied van de gebouwde omgeving, de landbouw en de mobiliteit blijven de resultaten achter bij de afspraken. Om het richtpunt uit de Klimaatwet te bereiken, zijn daarom aanvullende maatregelen vereist.

Nieuwe geothermiespeler koopt doubletten Bleiswijk en aast op meer

De jonge onderneming 85 Degrees Renewable richt zich met Brits kapitaal op de aankoop en ontwikkeling van geothermieprojecten in Nederland. Het eerste wapenfeit is de overname van de twee doubletten van tomatenkweker Van de Bosch in Bleiswijk. “We willen agressief uitbouwen”, zegt oprichter en directeur Bart Duijndam in gesprek met Energeia.

Europees Parlement wil methaanuitstoot olie- en gassector terugdringen

Het Europees Parlement (EP) pleit voor de invoering van bindende maatregelen om de methaanuitstoot van onder meer de olie- en gassector terug te dringen. Volgens het parlement bestaat er ten onrechte geen specifiek beleid om dergelijke emissies te beperken. Tijdens de VN-klimaattop in Glasgow moet worden ingezet op een wereldwijd methaanakkoord.

Realisatie drie doubletten en warmtenet in Maasdijk stap dichterbij

De aandeelhouders van HVC en Capturam hebben ingestemd met het verstrekken van eigen vermogen voor de aanleg van drie geothermiedoubletten in Maasdijk en een bijhorend warmtenet. Dat is deze donderdag bekendgemaakt. Doel van het project is het leveren van duurzame warmte aan glastuinbouwbedrijven in de omgeving.

Gronings warmteproject krijgt een 'digitale tweeling' voor onderzoek

WarmteStad gaat gebruikmaken van een computersimulatie om onderzoek te doen naar het optimale gebruik van verschillende bronnen binnen één systeem. Het programma is ontworpen door onderzoeksinstituut KWR en wordt de ‘digitale tweeling’ van de Groningse warmtecentrale genoemd.

Kabinet houdt rekening met tegenvallende klimaattop

Het kabinet houdt er rekening mee dat de resultaten van de VN-klimaattop in Glasgow kunnen tegenvallen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer. Een aantal grote uitstoters is vooralsnog niet bereid de reductieambities aan te scherpen en de internationale financiering van maatregelen stokt. In de wandelgangen zal de bewindsvrouw het belang van kernenergie benadrukken.

Kabinet verzet zich tegen gezamenlijke inkoop gasreserves

Het kabinet ziet de gezamenlijke inkoop van aardgas door de Europese Unie niet zitten. Ook andere maatregelen tegen de stijgende energieprijzen die al te zeer ingrijpen in de vrije markt worden door Den Haag afgewezen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat, VVD) aan de Tweede Kamer.