Auteur

Jeroen Savelkouls

Nieuw onderzoeksprogramma voor waterstof door gasleiding

Een consortium van grote spelers in de energiesector doet het komende jaar onderzoek naar de inpassing van waterstof in de bestaande infrastructuur voor transport en distributie van gas. Verdeeld over een groot aantal werkgroepen hopen de initiatiefnemers barrières voor innovatieve waterstofprojecten weg te nemen. Verlenging is niet uitgesloten.

Warmtebedrijf Ennatuurlijk neemt vijf WKO-projecten over van Hydreco

Ennatuurlijk neemt vijf warmte- en koudeprojecten over van Hydreco. Dat hebben beide bedrijven deze donderdag bekendgemaakt. In totaal gaat het om 1.400 klanten in Eindhoven, Boxtel, Steenbergen en Goirle. “Deze overname past feilloos in onze nieuwe strategie”, zegt algemeen directeur Ernst Japikse.

Vermilion verkleint vergunningsgebieden, geplande gaswinning gaat door

Vermilion verkleint een aantal van zijn vergunningsgebieden voor aardgasproductie. Hiertoe behoort ook het terrein dat bij de concessie voor het veelbesproken Papekopveld in Woerden hoort. De stap heeft geen gevolgen voor de winningsplannen zelf, zo zegt het olie- en gasbedrijf.

Kabinet wil dat energieleveranciers schulden kwijtschelden van toeslagenslachtoffers

Staatssecretaris Van Huffelen wil dat energieleveranciers de schulden kwijtschelden van ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Onduidelijk nog is in hoeverre bedrijven daaraan willen meewerken.

Thermisch zoutbad metaalproducent levert noodvermogen Tennet

Scholt Energy gebruikt een thermisch zoutbad van VDL Weweler in Apeldoorn voor de levering van noodvermogen aan het transmissienet van Tennet. Als vraag en aanbod op het net uit balans dreigen te raken, kan het bad automatisch meer of minder elektriciteit gaan verbruiken. Voor VDL betekent dit een extra inkomstenbron zonder significante investeringen.

Voortvarende Wiebes stuit op weerbarstige praktijk

Met het vertrek van minister Wiebes als gevolg van de toeslagenaffaire verliest het kabinet een inventieve doorzetter, die de afgelopen jaren grote stappen wist te zetten in de aanpak van de klimaatproblematiek en het aardbevingendossier. Maar ondanks de voortgang die de liberaal heeft gemaakt, stuit op beide terreinen de papieren werkelijkheid op een weerbarstige praktijk.

Eerste SDE++ ruim overtekend, CCS vraagt groot deel van de miljardenkoek

Tijdens de eerste openstelling van de SDE++ zijn 4.112 aanvragen ingediend met een totale budgetclaim van €6,4 mrd. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Wiebes deze donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het beschikbare budget bedraagt €5 mrd.

ACM legt nadruk op experimenteerruimte netbeheerders

De ACM wil dit jaar meer aandacht schenken aan het mogelijk maken van experimenten door netbeheerders. Dat blijkt uit de deze donderdag gepubliceerde prioriteitenlijst van de toezichthouder voor 2021. Voldoende ruimte voor innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof, is nodig voor de bevordering van de energietransitie. Maar de mogelijkheden hiertoe zijn en blijven beperkt.

Particulieren vragen vaker subsidie aan voor warmtepompen, zakelijke markt ingestort

De verkoop van warmtepompen en zonneboilers aan consumenten zit flink in de lift. Dat valt af te leiden uit het aantal aanvragen voor ISDE-subsidie dat vorig jaar is ingediend. Niettemin is het totaal aantal verzoeken om steun met 40% gedaald. Voornaamste oorzaak: een aanscherping van de regeling. Er blijft naar schatting minimaal €30 mln aan budget over.

Geothermie in Nederland: van pionieren naar professionaliseren

De keuze van de International Geothermal Association (IGA) voor Den Haag als nieuw hoofdkwartier is ingegeven door het pionierswerk van Nederland op het gebied van aardwarmte. Maar tegelijkertijd zitten er nog kinderziektes in zowel de techniek als in de regelgeving. Een dubbelinterview met uitvoerend directeur Marit Brommer van de IGA en onafhankelijk geothermie-adviseur Martin van der Hout. “Er moeten nog wel wat slagen worden gemaakt.”

Gemeente kan straks gebouweigenaren dwingen zonnepanelen te leggen

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om eisen te stellen aan gebouweigenaren over het gebruik van hun daken. Dat volgt uit een voorstel van minister Ollongren dat sinds deze week ter consultatie ligt. De nieuwe bevoegdheid is bedoeld om duurzame dakbenutting door plaatsing van zonnepanelen of groenvoorzieningen te stimuleren.

Warmtebron Utrecht kiest locatie voor geothermieproject Lean

Warmtebron Utrecht heeft de definitieve locatie geselecteerd voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor de productie van aardwarmte: Hoek Zuidstede in Nieuwegein. Twee andere plekken zijn na een haalbaarheidsstudie afgevallen. Of het project ook daadwerkelijk doorgang kan vinden, is nog afhankelijk van veel factoren.

Netbeheerders: publiceer correctiefactoren calorische waarde gas

Grootverbruikers moeten de mogelijkheid krijgen om te kunnen controleren of hun gasverbruik op de juiste manier is gecorrigeerd voor de calorische waarde. Dat schrijven Netbeheer Nederland en Nedu in een codewijzigingsvoorstel. De organisaties willen dat de correctiefactoren openbaar worden gemaakt.

Wiebes blijft bij wijziging codestelsel, zorgen over rechtsbescherming netgebruikers

Minister Wiebes handhaaft zijn voorstellen voor een nieuw stelsel van netcodes, zo blijkt uit een voorstel voor de nieuwe Energiewet. Volgens hoogleraar toezicht en regulering Saskia Lavrijssen van Tilburg University ontbreekt het in de plannen echter aan heldere procedures voor marktpartijen om inspraak te leveren bij codewijzigingen.

PVDD pleit voor corona-achtige aanpak in alternatieve Klimaatwet

Nederland moet uiterlijk in 2030 volledig ‘emissievrij’ zijn. Dat is het hoofddoel van een door de Partij voor de Dieren voorgestelde wijziging van de Klimaatwet. Het kabinet dient maandelijks over de voortgang te rapporteren en indien nodig het beleid bij te sturen. Een ‘klimaat-OMT’ levert zwaarwegende adviezen.

Extra inspanning nodig voor vermindering CO₂-uitstoot geothermie

Zonder aanvullende maatregelen voldoen warmtenetten met geothermie als bron in 2030 niet aan de -afgeleide- CO₂-normen uit het Klimaatakkoord. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO. Oplossingen zijn het verduurzamen van de bijstook voor pieklast, het beperken van de warmteverliezen en het mitigeren van de bijvangst. Randvoorwaarde is dat tegelijkertijd de elektriciteitsmix groener wordt.

Aanleg Nord Stream 2 in Denemarken mogelijk snel hervat

De verwachting is dat het consortium achter Nord Stream 2 in januari de werkzaamheden aan de aanleg van het Deense deel van zijn gastransportleiding zal hervatten. Dat melden diverse media op basis van een notificatie van de toezichthouder in Denemarken. De constructie lag hier meer dan een jaar stil als gevolg van het Amerikaanse sanctiebeleid.

Eerste hulp bij de energietransitie

Alsof de energietransitie nog niet complex genoeg is, wordt het debat erover vervuild door onbedoelde en soms opzettelijk gemaakte fouten: een nieuwsbericht dat spreekt over energie waar elektriciteit wordt bedoeld, of een politicus die het heeft over een prijskaartje van €1.000 mrd. Energiespecialist Sanne de Boer besloot voor haar boek 'De energietransitie uitgelegd' daarom terug te gaan naar de basis.

Raad van State ziet slordigheden in instemmingsbesluit gaswinning Drenthe

Minister Wiebes moet zijn goedkeuring aan verlenging van de gaswinning uit het Westerveld-systeem beter motiveren. Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State. Tijdens de procedure die tot instemming met de plannen van de NAM heeft geleid, zijn fouten gemaakt.

Last onder dwangsom voor offshore gasproducent Spirit Energy

Offshore operator Spirit Energy moet de gasproductie uit het offshore Markham-veld terugschroeven om een boete te voorkomen. Het bedrijf is op de vingers getikt door toezichthouder SODM wegens het lozen van productiewater met een te hoog oliegehalte. De operator riskeert nu een boete van maximaal €700.000 als het de normen blijft overschrijden.

Wiebes wil geen risico's met geothermie in Limburg

Minister Wiebes voelt er niets voor om Noord- en Midden-Limburg uit te roepen tot pilotgebied voor onderzoek naar geothermie bij breuklijnen. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van GroenLinks. De aanvraag tot goedkeuring van het winningsplan van CLG in Grubbenvorst wordt zoals verwacht afgewezen.

‘Nieuwe instrumenten nodig voor financiering grootschalige warmtenetten’

De nieuwe Warmtewet biedt onvoldoende oplossingen voor het grootste knelpunt bij de ontwikkeling van nieuwe projecten: de financiering. Daarom zijn er nieuwe instrumenten nodig. Dat betogen AKD Benelux Lawyers en BNG Bank in een nieuw discussiestuk.

Noodzaak van gaswinning op zee is ‘ongemakkelijke waarheid’ voor Tweede Kamer

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer plaatsen vraagtekens bij een verhoging van de investeringsaftrek voor de exploratie en productie van aardgas op de Noordzee. Dat bleek dinsdagavond tijdens een debat. Veel fracties zijn geen voorstander van het ondersteunen van fossiele bedrijven. Tegelijkertijd zien zij geen goede alternatieven.

Meer mogelijkheden voor netwerkbedrijven onder nieuwe Warmtewet

Minister Wiebes gaat meer samenwerking toestaan tussen warmtebedrijven en netwerkbedrijven dan oorspronkelijk beoogd. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn voorstel voor de nieuwe Warmtewet wordt op verschillende punten aangepast naar aanleiding van kritiek van bedrijven en organisaties.

Wiebes trekt voorstel experimenteerruimte energietransitie in

Er komt voorlopig geen extra ruimte voor experimenten die afwijken van de Elektriciteits- of Gaswet. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) trekt zijn ontwerp-besluit hiertoe in na stevige kritiek van de Raad van State. Toch is de bewindspersoon niet bevreesd dat innovatieve projecten nu in de knel komen.

Neptune broedt op grootschalige CO₂-opslag in gasvelden op Noordzee

Neptune Energy heeft plannen om jaarlijks tussen de 5 miljoen en 8 miljoen ton CO₂ op te slaan in lege gasvelden op de Noordzee. Het olie- en gasbedrijf voert nu samen met EBN en andere partners een haalbaarheidsstudie uit. Mogelijk heeft de eerste injectie al voor 2025 plaats.

Wiebes: Beschikbaarheid groen gas wordt geen uitzonderingsgrond gasverbod

De toekomstige beschikbaarheid van groen gas kan geen reden zijn voor een uitzondering op het gasverbod voor nieuwbouw. Dat schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Hij is niet van plan de huidige mogelijkheden voor afwijking van het verbod uit te breiden.

Kamer stemt in met €63 mln extra voor postcoderoosprojecten

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van D66 en CDA om het budget voor de postcoderoossubsidie te verhogen met €63 mln. Dat bleek dinsdag tijdens de stemmingen. Met deze “enorme zak geld” moet voorkomen worden dat een belangrijke kans op verduurzaming van de gebouwde omgeving verloren gaat.

Kamer wil onderzoeken zon op dak, waterstof, groene stroom en aquathermie

De Tweede Kamer heeft een stapel nieuwe energie-onderzoeken besteld bij minister Wiebes: over de knelpunten bij het verzekeren van zonnedaken, over de mogelijkheden voor waterstof in de gebouwde omgeving, over de certificering van groene stroom en over de toekomst van aquathermie. Dat bleek deze dinsdag tijdens stemmingen over ingediende moties.

Provincies ondersteunen verduurzaming scholen en wijkcentra met €24 mln subsidie

Zo’n tweeduizend kleine maatschappelijke organisaties kunnen komend jaar gebruikmaken van subsidie voor de verduurzaming van hun vastgoed. Aanvragen lopen via de provincies, die samen in totaal €24 mln te besteden hebben.