Auteur

Jeroen Savelkouls

Advies: geen besluit over net op zee HKW zonder aanvullend natuur- en archeologie-onderzoek

Er is nog onvoldoende bekend over de gevolgen van de aanleg van stroomkabels van windpark Hollandse Kust West naar een transformatorstation in Beverwijk op natuur en archeologie. De Commissie voor de milieueffectrapportage (Mer) adviseert het kabinet om een besluit over het inpassingsplan en de vergunningen uit te stellen totdat initiatiefnemer Tennet nader onderzoek heeft verricht.

Aardwarmtelevering Den Haag vertraagt door corona, na zomer echt van start

De aardwarmtecentrale aan de Leyweg in Den Haag wordt waarschijnlijk na de zomer opgestart. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de levering begin dit jaar zou aanvangen, maar corona gooide roet in het eten. Deze maanden worden de laatste testen uitgevoerd.

EU-steun voor Nederlands bio-LNG-project voor scheepvaart

Een Nederlands bio-LNG-project kan rekenen op steun vanuit Brussel. De Europese Commissie verleent in totaal €118 mln subsidie aan 32 kleinschalige initiatieven in diverse lidstaten, waaronder een idee van afvalverwerker Attero en Bio-LNG Hub Wilp.

Weerstand in geothermiesector tegen verplichte deelname EBN

Geothermie Nederland heeft grote moeite met de wijze waarop de verplichte deelname van EBN aan aardwarmteprojecten wordt vormgegeven. Volgens de belangenorganisatie zorgt een concept-Mijnbouwbesluit voor “verwarring en onduidelijkheid”. Bij sommige partijen leidt dit tot weerstand, zo blijkt uit een zestien pagina’s tellende reactie op de ter consultatie gelegde regeling.

STEMMING Frankrijk haalt Noorwegen in en is weer grootste stroomexporteur van Europa

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit. Beweeg met de muis over onderstaande interactieve figuren voor prijsinformatie.

ACM: kosten opruimen gasaansluiting zonder verzoek in transporttarieven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt een einde aan de onduidelijkheid rondom de kosten voor verwijdering van een gasaansluiting zonder expliciet verzoek van de consument. Volgens de toezichthouder kunnen deze kosten in de transporttarieven worden verwerkt, zoals dat ook gebeurt met die van opruimwerkzaamheden waar wel een verzoek aan vooraf is gegaan. Eerder zei het kabinet dat dit niet mogelijk was.

Novelle versterkingswet in de geest van ‘onaanvaardbare’ amendementen

Demissionair minister Blok neemt de twee gewraakte amendementen van SP’er Beckerman alsnog gedeeltelijk op in zijn wetsvoorstel rondom de versterking van gebouwen in Groningen. Dat volgt uit een deze woensdag ter consultatie gelegde novelle. Wel heeft hij de amendementen dusdanig aangepast dat ze zijns inziens beter uitvoerbaar zijn.

Wintershall DEA wijzigt juridische structuur, maar stelt beursgang uit

Wintershall DEA heeft zijn juridisch structuur gewijzigd in de aanloop naar de geplande beursgang. Dat maakt het Duitse olie- en gasbedrijf deze dinsdag tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekend. De aanbieding van aandelen is vanwege de marktomstandigheden evenwel uitgesteld tot 2022 of mogelijk zelfs nog later.

‘Onderzoek of EU-methaanregels ook voor biogasketen kunnen gaan gelden’

Het ligt voor de hand dat de nieuwe EU-regels voor methaanuitstoot ook gaan gelden voor de biogasketen. Dat vinden althans de Europese toezichthouders, die pleiten voor onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. Ook bedrijven die fossiele brandstoffen importeren en exporteren moeten er rekening mee houden dat ze aan strengere eisen worden onderworpen.

ONE-Dyas moet gevolgen natuur van gasplannen boven Schier beter in kaart brengen

ONE-Dyas moet beter in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor de natuur van de geplande aardgaswinning in de Noordzee boven Schiermonnikoog. Dat schrijft de Commissie Mer in een beoordeling van het milieueffectrapport van het bedrijf. Minister Blok neemt pas een definitief besluit over het voornemen van het bedrijf als het rapport is aangepast.

Gasunie roept marktpartijen op leveringszekerheid niet in gevaar te brengen

Gasunie roept marktpartijen op ervoor te zorgen dat ook na de sluiting van het Groningenveld de leveringszekerheid in Nederland niet in gevaar komt. Het gasinfrastructuurbedrijf doet dat in zijn deze woensdag verschenen halfjaarbericht. De lage vullingsgraad van bergingen op dit moment laat zien dat de aanvoer van ruime hoeveelheden gas uit het buitenland allerminst een gegeven is.

Geen vervolging Vermilion voor overschrijding geluidsnormen

Vermilion wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor de overtreding van geluidsnormen bij booractiviteiten in Noordwolde. Eerder besloot het Openbaar Ministerie (OM) een zaak rondom de overschrijding van productieplafonds te seponeren.

STEMMING CO₂-markt even nerveus tijdens persconferentie, rust keert snel terug

Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markten voor olie, steenkool, CO₂-emissierechten, aardgas en elektriciteit.

Doelstelling wind op land niet gehaald, wel veel projecten nog in pijplijn

Het opgesteld vermogen van wind op land is vorig jaar toegenomen met 643 MW tot een totaal van 4.177 MW. Zoals verwacht is daarmee de doelstelling van 6.000 MW in 2020, zoals afgesproken in het Energieakkoord, niet gehaald. De achterstand kan de komende jaren worden goedgemaakt. Een recente uitspraak van de Raad van State maakt echter realisatie van een deel van de projecten in de pijplijn onzeker.

Vermilion niet vervolgd voor overschrijding gasproductieplafonds

Vermilion wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor het overschrijden van de productieplafonds van gasvelden in Vinkega en Wapse. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de twee zaken geseponeerd. Wel loopt er nog een onderzoek naar geluidsoverschrijding door het olie- en gasbedrijf.

SODM verliest vertrouwen in beloften kabinet over tempo versterkingsopgave

Het huidige versterkingstempo in het Groningse aardbevingsgebied ligt te laag om de operatie in 2028 te kunnen afronden. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen in een tussenrapportage. De organisatie stoort zich eraan dat het kabinet zijn beloften over versnelling telkens niet kan waarmaken.

Blok stemt in met hervatting gaswinning Friese velden

Opnieuw toont de vergunningenprocedure rondom een gasveld op land hoe ver politiek Den Haag en de regio van elkaar zijn verwijderd. Daar waar minister Blok er geen been in ziet om Vermilion toestemming te verlenen voor de hervatting van de productie nabij Leeuwarden, vinden provincie en gemeente dat er te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden.

Tempo verwijdering offshore olie- en gasinstallaties blijft achter bij ambities

Het opruimen van olie- en gasinstallaties op de Noordzee verloopt traag. Er zijn vorig jaar minder putten afgesloten en platforms verwijderd dan verwacht. De ambities voor de komende jaren zijn naar beneden bijgesteld, blijkt uit het vierde jaarverslag van ontmantelingsorganisatie Nexstep. Niettemin gaat binnenkort een gezamenlijke ontmantelingscampagne van zes operators van start.

‘Stel sectorbelang niet boven klimaatbelang bij stimulering waterstofeconomie’

Bij de stimulering van een waterstofeconomie moet het kabinet ervoor waken dat sectorbelangen voorop worden gesteld. De trage reactie op de aardbevingenproblematiek in Groningen laat zien waartoe een te nauwe verwevenheid tussen overheid en bedrijfsleven kan leiden, zo betogen drie wetenschappers deze donderdag in economenblad ESB.

Kabinet voelt niets voor sluiting extra kolencentrales om dwangsom te ontlopen

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius overweegt vooralsnog niet om extra kolencentrales te sluiten. D66, GroenLinks en PVDA zien hierin de makkelijkste manier om aan het Urgenda-vonnis te voldoen, maar volgens de bewindsvrouw kleven er te veel nadelen aan. Zij wil het zomerreces gebruiken om een lijst met andere CO₂-reducerende maatregelen op te stellen.

Kabinet wil wettelijke rol voor EBN in opslag CO₂ onder Noordzee

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius koerst op een wettelijke rol van EBN in CCS-projecten. Betrokkenheid van het staatsbedrijf bevordert de veiligheid en beperkt de totale maatschappelijke kosten, zo is de verwachting. Een definitief besluit is aan het volgend kabinet.

Blok kan (bijna) niets doen aan schrappen wettelijk bewijsvermoeden in twee regio's

Een aantal fracties in de Tweede Kamer heeft grote moeite met het feit dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) niet langer het wettelijk bewijsvermoeden toepast op schadegevallen rondom de gasopslag Norg. CDA, PVDA en SP willen dat demissionair minister Blok daar wat aan doet. Maar volgens de bewindspersoon staat de wet dat niet toe.

Yeşilgöz wil dat Gasunie een waterstofnet ontwikkelt, besluiten aan volgend kabinet

Het kabinet wil dat Gasunie een landelijk netwerk voor het transport van waterstof gaat ontwikkelen. Dat schrijft van staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd werkt de bewindsvrouw een ‘uitrolplan’. Onduidelijk is nog hoe de benodigde investeringskosten van €1,5 mrd moeten worden opgebracht.

Miljoenen subsidie voor aanleg seizoensopslag WarmteStad

WarmteStad bouwt een ondergrondse seizoensopslag voor warmte met een beoogde capaciteit van 20.000 MWh. Provincie en gemeente Groningen stellen hiervoor elk €2 mln subsidie beschikbaar. De verwachting is dat de opslag komend jaar kan worden gebouwd en kort daarna in gebruik genomen zal worden.

Kamer wijst niet-uitvoeren amendementen Groningen in meerderheid af

De Tweede Kamer verzet zich tegen het voornemen van minister Blok om twee aangenomen amendementen bij de nieuwe versterkingswet voor Groningen niet uit te voeren. Een motie die de bewindspersoon oproept met een andere oplossing te komen, haalde deze dinsdag een meerderheid.

Mogelijk eerder definitieve sluiting Groningen, aanvullend onderzoek nodig

Het kabinet ziet mogelijkheden om het Groningenveld al in 2023 of 2024 definitief te sluiten. Om dit mogelijk te maken, moet er komend jaar meer aardgas worden geproduceerd dan gepland. Het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor een tijdelijk verhoogd seismisch risico.

‘Kabinet liet steken vallen bij toebedeling nieuwe taken aan staatsdeelnemingen’

Het kabinet heeft onvoldoende onderbouwd waarom het Gasunie, Tennet en EBN nieuwe wettelijke taken in het kader van de energietransitie heeft gegeven. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. De Tweede Kamer is vaak onvolledig en soms zelfs onjuist geïnformeerd. Met de nieuwe taken zijn miljarden euro’s aan publiek geld gemoeid.

Samsom: nationaal EU-doel voor CO₂-uitstoot gebouwde omgeving blijft nodig

De Europese Commissie houdt vast aan nationale doelen voor CO₂-uitstoot in de gebouwde omgeving, ook al valt deze sector straks onder het ETS. Volgens topambtenaar Diederik Samsom is dat nodig om er zeker van te zijn dat woningen ook daadwerkelijk worden verduurzaamd. CDA-Tweede Kamerlid Henri Bontenbal vreest een ineffectieve stapeling van regels.

Toezichthouder SODM speurt naar verborgen risico's

Wat niet weet, deert wel degelijk. Staatstoezicht op de Mijnen vroeg en kreeg vorige week extra geld voor beter toezicht op de naleving van milieuregels. Geen overbodige luxe, want er is een flinke inhaalslag te maken. Op sommige terreinen is zelfs niet duidelijk welke gevaren er precies zijn. Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren vertelt waar het knelt. “De samenleving moet weten welke restrisico’s we lopen.”

Kamer geeft Blok standje om ‘ongrondwettelijk’ handelen rondom versterkingswet

De Tweede Kamer heeft grote moeite met het voorstel van het kabinet om een wet over de versterkingsopgave in Groningen slechts voor deel in werking te laten treden. Dat zou zelfs ongrondwettelijk zijn. Verantwoordelijk minister Blok vindt dat de regering niets te verwijten valt en kaatst de bal terug, zo bleek woensdagavond tijdens een debat.