Auteur

Joep Westerveld

'De tijd van naar elkaar wijzen moet voorbij zijn'

Anne-Marie Spierings verruilde het provinciebestuur van Noord-Brabant voor Deltalinqs, de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven en industrie. Ze ziet drie grote knelpunten in de verduurzaming van het cluster: krapte op het elektriciteitsnet, strenge stikstofregels en een grondstoffentransitie die langzaam op gang komt.

Minister: maatwerkaanpak ligt op koers, reductiedoel binnen bereik

De principeafspraken die het kabinet heeft gesloten met acht grote uitstoters tellen gezamenlijk op tot 10 megaton CO₂-reductie in 2030. Minister Adriaansens verwacht op korte termijn nog “een aantal” overeenkomsten te tekenen, waarmee 14,5 megaton in beeld komt. De cijfers laten volgens haar zien dat het maatwerkdoel haalbaar is.

Utrecht krijgt na geslaagde pilot driehonderd deelauto's als buurtbatterij

Eind volgend jaar rijden in Utrecht ruim driehonderd deelauto's rond die zowel kunnen opladen van het net als elektriciteit terugleveren aan het net. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan de behoefte aan flexibiliteit in de regio. Utrecht heeft hiermee een wereldwijde primeur.

Uniper compenseert wegvallen AVR-centrale voor stadswarmte Rotterdam

Door de brand die afgelopen week ontstond bij de Rotterdamse afvalverwerker AVR, valt een belangrijke warmtebron weg voor Warmtebedrijf Rotterdam. Het bedrijf compenseert dit met warmte uit de Roca-centrale van Uniper in Rotterdam-Noord en andere Uniper-ketels verspreid over de stad.

Minimum CO₂-prijs per 2024 omhoog, geen directe gevolgen voor bedrijven

Het demissionaire kabinet verhoogt per 2024 de minimum CO₂-prijs, zowel voor de industrie als de elektriciteitssector. Daarmee komt het tegemoet aan kritiek uit de Tweede Kamer, die het aanvankelijke tarief te laag vond. Ook het nieuwe minimum zal naar verwachting geen effect hebben voor bedrijven.

Kabinet breidt maatwerkaanpak uit naar zesde cluster

Het demissionaire kabinet wil maatwerkafspraken met meer bedrijven dan alleen de top twintig grootste uitstoters. Dat moet in eerste instantie een extra CO₂-besparing van 0,3 megaton opleveren. Welke bedrijven het kabinet op het oog heeft, is nog niet bekend.

Kabinet trekt toch geld uit voor verlenging Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie wordt verlengd, zodat kwetsbare huishoudens ook de aankomende winter steun kunnen aanvragen voor hun energierekening. Het demissionaire kabinet reserveert hiervoor in eerste instantie €40 mln. Energiebedrijven maakten vrijdag al bekend €20 mln te reserveren.

PBL: klimaatdoel 2030 ligt binnen bereik, maar dan moet alles meezitten

Met de extra klimaatplannen van het demissionaire kabinet, stevent Nederland af op een CO₂-reductie tussen de 46% en 57% in 2030, becijfert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Om de bovenkant van de bandbreedte te halen “moet alles meezitten, ook niet stuurbare factoren zoals weer en elektriciteitsimport”.

Principeafspraken met Zeeland Refinery voor miljoen ton CO₂-reductie

Zeeland Refinery wil in 2030 een megaton CO₂ minder uitstoten dan nu. Dat is een reductie van 62% ten opzichte van 2022. De Zeeuwse raffinaderij heeft daartoe principeafspraken gemaakt met het kabinet in het kader van de maatwerkafspraken.

ACM wil optie voor tijdelijke wervingsstop bij energieleveranciers

Toezichthouder ACM zou graag de mogelijkheid krijgen om een tijdelijk verbod in te stellen op het aannemen van nieuwe klanten voor energieleveranciers die zich niet aan de regels houden. Nu kan de ACM in het uiterste geval de vergunning van zo'n bedrijf intrekken, maar dat kost veel tijd.

10% loonsverhoging voor werknemers energiebedrijven

Werknemers bij energieproductie- en -leveringsbedrijven krijgen in totaal een loonsverhoging van 10%, plus een eenmalige uitkering van duizend euro. Dat staat in de nieuwe cao voor de sector die vakbond FNV en werkgeversvereniging WENB dinsdag overeen zijn gekomen.

Ambtelijk advies: minder subsidie, meer normering en beprijzing bij klimaatbeleid

Een volgend kabinet moet scherpere begrotingskeuzes maken, niet in de laatste plaats op het klimaatbeleid, stelt de ambtelijke Studiegroep Begrotingsruimte. Een grotere focus op normeren en beprijzen, in plaats van subsidies, kan leiden tot effectievere besteding van belastinggeld.

Klimaatneutraal in 2030 - aan ambitie geen gebrek bij Partij voor de Dieren

Klimaat- en energiebeleid maakt een belangrijk deel uit van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. Centraal staat dat de aarde niet verder mag opwarmen dan 1,5°C. Dat betekent dat de partij inzet op klimaatneutraliteit in 2030, twintig jaar eerder dan het huidige kabinetsdoel.

Kamercommissie: klimaatbeleid moet doorgaan onder demissionair kabinet

Als het aan de Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat ligt, gaat het beleid voor klimaat en de energietransitie gewoon door onder het demissionaire kabinet. Tijdens een speciaal ingelaste vergadering werd geen van deze punten controversieel verklaard. Volgende week heeft de voltallige Tweede Kamer het laatste woord.

GroenLinks en PVDA mikken op klimaatneutraal Nederland in 2040

Nederland moet al in 2040 klimaatneutraal zijn, tien jaar eerder dan de huidige doelstelling. Dat is een van de punten uit het concept-verkiezingsprogramma dat GroenLinks en PVDA vandaag gezamenlijk presenteerden. Ze benadrukken dat de transitie naar klimaatneutraliteit op een rechtvaardige manier moet plaatsvinden.

Hoe controversieel is het klimaatbeleid? Commissie EZK geeft een voorzet

De Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat bepaalt dinsdagavond welke energie- en klimaatonderwerpen in aanmerking komen voor het predicaat “controversieel”, onderwerpen die de Kamer niet meer bespreekt met het demissionaire kabinet. De maatschappelijke druk om door te gaan is groot. Wat staat er op de groslijst?

Geologische kennis moet centraal staan in milieurapport voor waterstofopslag Zuidwending

Informatie over de geologische situatie rond Zuidwending is cruciaal om de risico’s van toekomstige ondergrondse waterstofopslag te voorspellen en de daaraan verbonden bodemdaling. Deze informatie moet daarom centraal staan in de nog op te stellen milieueffectrapportage (MER) voor de opslag.

Controversieel verklaren kan leiden tot minder EU-geld voor Nederland

Als maatregelen uit het herstel- en veerkrachtplan vertraging oplopen doordat het kabinet demissionair is, dan heeft dat gevolgen voor de begroting. Met het plan kan Nederland rekenen op in totaal zo'n €5,4 mrd aan EU-steun, grotendeels voor 'groene' maatregelen, maar Brussel kan korten als Nederland afgesproken deadlines mist.

Toch milieu-onderzoek nodig voor biomassacentrale Diemen

Vattenfall moet toch de milieueffecten onderzoeken van de bouw van een biomassacentrale in Diemen. De provincie verleende in 2019 een omgevingsvergunning zonder dat daarvoor een milieueffectrapport was opgesteld. Onterecht, oordeelt de Raad van State, die de omgevingsvergunning vernietigt.

€2 mln uit Just Transition Fonds voor brandstofcelfabriek in Rijnmond

Het Delftse bedrijf Zepp Solutions krijgt bijna €2 mln subsidie uit het Europese Just Transition Fund voor de bouw van een fabriek voor brandstofcelsystemen in de regio Groot-Rijnmond. De brandstofcellen, die waterstof omzetten in elektrisch vermogen, vormen een alternatief voor dieselmotoren in de bouw en het zwaar vervoer.

'Flexibele stroomafname in de chemie staat nog echt in de kinderschoenen'

Gedurende de zomer laat Energeia promovendi aan het woord over hun onderzoek. Welke nieuwe inzichten of praktische toepassingen hebben zij te bieden? Vandaag: Svenja Bielefeld die aan TU Delft onderzoek doet naar de impact van de potentiële elektrificatie van processen in de chemische industrie.

Twee routes vallen af voor aanlanding Eemshaven, nog vier routes onzeker

Van de tien mogelijke aansluittracés voor energie van windparken boven de Waddeneilanden, zijn twee routes afgevallen. Dat blijkt uit een tussenconclusie in het programma aansluiting wind op zee (Pawoz) Eemshaven. Voor vier andere routes is aanvullend onderzoek nodig. De overige routes gaan door naar de volgende ronde.

Ook Alliander investeert flink meer dan een jaar eerder

Netwerkbedrijf Alliander investeerde in de eerste jaarhelft €641 mln in het uitbreiden en onderhouden van het gas- en elektriciteitsnet. Dat is €60 mln meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit het deze donderdag gepubliceerde halfjaarbericht. Een vergelijkbare ontwikkeling was afgelopen week te zien bij Tennet en Enexis.

Gemeente Westland roept rijk op tot meer steun voor transitie glastuinbouw

De energietransitie in de glastuinbouw stelt de gemeente Westland voor “een uitdaging” qua ruimtelijke ordening. De gemeente ziet kansen, onder meer voor het verduurzamen van woningen, maar mist steun vanuit de landelijke politiek. “Het zou mooi zijn als men de enorme innovatiekracht van Westland erkent. Die heeft wereldwijd impact.”

Geen tijdsdoelen voor afbouw strategische afhankelijkheden

Het demissionaire kabinet is niet van plan deadlines te stellen voor de afbouw van risicovolle strategische afhankelijkheden, bijvoorbeeld voor grondstoffen voor de energietransitie. De complexiteit van ketens, de veranderlijkheid van afhankelijkheden en gebrekkige data zouden kwantitatieve doelen en termijnen onwenselijk maken.

Brusselse goedkeuring voor tender van €246 mln voor opschaling elektrolyse

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven aan een tender voor kleinere elektrolyseprojecten, die later deze zomer opengaat. Het nu demissionaire kabinet wil hiermee de opschaling van de groenewaterstofproductie een zet geven. De subsidie is bedoeld voor elektrolysers met een vermogen tot maximaal 50 MW.

Verduurzaming bedrijventerreinen loopt stuk op gebrek aan organisatie

Bedrijventerreinen in Nederland hebben over het algemeen een lage organisatiegraad en dat dreigt hun verduurzaming te frustreren. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft. Het bureau stelt voor te beginnen met op elk bedrijventerrein een centraal aanspreekpunt aan te stellen. De volgende stap is gerichter beleid door overheden.

Gemengde gevoelens in bestuurskamer Enexis na publicatie halfjaarcijfers

Netbeheerder Enexis investeerde in het eerste half jaar €556 mln -een record- in de grootste uitbreiding van haar elektriciteits- en gasnet tot nu toe. Tegelijkertijd wachten nog altijd tweeduizend grootverbruikers op een nieuwe of grotere aansluiting. Trots en frustratie strijden om voorrang in de bestuurskamer.

Greenchoice neemt alle PPA's over van De Vrije Energie Producent

Greenchoice neemt alle stroomafnamecontracten over van De Vrije Energieproducent, het energiebedrijf dat per 2024 van de Nederlandse markt verdwijnt. Het gaat om een productiecapaciteit van ruim 400 MW aan windmolens en zonnepanelen. “Hiermee kunnen we de groei invullen die we toch al wilden halen.”

Raad van State biedt Gasunie nog geen duidelijkheid over kosten toezicht

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat mag €230.000 aan toezichtkosten doorberekenen aan Gasunie over 2019. Voorwaarde is een onderbouwing dat het gaat om werkelijk gemaakte kosten en die ontbreekt vooralsnog, oordeelt de Raad van State. Het ministerie moet nu opnieuw reageren op het bezwaar van Gasunie.