Direct naar inhoud

Kabinet verzamelt bouwstenen voor beleid voor CO₂-reductie van 55% — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 22 juni 2020

Ook in tijden van economische neergang houdt het kabinet vast aan het pad dat is uitgestippeld in het Klimaatakkoord. Ondertussen is er een ambtelijke werkgroep opgericht die bouwstenen verzamelt voor beleid om de CO₂-uitstoot met 55% te verminderen. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) aan de Tweede Kamer.

De plannen in het Klimaatakkoord voorzien in een reductie van 49% ten opzichte van 1990 in 2030. Maar het kabinet heeft altijd gezegd te ijveren voor 55% in Europees verband, en nu lijkt dat met de Green Deal ook daadwerkelijk het gemeenschappelijke doel te worden. Bovendien houdt het kabinet er rekening mee dat Brussel ook de verdeling van uitstootreductie bepaalt tussen de bedrijven die onder het emissiehandelssysteem EU-ETS vallen en bedrijven die daar niet onder vallen.

Studiegroep

Dat betekent dat de Nederlandse plannen aangescherpt zullen moeten worden. Daarom heeft het kabinet een ambtelijke studiegroep in het leven geroepen onder leiding van Laura van Geest, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. De bouwstenen die deze groep verzamelt, moeten het volgende kabinet helpen de huidige plannen aan te scherpen. Voor de huidige periode houdt Wiebes vast aan de route zoals die is uitgestippeld in het Klimaatakkoord, schrijft hij in een begeleidende brief.

De studiegroep zal “zonder last of ruggespraak” adviseren over welk reductiedoel voor Nederland haalbaar is, en, daarbij aansluitend, welke doelen voor het aandeel hernieuwbare opwek en het aandeel energiebesparing. Op dit moment koerst het in Brussel ingediende Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan op een aandeel van 27% hernieuwbare opwek bij een maximaal

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. (Foto: Phil Nijhuis/ANP)

energieverbruik van 1.950 PJ. De Europese doelen liggen op 32% voor opwek en 32,5% voor energiebesparing.

Drie scenario’s

Ook worden er drie scenario’s uitgewerkt op basis van drie budgetten: budgetneutraal, een budget dat 20% hoger ligt dan neutraal en een budget dat 20% lager ligt dan neutraal. Voor de scenario’s wordt een reductieopgave van 55% aangehouden, omdat het nog niet bekend is welke opgave Nederland zou krijgen als het voorgenomen EU-beleid van kracht wordt. De studiegroep bekijkt alle mogelijk maatregelen om het doel te halen, “zonder politieke taboes” aldus de opdracht. Ruimtelijke inpassing en de financiering van de energietransitie maken geen deel uit van de opdracht van de studiegroep.

De aankondiging van de studiegroep is samen met een brief van Wiebes waarin hij alle maatregelen opsomt om de energietransitie gaande te houden te midden van de coronacrisis. Zo is daar het jaar uitstel voor SDE+-projecten, en de uitgestelde deadline voor de regionale energiestrategieën. Wiebes houdt vast vaan het uitgestippelde beleid, ook nu Nederland een diepe recessie ingaat: “De afgelopen jaren is klimaatbeleid geformuleerd terwijl de zon scheen. De uitdaging voor de komende jaren wordt om mogelijk aangescherpte Europese ambities nationaal invulling te geven vanuit een situatie van economische onzekerheid.“

SDE++ en CO₂-heffing

De minister echoot in zijn brief de oproep van bedrijven om vast te houden aan het Klimaatakkoord, en kondigt aan zowel van zins te zijn de SDE++ dit najaar te openen als de CO₂-heffing in januari in te voeren: ”Voorbij de mitigerende maatregelen zoals hierboven geschetst, is het kabinet daarom voornemens zoveel mogelijk vast te houden aan de kaders die het afgelopen jaar zijn neergezet voor de lange termijn. Deze stabiliteit in beleid vermindert de onzekerheid voor burgers, bedrijven en mede-overheden, die in crisistijd toch al groot is. Concreet betekent dit dat het transitiepad zoals uitgestippeld in het Klimaatakkoord leidend blijft, inclusief de ingezette instrumenten en prikkels.“