Direct naar inhoud

Raad van State: RWE keek in Karolinapolder ten onrechte niet naar blauwe kiekendief — artikel bevat een betaalmuur

Dit artikel heeft een betaalde toegangsblokkering, wat betekent dat een deel van de inhoud pas kan worden gelezen als u bent ingelogd en een geldig abonnement heeft.

Geplaatst in genre: Geplaatst in sectie:
Geschreven door:
Gepubliceerd op: 15 juni 2023

De gevolgen voor de blauwe kiekendief en een trits aan andere vogels zijn onterecht niet aan bod gekomen bij de verlening van de natuurvergunning voor Windpark Karolinapolder van RWE. In een tussenuitspraak heropent de Raad van State daarom het onderzoek naar de gevolgen. Andere bezwaren tegen de natuurvergunning werden afgewezen.

RWE is eigenaar van het bestaande windpark in de Noord-Brabantse plaats Dinteloord in de gemeente Steenbergen. Aan de dijk langs het Volkerak staan vier windturbines uit 1998 met een gezamenlijk vermogen van 2,4 MW. RWE wil dit opkrikken naar tenminste 12 MW en maximaal zelfs 21,6 MW. Hiertoe is in 2019 een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming verleend. (Er is ook een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend, deze werd in april van dit jaar onherroepelijk.)

Onder meer Stichting Sirene, een samenwerkingsverband van verschillende West-Brabantse natuurverenigingen, maakte bezwaar tegen de natuurvergunning. Volgens de stichting is in de natuurtoets, in 2018 uitgevoerd door Bureau Waardenburg (tegenwoordig Waardenburg Ecology), een aantal belangrijke zaken niet onderzocht. Zo zou bijvoorbeeld onvoldoende zijn gekeken naar de gevolgen voor trekvogels. Ook meende Sirene dat gevolgen voor andere natuurgebieden onderdeel hadden moeten zijn van de natuurtoets.

De Raad van State ging niet mee in die bezwaren, op één na. Het nabijgelegen Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak is in 1995 aangewezen als Vogelrichtlijngebied met daarin een flinke lijst aan vogels die daardoor bescherming genieten. Het gaat dan om de kuifduiker, aalscholver, lepelaar, kleine zwaan, brandgans, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, slechtvalk, smelleken, goudplevier, kemphaan, bosruiter, kluut, zwartkopmeeuw, dwergstern, visdief, velduil en de blauwborst.

De blauwe kiekendief (vrouwtje). (Foto: Erald van der Aa/ANP)

Maar in de natuurtoets waarop de vergunning is gebaseerd, ontbraken de gevolgen voor zeven vogelsoorten: de blauwe kiekendief, smelleken, goudplevier, kemphaan, bosruiter, velduil en blauwborst. De vogelrichtlijn is sinds 1995 verder ontwikkeld en genoemde soorten zijn komen te vervallen, maar om een technisch-juridische reden dient voor Krammer-Volkerak de lijst van 1995 gebruikt te worden. En dus, stelde de Raad van State vast, zijn de mogelijke gevolgen van de voorziene windturbines voor deze vogelsoorten ten onrechte niet beoordeeld.

Waardenburg Ecology heeft de gevolgen voor de zeven vogelsoorten alsnog beoordeeld in een onderzoek uit augustus 2022. Adviseur-projectleider Vogelecologie Roland van der Vliet laat weten dat uit dit onderzoek blijkt dat negatieve gevolgen als gevolg van het windpark voor de zeven vogelsoorten zijn uitgesloten.

Dit onderzoek is weliswaar nog kort voor de zitting bij de Raad van State ingediend, maar voor Stichting Sirene was het niet mogelijk om een tijdige reactie op dit onderzoek te geven. De Raad van State geeft de natuurvereniging daarom alsnog de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren. Vervolgens wordt RWE in de gelegenheid gesteld om te reageren op de reactie van Sirene. Pas daarna komt een definitieve uitspraak over Windpark Karolinapolder.