Trilemma

Energiesysteem 2050 begint nu, met toekomstbestendige regelgeving!

Veranderingen doorvoeren in de energievoorziening kosten veel tijd en dus kan er niet vroeg genoeg worden begonnen met in kaart brengen hoe het toekomstige systeem er uit moet zien. Het kabinet heeft daartoe vorige week een ontwerp Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) gepubliceerd. Te hopen valt dat het NPE, ondanks de demissionaire status van de regering, voor het einde van het jaar definitief gemaakt kan worden.

Trilemma

Stuur warmtemarkt met een sterke warmte-autoriteit

Per 1 juni aanstaande kunnen warmtebedrijven subsidie aanvragen voor warmtenetten waarmee nieuwe kleinverbruikersaansluitingen worden bediend. Met de introductie van de WIS voegt de regering weer een regeling toe aan het onoverzichtelijke pakket aan subsidies, terwijl er juist behoefte is aan eenvoud en toegankelijkheid. Zoals eerder in Trilemma uiteengezet, is die behoefte vooral groot bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving, omdat daar een veelheid aan spelers en belanghebbenden bij betrokken zijn en situaties sterk uiteenlopen.

Trilemma

Fossiel in de VS: verleden, heden en toekomst

Met de noodzaak om afscheid te nemen van het bestaande, fossiele, energiesysteem is ook de gedachte ingeslopen dat technologische vooruitgang voorbehouden is aan het nieuwe energiesysteem. Niets is minder waar. Exploratie naar nieuwe olievelden richt zich nu vooral op de diepe offshore, in waterdieptes van 2 of 3 km, waar olieproductie vroeger niet of nauwelijks mogelijk was. Automatisering en smart wells veranderen de manier waarop bestaande olievelden geëxploiteerd worden.

Trilemma

Keuze laag energiegebruik in rapport Energiesysteem 2050 mist onderbouwing

Het rapport van het ‘Expertteam Energiesysteem 2050’ beschrijft in grove pennenstreken een klimaatneutrale energievoorziening, gebaseerd op ruim tweemaal zoveel elektriciteit dan momenteel wordt verbruikt. Tussen de regels door is de visie ook gebaseerd op bijna een halvering (40% daling) van het Nederlandse totale energiegebruik. Dat element is in feite de meest uitdagende en ingrijpende opgave uit het advies, maar blijft hangen in onuitgewerkt wensdenken.

Trilemma

Gebruik herziening WKK-vrijstelling gas voor een gelijk speelveld warmte-gas

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de WKK-belastingvrijstelling wordt beperkt tot aardgas dat daadwerkelijk voor de opwekking van elektriciteit wordt gebruikt, en niet voor warmte. Als dan toch aan het systeem gesleuteld wordt, steek dan de moeite in een systeemwijziging met langdurig structurele voordelen voor de energietransitie: energiebelasting heffen op warmteleveringen. Daarmee kan het speelveld tussen groen gas en warmte gelijk worden getrokken.

Trilemma

Negeer de nieuwe eerste schijven in de energiebelasting

In het najaar van 2022 werd in allerijl het prijsplafond voor energieleveringen aan kleinverbruikers opgetuigd. Om de afhankelijkheid van energieleveranciers daarbij in de toekomst te vermijden en gerichter specifiek huishoudens te kunnen steunen, heeft het parlement eind vorig jaar ingestemd met nieuwe eerste schijven in het stelsel van de energiebelastingen. Een lovenswaardig initiatief, maar desondanks doet de regering er goed aan deze schijven te negeren als een nieuwe steunregeling nodig wordt geacht.

Trilemma

Handleiding netschaarste: do’s en don’ts in 18 punten

De afgelopen weken stonden netbeheerders en markt weer tegenover elkaar rond het onderwerp netschaarste. Netbeheerders willen meer flexibiliteit bij bedrijven, marktpartijen willen vooral meer netcapaciteit. In de tussentijd buitelen de ideeën om beter om te gaan met de schaarse netcapaciteit over elkaar heen. Het is lastig om door de bomen het bos nog te zien. Trilemma komt daarom met een handleiding netschaarste.