Privacy statement Energeia

Energeia B.V. heeft dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over het beleid en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en vrijgeven van gegevens die zij verkrijgt van abonnees en van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de Diensten van Energeia, waaronder ook de persoonsgegevens van natuurlijke personen. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op de websites van Energeia te plaatsen. Door de Diensten van Energeia na een dergelijke aankondiging te gebruiken stemt u in met, en aanvaardt u het herziene privacybeleid.

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u altijd contact opnemen met info@energeia.nl onder vermelding van ‘privacy’.


Artikel 1. Identiteit Energeia B.V. & ‘Diensten’
Verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens is Energeia B.V., gevestigd te (1013 AZ) Amsterdam aan het Westerdoksplein 8 en ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34119495.

Onder ‘Diensten’ wordt hier verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische danwel digitale diensten die Energeia aanbiedt, zoals onder meer docht niet beperkt tot de websites van Energeia inclusief de mobiele versies daarvan en eventueel daarin vervatte webwinkels, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals o.a. e-paper) en archieven, alsmede alle abonnementen die Energeia aanbiedt, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn.


Artikel 2. De informatie die Energeia verzamelt
Om van bepaalde Diensten gebruik te kunnen maken dient u een digitale account aan te maken of een abonnement op informatiediensten van Energeia af te sluiten. Daarbij wordt u gevraagd een aantal (persoons)gegevens te verstrekken (welke gegevens u dient te verstrekken hangt af van de Dienst). Deze (persoons)gegevens heeft Energeia nodig om de Diensten te kunnen uitvoeren en uw account te kunnen beheren. Indien u op een later moment (persoons)gegevens toevoegt, zullen deze ook door Energeia verwerkt worden om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast verzamelt Energeia (automatisch gegenereerde) informatie over uw gebruik van de Diensten en uw locatiegegevens (waar u zich bevindt). Hieronder wordt o.a. verstaan uw IP-adres, het type webbrowser dat u gebruikt, het type PDA/mobile dat u gebruikt, de internetpagina’s die u bezoekt/bezocht hebt, de artikelen van Energeia die u bekeken, opgeslagen of aan anderen doorgestuurd heeft en eventuele aanwezige ‘cookies’.


Artikel 3. Doel van de informatieverzameling
Energeia verzamelt en verwerkt gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden: de verbetering van de dienstverlening; de mogelijkheid om de Diensten uit te voeren; het beheer van uw account; om het gebruik makkelijk van de Diensten te vergemakkelijken, zoals o.a. eenvoudigere navigatie door de websites en de Diensten te realiseren.

Zonder de verwerking van genoemde gegevens kan Energeia de Diensten niet uitvoeren, Energeia heeft deze gegevens daadwerkelijk nodig. Tegelijk kan Energeia met de gegevens de Diensten ook blijven verbeteren en kan zij de Diensten beter laten aansluiten bij uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld door de uit de ‘ cookies’ (zie artikel 4) verkregen informatie te combineren met uw gebruikersprofiel zodat de voor u interessante artikelen op de hoofdpagina van uw account worden geplaatst. IP-adressen worden bijvoorbeeld verzameld om misbruik te voorkomen (daders op te sporen) en ter beveiliging.

Genoemde gegevens worden ook gebruikt voor statistische doeleinden, welke ook inzichtelijk zijn voor leveranciers van Energeia of voor overige derden. Het betreft geanonimiseerde gegevens worden (‘gekwantificeerde gegevens’).

U stemt ermee in dat Energeia u per e-mail – indien u uw e-mailadres opgegeven heeft – op de hoogte houdt van aanbiedingen van Energeia die wellicht voor u interessant zijn, van nieuws over Energeia of over de Diensten. Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen dan kun u zich afmelden via de afmeldlink in de e-mails die u van Energeia ontvangt.

Energeia kan met uw voorafgaande toestemming persoonsgegevens verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde partners, voor marketingdoeleinden of marktonderzoek.


Artikel 4. Cookie
De Diensten maken gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Energeia gebruikt functionele cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken, het winkelmandje te laten functioneren of instellingen van de pagina te onthouden. Het gebruik van deze functionele cookies is voor het juist functioneren van de Diensten strikt noodzakelijk.


Artikel 5. Websites van derden
Voor zover in een Dienst een internetlink naar de website van een derde staat geldt het volgende: Door die link te volgen verlaat u de Dienst van Energeia en gaat u naar de website van die derde. Op het gebruik van die website zijn de gebruiksvoorwaarden van Energeia en dit privacybeleid niet van toepassing, maar gelden wellicht andere voorwaarden. Energeia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van die website.


Artikel 6. Inschakeling van derden

Energeia kan voor de uitvoering en exploitatie van de Diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw gegevens. Dit is echter alleen ter uitvoering van hun diensten en Energeia zal hen verplichten uw gegevens niet openbaar te maken en/of te gebruiken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten.


Artikel 7. Doorgifte naar niet-EU landen / data transfer
In landen buiten de Europese Unie (EU) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Energeia uw gegevens doorgeeft naar die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die Energeia ondersteunen of door Energeia ingeschakeld zijn bij de uitvoering van de Diensten. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid stemt u ermee in dat Energeia uw gegevens – ter uitvoering van de Diensten – naar landen buiten Nederland en/of de EU kan doorgeven.


Artikel 8. Leeftijd
U garandeert Energeia dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd vragen voordat u gebruik maakt van de Diensten. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid garandeert u Energeia dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.


Artikel 9. Correctie en inzage
U hebt te allen tijde het recht om – met redelijke tussenpozen – te informeren of uw gegevens worden verwerkt, waaronder o.a. wordt verstaan elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Energeia zal uw gegevens op uw verzoek (via email aan: info@energeia.nl, onder vermelding van ‘privacy’) verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, wanneer uw gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor het doel(einde) van de verwerking. De correctie kunt u – afhankelijk van de Dienst – ook zelfstandig uitvoeren in de instellingen van uw account.
 

Artikel 10. Beveiliging
Energeia neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op de branchegebruikelijke wijze zijn beveiligd (bijvoorbeeld door wachtwoorden/encryptie/versleuteling toe te passen).


Artikel 11. Overdracht van onderneming of overdracht van Diensten
Indien Energeia overgenomen wordt of indien een derde de Diensten of de uitvoering daarvan, van Energeia overneemt, worden alle gegevens – inclusief uw persoonsgegevens – overgedragen aan die derde.


Artikel 12. Vragen
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met info@energeia.nl onder vermelding van ‘privacy’.