Auteur

Joep Westerveld

Rechter decimeert opzegvergoeding voor vertrokken klant BudgetEnergie

Energiemaatschappij BudgetEnergie eiste €363,83 van een klant die vroegtijdig een energiecontract beëindigde. De rechter acht dat bedrag onevenredig hoog en vindt dat BudgetEnergie niet duidelijk heeft gemaakt dat de klant bij voortijdige beëindiging van het contract liefst drie verschillende vergoedingen moest betalen. Uiteindelijk blijft een bedrag van €13,83 over.

Powerfield tracht Groningse scepsis weg te nemen over steun aan ziekenhuis

Powerfield heeft plannen voor een zonnepark van 250 hectare in de Oost-Groningse Ulsderpolder. Het bericht dat de ontwikkelaar het noodlijdende Ommelander Ziekenhuis €20 mln in het vooruitzicht stelt als het park er komt, leidde tot scepsis. Zo veel dat Powerfield-CEO Jean-Louis Bertholet zich afgelopen week gedwongen zag met een verklaring te komen. “Wij zijn niet het probleem. We zijn de oplossing.”

Kabinet positief over pilot CO₂-levering glastuinbouw, maar wijst op technische obstakels

Een pilot om voldoende CO₂-levering aan de glastuinbouw zeker te stellen heeft veelbelovende resultaten opgeleverd. CO₂-toedeling kan “tijdelijk hogere uitstoot bij de glastuinbouw en/of haperingen in de transitie voorkomen”. Voor het zo ver is, moeten er nog wel een aantal technische obstakels uit de weg geruimd worden. Het is niet zeker of dat zal lukken.

Grenstaks leidt tot beperkte stijging inkoopkosten Nederlandse bedrijven

De invoering van een Europese CO₂-grenstaks leidt tot een beperkte stijging van de inkoopkosten voor Nederlandse bedrijven. Ook het daaraan gerelateerde risico op CO₂-weglek is “beperkt”, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een grenstaks gepaard met een snelle uitfasering van gratis emissierechten kan wél leiden tot een verhoogd CO₂-weglekrisico, vooral in de raffinage, de basismetalen en delen van de chemie.

Kabinet onderzoekt steunopties voor snelle overstap op waterstof Tata Steel

Het kabinet gaat onderzoeken welke opties er zijn om Tata Steel in IJmuiden financieel te ondersteunen bij een versnelde overstap op waterstof. Dat zegde minister Blok deze donderdag toe in de Tweede Kamer. De zogenoemde waterstofroute is een alternatief voor de optie waarbij Tata Steel zijn uitstoot in de eerste plaats vooral reduceert door CO₂-opslag.

Kabinet: geen €2 mrd extra voor warmte in komende ronde SDE++

Het kabinet gaat niet in op de oproep van de NVDE om €2 mrd extra uit te trekken voor de komende ronde van de SDE++. Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius schrijft dat er te weinig tijd is om dat nog te regelen, aangezien de regeling over minder dan een maand wordt opengesteld. Daarnaast deelt ze niet de analyse dat daarvoor genoeg begrotingsruimte beschikbaar is.

Effect besparingsplicht ETS-bedrijven lastig te kwantificeren, potentie 'fors'

Door alle maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, kunnen industriële bedrijven hun CO₂-uitstoot flink reduceren. Maar volgens staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius is het lastig te bepalen in hoeverre een verplichting hiertoe daadwerkelijk helpt dit potentieel te realiseren.

Gazprom mag gas factureren waarvan onzeker is dat zij het leverde

Evenementenbureau Adas Groep uit Deventer moet €25.000 betalen aan Gazprom voor gas dat mogelijk deels door een vorige leverancier is geleverd en door een voorganger van Adas is verbruikt. Doordat het bedrijf zelf geen meterstanden heeft doorgegeven, staat Gazprom in zijn recht het geld in rekening te brengen., stelt de rechtbank Overijssel.

Arrest EU-Hof goed nieuws voor Nederlandse staat in kolencentrale-claims

Volgens het Europees Hof is het Verdrag inzake het Energiehandvest niet van toepassing bij geschillen binnen de EU. Dat is een opsteker voor de Nederlandse staat, want op basis van dit verdrag claimt RWE €1,4 mrd aan compensatie vanwege de vervroegde sluiting van de Eemshavencentrale. Uniper is een vergelijkbare claim gestart voor zijn kolencentrale op de Maasvlakte.

VVD en D66 willen groene industriepolitiek voeren

Als het aan de winnaars van de verkiezingen ligt, gaat het volgende kabinet een groene industriepolitiek voeren. De industrie kan daarbij rekenen op steun van het kabinet bij het verduurzamen, in ruil voor een ambitieuzere reductiedoelstelling. Dat staat in het 'document op hoofdlijnen', geschreven door partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66).

IMF pleit voor andere opzet CO₂-heffing

De CO₂-heffing voor de Nederlandse industrie motiveert bedrijven om hun uitstoot terug te brengen tot de Europese benchmark, maar niet verder dan dat, stellen onderzoekers van het IMF. Om ook relatief schone bedrijven een prikkel te geven, stellen ze voor de heffing te veranderen in een bonus-malusregeling. Voor stroomopwek stellen ze een CO₂-bodemprijs voor van €160 per ton in 2030.

Vestas start online marktplaats voor onderhoud wind- en zonneparken

Windturbinebouwer Vestas begint een online marktplaats voor de hernieuwbare-energie-industrie. Het platform, genaamd Covento, moet kopers en verkopers aan elkaar koppelen op de onderhoudsmarkt. Het gaat onder meer om onderdelen en diensten voor in gebruik zijnde windturbines of zonneparken. Die markt is op het moment erg versnipperd, stelt het Deense bedrijf.

'Met dit opslagmeer hebben we aanzienlijk minder opwek nodig'

Een kunstmatig meer van zo'n twintig vierkante kilometer dat functioneert als batterij met een opslagcapaciteit van circa 20 GWh, én als waterkering én aanjager van natuurherstel in de Zuid-Hollandse Delta. Op klein denken zul je initiatiefnemers Leen Berke en Huub Lavooij van Delta 21 niet snel betrappen. Nu nog de rest van Nederland ervan overtuigen dat hun plan een investering van €5 mrd waard is.

Kabinet positief over voorstel voor Europese groene obligaties

Het kabinet staat in grote lijnen achter het voorstel van de Europese Commissie om Europese criteria op te stellen voor groene obligaties. Brussel wil daarmee extra geld voor de klimaataanpak lostrekken en greenwashing tegengaan.

Nieuwe miljoenen voor klimaatsubsidies industrie

Twee subsidieregelingen die moeten leiden tot het verminderen van CO₂-uitstoot in de industrie, worden uitgebreid. Het budget voor de Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI) is verhoogd met €54 mln, en de Topsector Energiestudies Industrie krijgt dit jaar een tweede openstelling met een budget van €7,5 mln.

Vermilion wil nieuwe gasvelden in productie nemen op Drents-Friese grens

Vermilion wil aardgas gaan winnen uit twee velden genaamd VDW-A en VDW-B, op het grensgebied tussen Drenthe en Friesland. Dat blijkt uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die deze week ter inzage is gelegd. De velden zijn niet eerder in productie genomen, maar liggen in de buurt van enkele andere velden waar Vermilion al wel aardgas produceert, zoals het Dieverveld en het Vinkegaveld.

Kabinet ziet geen heil in schrappen belastingvrijstellingen energie-intensieve industrie

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) is geen voorstander van het afschaffen van belastingvrijstellingen en preferentiële tarieven voor energie-intensieve bedrijven, zoals bepleit door economen van de OESO. Hij vreest dat het kabinet hiermee de concurrentiepositie van grote industriebedrijven in Nederland zou verslechteren.

'Veiligheidsrisico's energietransitie zaak voor nieuw kabinet'

Hoewel de overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen over het algemeen leidt tot gezondheidswinst, kleven er ook gezondheidsrisico's aan opslag, transport en gebruik van duurzame energie. Hoe de overheid daarmee moet omgaan, is een zaak voor het nieuwe kabinet, schrijft demissionair staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius.

Verruiming inspraak Kernenergiewet krijgt positief advies Raad van State

Het kabinet wil meer ruimte voor inspraak bij het verlengen van vergunningen voor kernreactoren. Een wijziging van de Kernenergiewet die dat mogelijk maakt wordt, na een positief advies van de Raad van State, voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Plant-e ziet groeiende markt voor stroomproducerende planten in sensoren voor internet der dingen

De techniek om elektriciteit op te wekken met levende planten is nooit een serieus alternatief geworden voor kolen- en gascentrales. Toch heeft het Wageningse bedrijf Plant-e, dat patent heeft op deze techniek, nog steeds forse ambities. Die richten zich tegenwoordig op verlichting en sensoren voor internet der dingen.

ACM wil dat netbeheerders vaker congestiemanagement inzetten

De Autoriteit Consument en Markt heeft een voorstel gepubliceerd voor nieuwe spelregels voor de inzet van congestiemanagement. Die bepalen onder meer hoeveel congestiemanagement mag kosten en hoeveel extra transportcapaciteit een netbeheerder kan toekennen zonder de veiligheid en leveringszekerheid in gevaar te brengen. De ACM gaat hierin aanzienlijk verder dan het voorstel van de netbeheerders.

Kabinet moet duidelijkheid geven over aantal toegestane laadpalen bij tankstation

Er zit een grens aan het aantal laadpalen dat een pompstation langs de snelweg mag plaatsen als aanvullende voorziening. Dat blijkt uit een hoger beroep bij de Raad van State, aangespannen door laadpaalbedrijven Fastned en The Fast Charging Network. Waar die grens precies ligt, is nog onduidelijk. Het kabinet moet die duidelijkheid nu geven.

Kabinet kent definitief €73 mln toe aan groenewaterstofplan

Een plan om de ontwikkeling van een groenewaterstofeconomie in Nederland te stimuleren heeft definitief €73 mln toegezegd gekregen uit het Nationaal Groeifonds. Eerder was dat bedrag al onder voorwaarden toegezegd.

'We staan met biokolen pas aan het begin van een leercurve'

Het Nederlandse bedrijf Perpetual Next heeft een techniek gepatenteerd waarmee het op grote schaal biomassa kan verwerken tot biokolen, die gebruikt kunnen worden in de staal-, cement- en chemische industrie. “De vraag is enorm. Om voldoende levering zeker te stellen, zullen sommige toepassingen van biomassa echt moeten stoppen, zoals het verbranden in elektriciteitscentrales.”

Kabinet herinnert kantooreigenaren per brief aan verplicht energielabel

Nog niet alle kantooreigenaren van Nederland zijn ervan op de hoogte dat hun kantoor per 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Om hen eraan te herinneren schreef de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op verzoek van het kabinet een brief aan “alle vermoedelijke kantooradressen die nog niet aan de label-C verplichting voldoen”.

Dienstverlening voor consumenten stuwt winst moederbedrijf Essent

Eon, het Duitse moederbedrijf van Essent, heeft in het eerste halfjaar van 2021 een aangepaste brutowinst van €3,2 mrd genoteerd. Dat is 45% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afdeling die energiedienstverlening biedt aan consumenten, leverde een grote bijdrage aan die groei.

Energiebeurzen hekelen invoering 'carbon contracts for difference'

De Europese Commissie wil carbon contracts for difference (CCFD's) mogelijk maken om investeringen in innovatieve CO₂-besparende technieken te stimuleren. Energiebeurzen in Europa zien hier weinig in. Ze waarschuwen dat CCFD's de werking van het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS kunnen ondermijnen.

Wintershall sluit 24 putten in de Noordzee

Wintershall Noordzee start een ontmantelingsprogramma in het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee. In de komende anderhalf jaar gaat het 24 uitgeproduceerde putten permanent afsluiten en twee productieplatformen en twee onderzeese installaties laten verwijderen.

KPN sluit kredietfaciliteit van €1 mrd af, gekoppeld aan klimaatdoelen

Telecombedrijf KPN heeft een kredietfaciliteit afgesloten waarvan de rente gekoppeld is aan het behalen van drie duurzaamheidsdoelen: het verminderen van het eigen energieverbruik, het verminderen van CO₂-uitstoot in de hele keten (scope 3) en het versnellen van de digitalisering van Nederland door de uitrol van glasvezel. Het bedrijf wil in 2040 in de hele keten netto geen CO₂ meer uitstoten.

Haven Rotterdam werkt aan import blauwe ammoniak uit Noorwegen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een intentieverklaring getekend met de Noorse start-up Horisont Energi voor de import van klimaatneutrale ammoniak. Ammoniak is behalve een grondstof voor de industrie een efficiënte waterstofdrager, wat het “een van de meest veelbelovende brandstoffen” maakt om de scheepvaart CO₂-neutraal te maken, aldus het Havenbedrijf.